Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta | Dissenys en investigació aplicada i experimental

 

Màster en Avaluació i Mesura de la Conducta

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DISSENYS EN INVESTIGACIÓ APLICADA I EXPERIMENTAL Codi 11645101
Ensenyament
Avaluació i Mesura de la Conducta (2010)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general L'assignatura es proposa formar a l'estudiant en adquirir coneixements avançats de dissenys multivariants. El curs s' organitza en classes d' exposició teòrica i pràctiques per ordinador. Les pràctiques són anàlisis d' exemples empírics en què s' han d' aplicar críticament els procediments explicats en el curs.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Adquirir coneixements avançats de dissenys multivariants. AR1
AR10
Ser capaç d'interpretar i analitzar de forma crítica els resultats de la recerca. AR1
AR7
BR2
BR4
CR2
Ser capaç de comunicar de forma efectiva els resultats d'una investigació. AR1
BR4
CR4

Continguts
Tema Subtema
1).Objectius i aplicacions de l’anàlisi de la regressió
2)El model simple per a dues variables


2.1) Exposició del model
2.2) Adequació i ajust
3)El model general múltiple


3.1) Exposició del model: coeficients e interpretació
3.2) Correlació múltiple, semiparcial i parcial
3.3) Adequació y ajust
4)L’anàlisi multivariant de la variància

4.1)Introducció a l’anàlisi multivariant de la variància
4.2) Supòsits del model
4.3)Proves de contrast d’hipòtesis
4.4)Procedimients de comparació múltiple.
5)El model de mesures repetides

5.1)El model clássic de mesures repetides.
5.2)El model multivariant de mesures repetides.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 8 10 18
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 21 26 47
Treballs 0 21 21
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves pràctiques 2 10 12
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, explicació del proces d'avaluació i de les fonts de documentació
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics, desenvolupament dels models matemàtics i exercicis il·lustratius a resoldre durant la sessió
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Anàlisi de dades reals en l'entorn del programe SPSS.
Treballs Presentació d'informes analitzant dades en casos aplicats

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Resolució de dubtes que es plantejen els alumnes en l'horari d'atenció d'alumnes

Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Elaboració de 5 informes amb la resolució d'exercicis pràctics d'anàlisi de dades 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Guia pràctica del SPSS http://psico.fcep.urv.es/spss

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili