Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge | Intel·ligència artificial i xarxes neuronals

 

Màster en Ciència Cognitiva i Llenguatge

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL I XARXES NEURONALS Codi 115182206
Ensenyament
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
5 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DURÁN CALVETE, MANUEL
Adreça electrònica manuel.duran@urv.cat
Professors/es
DURÁN CALVETE, MANUEL
Web
Descripció general El propòsit de l'assignatura és oferir una presentació crítica dels pressupòsits teòrics dels diferents paradigmes d'investigació desenvolupats al llarg de la història de la Psicologia. Així com presentar els principals problemes de fonamentació teòrica de la Ciència en general i de la Psicologia en particular.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer el marc teòric i conceptual relatiu als principals paradigmes d'investigació de la història de la Psicologia A1
Conèixer els principals problemes de fonamentació teòrica de la Ciència. A1
Determinar la validesa de les principals respostes oferides al llarg de la història de la Filosofia de la Ciència als problemes de fonamentació teòrica de la Psicologia. A1

Continguts
Tema Subtema
1- Introducció 1. Teories psicològiques
2. Problemes de fonamentació
3. Concepte d'estat psicològic.
4. Tipus d'estats psicològics
2- Antecedents històrics 1. Dualisme
2. Conductisme
3. Materialisme psico-físic
3- Psicologia cognitiva i intel·ligència artificial 1. Psicologia cognitiva i IA
2. Màquines de Turing
3. Funcionalisme analític i metodològic
4. Aplicacions
5. Problemes
4- Xarxes neuronals 1. Conexionisme
2. Pes, equilibri i convergència
3. Aproximacions funcionals
4. Aplicacions
5. Problemes
1- Introducció 1. Teories psicològiques
2. Problemes de fonamentació
3. Concepte d'estat psicològic.
4. Tipus d'estats psicològics

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
 
Sessió Magistral 0 0 0
Seminaris 0 0 0
Presentacions / exposicions 0 0 0
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte amb els alumnes i presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Seminaris Discussió d'articles i altres menes de suport d'informació relacionats amb el contingut de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició i defensa de les idees presents a articles tècnics

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Altres Prova 1: exercici escrit relatiu al contingut explicat fins la data d'examen

Prova 2: exercici escrit relatiu al contingut explicat fins la data d'examen

Prova 3: exercici escrit relatiu a la totalitat del contingut

Presentació: prova oral (presentació i defensa d'un article tècnic)
10%


20%


50%

20%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

 GENERAL

 

 

 

· Bechtel, W. (1988): Philosophy of Mind. An Overview for Cognitive Science. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum. [Hay traducción castellana. Filosofía de la mente. Una panorámica para la ciencia cognitiva, Madrid: Tecnos].

 

· Churchland, P. (1988): Matter and Consciousness, 2a edición revisada. Cambridge, MA: MIT Press. [Hay traducción castellana. Materia y conciencia. Introducción contemporánea a la filosofía de la mente, Barcelona: Gedisa].

 

· Kim, J. (1996): Philosophy of Mind. Boulder, Col.: Westview Press

 

· Lycan, W. (ed.) (1990): Mind and Cognition. A Reader. Cambridge, MA: Basil Blackwell

 

. Pineda, D. (2006): Filosofia de la Psicología, Ariel.

 

· Stich, S. (1983): From Folk Psychology to Cognitive Science. Cambridge, MA: MIT Press.

 

 

 

 

DUALISME, CONDUCTISME, MATERIALISME PSICO-FÍSIC I FUNCIONALISME

 

 

· Block, N. (1978): “Troubles with Functionalism”, en Savage, C. W. (ed.): Perception and Cognition. Issues in the Foundations of Psychology. Minneapolis: University of Minnesota Press, pp. 261-325. Versión abreviada y revisada en Rosenthal (ed.) (1991), pp. 211-28. [Hay traducción castellana de la versión abreviada: “Las dificultades del funcionalismo”, en Rabossi (ed.) (1995), pp. 105-42].

 

· Block, N. (1981b): “Are Absent Qualia Impossible?”, Philosophical Review 89: 257-74.

 

· Chalmers, D. J. (1996): The Conscious Mind. Oxford: Oxford University Press. [Hay traducción castellana: La mente consciente, Barcelona: Gedisa, 1999].

 

· Davidson, D. (1970): “Mental Events”, en Foster, L. y Swanson, J. (eds.): Experience and Theory. Londres: Duckworth, pp. 79-101. Reeditado en Davidson (1980), pp. 202-27. [Hay traducción castellana: “Acontecimientos mentales”, en Davidson (1994), pp. 3-64].

 

· Dennett, D. (1987): The Intentional Stance. Cambridge, MA: MIT Press. [Hay traducción castellana: La actitud intencional, Barcelona: Gedisa].

 

· Dennett, D. (1991): Consciousness Explained. London: Penguin. [Hay traducción castellana: La conciencia explicada, Barcelona: Paidós, 1995].

 

 

· Descartes, R. (1642): Meditationes de prima philosophia. [Traducción castellana de Vidal Peña, Meditaciones metafísicas con objeciones y respuestas, Madrid: Alfaguara, 1977].

 

· Fodor, J. (1974): “Special Sciences or the Disunity of Science as a Working Hypothesis”, en Synthese 28: 97-115.

 

· Fodor, J. (1975): The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Hay traducción castellana: El lenguaje del pensamiento. Madrid: Alianza].

 

· Fodor, J. (1983): The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, MA: MIT Press [Hay traducción castellana: La modularidad de la mente: un ensayo sobre la psicología de las facultades. Madrid: Morata].

 

· Kim, J. (1984): “Concepts of Supervenience”, Philosophy and Phenomenological Research 45: 153-76.

 

· Kim, J. (1985): “Psychophysical laws”, en Lepore y McLaughlin (eds.) (1985), pp. 369-86.

 

· Lewis, D. (1966): “An Argument for the Identity Theory”, The Journal of Philosophy 63: 17-25.

 

· Lewis, D. (1972): “Psychophysical and Theoretical Identifications”, Australasian Journal of Philosophy 50: 249-58.

 

· Lewis, D. (1980):  “Mad Pain and Martian Pain”, en Block (ed.) (1980), vol. 1, pp. 216-22. Reeditado con un apéndice en Lewis, D.: Philosophical Papers, 2 vols. Nueva York: Oxford University Press, 1983, vol. 1, pp. 122-32.

 

· McGinn, C. (1989): “Can We Solve the Mind-Body Problem?”, Mind 98: 349-66.

 

· Nagel, T. (1974): “What Is It Like to Be a Bat’”, Philosophical Review 83: 435-50 [Hay traducción castellana: “¿Como qué es ser murciélago?”, en Ezcurdia, M. y Hansberg, O. (eds.) (2003)].

 

· Place, U.T. (1956). “Is Consciousness a Brain Process?”, The British Journal of Psychology 47: 44-50

 

· Shoemaker, S. (1975): “Functionalism and Qualia”, Philosophical Studies 27: 291-315.

· Shoemaker, S. (1981): “Absent Qualia Are Impossible – A Reply to Block”, Philosophical Review 90: 581-99

 

· Smart, J.J.C. (1959): “Sensations and Brain Processes”, Philosophical Review 68: 141-56.

 

· Smart, J.J.C. (1962): “Brain Processes and Incorrigibility”, en Borst (1970), pp. 107-9.

 

· Sober, E. (1985). “Panglossian Functionalism and the Philosophy of Mind”, en Synthese 64: 165-93.

 

 

 

 

 

INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL

 

 

 

· Anderson, A.R. (ed.) (1964): Minds and Machines. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall. [Hay traducción castellana: Controversia sobre mentes y máquinas, Barcelona: Tusquets, 1984].

 

· Churchland, P. S. y Churchland, P. (1990): “Could a Machine Think?”, Scientific American 262: 32-37

 

· Dennett, D. (1985): “Can Machines Think?”, en Shafto, M. (ed.): How We Know. Nueva York: Harper & Row, pp. 121-45.

 

· Fodor, J. (1975): The Language of Thought. Cambridge, MA: Harvard University Press. [Hay traducción castellana: El lenguaje del pensamiento. Madrid: Alianza].

 

· Fodor, J. (1983): The Modularity of Mind. An Essay on Faculty Psychology. Cambridge, MA: MIT Press [Hay traducción castellana: La modularidad de la mente: un ensayo sobre la psicología de las facultades. Madrid: Morata].

 

· Fodor, J. (1987b): Psychosemantics. The Problem of Meaning in the Philosophy of Mind. Cambridge, MA: MIT Press. [Hay traducción castellana: Psicosemántica: el problema del significado en la filosofía de la mente. Madrid: Tecnos].

 

· Jackson, F. (1982): “Epiphenomenal Qualia”, Philosophical Quarterly 32: 127-36. [Hay traducción castellana: “Qualia epifenoménicos”, en Ezcurdia, M. y Hansberg, O. (eds.) (2003)].

 

· Jackson, F. (1986): “What Mary Didn’t Know”, The Journal of Philosophy 5: 291-5. [Hay traducción castellana: “Lo que María no sabía”, en Ezcurdia, M. y Hansberg, O. (eds.) (2003)].

 

· Putnam, H. (1967b): “The Mental Life of Some Machines”, en Castañeda, Héctor-Neri (ed.): Intentionality, Minds and Perception. Detroit: Wayne State University Press, pp. 177-200.

 

· Searle, J. (1980): “Minds, Brains and Programs”, The Behavioral and Brain Sciences 3: 417-57. [Hay traducción castellana: “Mentes, cerebros y programas”, en Boden, M. (ed.) (1990): Filosofía de la Inteligencia Artificial. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 82-104].

 

· Turing, A. (1950): “Computing Machinery and Intelligence”, Mind 59: 433-60. [Hay traducción castellana: “Maquinaria computadora e inteligencia”, en Anderson, A.R. (ed.) (1964), pp. 11-50].

 

 

 

 

 

 

CONEXIONISME

 

 

 

· Corbí, J. y Prades, J.L. (1995). “El conexionismo y su impacto en la filosofía de la

mente”, en Broncano (ed.) (1995), pp. 151-74

 

· Elman, J. (1991): “Distributed Representations, Simple Recurrent Networks, and Grammatical Structure”, en Touretzky, D. (ed.): Connectionist Approaches to Language Learning. Dordrecht: Kluwer, pp. 91-122.

 

· Fodor, J. y McLaughlin, B. (1990): “Connectionism and the Problem of Systematicity: Why Smolensky’s Solution Doesn´t Work”, Cognition 35: 183-204.

 

· Fodor, J. y Pylyshyn, Z. (1988): “Connectionism and Cognitive Architecture: A Critical Analysis”, Cognition 28: 3-71

 

· McClelland, J. y Patterson, K. (2002): “Rules or Connections in Past-Tense Inflections: What Does the Evidence Rule Out?”, Trends in Cognitive Sciences 6: 465-72.

 

· McClelland, J. y Rumelhart, D. (eds.) (1986): Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume II. Cambridge, MA: MIT Press.

 

· McLaughlin, B. (1993b): “The Connectionism / Classicism Batlle to Win Souls””, Philosophical Studies 71: 163-90.

 

· Rumelhart, D. y McClelland, J. (eds.) (1986): Parallel Distributed Processing: Explorations in the Microstructure of Cognition. Volume I Foundations. Cambridge, MA: MIT Press. [Edición castellana reducida a cargo de Juan Antonio García Madruga, Introducción al procesamiento distribuido en paralelo, Madrid. Alianza].

 

· Rumelhart, D. y McClelland, J. (1986b): “On Learning the Past Tenses of English Verbs” en McClelland y Rumelhart (1986), pp. 216-71.

 

 

 

 

 

 

WEB

 

http://plato.stanford.edu

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili