Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Màster de Secundària (Tarragona) | Avaluació i dificultats d'aprenentatge

 

Màster de Secundària (Tarragona)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) AVALUACIÓ I DIFICULTATS D'APRENENTATGE Codi 11605112
Ensenyament
Formació del Professorat d'ESO, Batx., FP i Ensenyaments d'Idiomes (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4 Obligatòria Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Bioquímica i Biotecnologia
Ciències Mèdiques Bàsiques
Economia
Eng. Electrònica, Elèctrica i Automàtica
Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Estudis Anglesos i Alemanys
Filologia Catalana
Filologies Romàniques
Geografia
Gestió d'Empreses
Història i Història de l'Art
Infermeria
Medicina i Cirurgia
Pedagogia
Psicologia
Química Analítica i Química Orgànica
Química Física i Inorgànica
Coordinador/a
TERRADELLAS MARÉ, PATRÍCIA
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica patricia.terradellas@urv.cat
mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
TERRADELLAS MARÉ, PATRÍCIA
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Aconseguir un marc conceptual per a la planificació i desenvolupament de processos d'evaluació en l'educació.
Comprendre els mecanismes i factors que proporcionen una adequada presa de decisions.
Dissenyar estratègies i instruments per a l'avaluació de la formació.
Indentificar dificultats d'aprenentatge en l'alumnat.

Continguts
Tema Subtema
1. L'avaluació 1.1 Conceptualització de l'avaluació: definició i dimensions implicades en l'avaluació.
1.2 El professor com a avaluador.
1.3 L'acte d'avaluació.
2. L'avaluació dels aprenentatges. 2.1 Aspectes conceptuals (objectes i indicadors).
2.2 Aspectes metodològics i operatius (tècniques, instruments i agents d'avaluació).
3. Tècniques i instruments d'avaluació: construcció i desenvolupament.
4. Les dificultats d'aprenentatge en l’especialització docent corresponent.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Sessió Magistral 0 0 0
Resolució de problemes, exercicis 0 0 0
Presentacions / exposicions 0 0 0
Seminaris 0 0 0
Debats 0 0 0
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 0 0 0
Treballs 0 0 0
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.
Presentacions / exposicions Exposició oral per part dels alumnes d'un tema concret o d'un treball (prèvia presentació escrita).
Seminaris Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Debats Activitat on dos o més grups defensen unes postures contràries sobre un tema determinat.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d'un àmbit de coneixement en un context determinat. Exercicis pràctics a través de les TIC.
Treballs Treballs que realitza l'alumne.

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Resolució de problemes, exercicis 40%
Presentacions / exposicions 5%
Debats 5%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 20%
Treballs 30%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili