Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Màster de Secundària (Tarragona) | Innovació docent i iniciació a la recerca educativa

 

Màster de Secundària (Tarragona)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INNOVACIÓ DOCENT I INICIACIÓ A LA RECERCA EDUCATIVA Codi 11605113
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyaments d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
MASIP TARRAGÓ, JOSEFINA
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Adreça electrònica pilar.iranzo@urv.cat
mariaconcepcio.torres@urv.cat
josediego.vargas@urv.cat
josefina.masip@urv.cat
Professors/es
IRANZO GARCIA, MARIA PILAR
TORRES SABATÉ, MARIA CONCEPCIÓ
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
MASIP TARRAGÓ, JOSEFINA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Identificar les implicions teòriques i pràctiques de la innovació. AP1
AP2
AP3
AP9
BP3
BP4
BP5
BP6
Analitzar les diverses resistències i facilitadors en els processos d'innovacions. AP10
BP2
BP3
CP3
Aplicar diferents estratègies en processos d'innovació a l'institució, a l'aula i en els processos d'ensenyament-aprenentatge. AP4
AP5
AP6
AP7
AP8
AP11
BP1
BP6
CP4
Reconèixer els diferents paradigmes i modalitats de la investigació educativa. AP3
BP1
CP1
CP3
Desenvolupar processos de reflexió sobre la pràctica docent. AP1
AP7
BP2
BP3
BP4
CP2
CP5
CP6
Aplicar la investigació-acció com a metodologia per a la innovació de la docència. AP7
AP8
BP1
BP3
BP4
BP5
BP6
BP7
CP4

Continguts
Tema Subtema
1.La innovació 1.1 Conceptualització general.
1.2 La dimensió institucional en la innovació.
1.3 Resistències-facilitadors en la innovació.
1.4 Estratègies d'innovació.
2. La innovació docent en l'especialització docent corresponent: propostes d'innovació docent en relació als problemes d'ensenyament i aprenentatge de la disciplina corresponent.
3. La Recerca 3.1 Evolució, concepte i instruments de recerca educativa.
3.2 Els paradigmes de la recerca educativa.
3.3 Metodologies i tècniques de recerca.
4. Recerca-acció 4.1 El professor reflexiu.
4.2 La recerca-acció com a metodologia per a la innovació en la tasca docent.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
 
Sessió Magistral 10 10 20
Resolució de problemes, exercicis 15 15 30
Presentacions / exposicions 15 15 30
Treballs 15 15 30
 
Atenció personalitzada 3 3 6
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolucions i debats de problemes o exercicis, relacionats amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Presentacions / exposicions Exposicions orals per part dels alumnes d'un tema concret o treball (prèvia presentació escrita)
Treballs Treballs que realitza l'alumne.

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
S'aclariran dubtes relacionats amb els treballs que s'han de desenvolupar

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis Realització de pràctiques i exercicis individuals i en grup
40%
Presentacions / exposicions Presentacions i exposicions orals d'activitats 20%
Treballs Elaboració de cerques i projectes de millora o d'innovació
40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica FERRERES, V.S; MOLINA,E, La preparación del profesor para el cambio en la institución educativa, 1995, PPU
IRANZO, P, Innovando en educación.Formarse para cambiar:un viaje personal, 2009, Erasmus-El Cobre
CARBONELL, J, La aventura de innovar: el cambio en la escuela, 2001, Morata
IMBERNON,F, La educación en el siglo XXI:los retos del futuro inmediato, 2005, Graó

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili