Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Educació Infantil (Baix Penedès) (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats emocionals i de relació

 

Grau d'Educació Infantil (Baix Penedès) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS EMOCIONALS I DE RELACIÓ Codi 11274215
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Seu Baix Penedès) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil. Coneix els principis, fonaments, referents idealògics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 A4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells. Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 A5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància. Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
 A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants. Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil. Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil. Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Troba nous mètodes per fer les coses
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL I. Introducció. Bases teòriques 1.Aproximació al concepte d’emoció. Emocions vs sentiments. Intel•ligència emocional/educació emocional/competències emocionals

2. Constructe d’IE. Aportacions de la neurociència. Implicacions a la societat, l’educació i la psicologia sobre la Intel•ligència Emocional

3.Salut i Educació emocional.

4. Diagnòstic versus etiquetatge. Dificultats conductuals. L’espectre autista: La síndrome d’Asperger. La síndrome de Rett. El TDG. L’infant amb TDAH: és emocional?

5.Detecció primerenca. Els signes d’alerta. Transicions familiars. Eines per a la detecció a l’escola.
MÒDUL II. Implicacions educatives. 1.Contextos d’aplicació de les competències emocionals. Concepte de fluir.

2. Fonaments de l’educació emocional: des dels moviments de renovació pedagògics fins la PNL.

3.Objectius, continguts, metodologia i avaluació de l'EE

4. Dificultats en les relacions socials a la infantesa
MODUL III . Programa d’EE per a l’Educació infantil. Desenvolupament emocional de 0 a 6 anys. 1. Model de competències
1.1 Dinàmiques per treballar la consciència emocional
1.2. Dinàmiques per treballar la regulació emocional
1.3. Dinàmiques per treballar la competència social
1.4. Dinàmiques per treballar l'autonomia emocional
1.5. Dinàmiques d’Habilitats de vida i benestar

MÒDUL IV. La intervenció psicoeducativa. Propostes d’actuació. 1. Estratègies d’intervenció. Potencialitats. Eines per un programa d’Educació emocional. Disseny d’un programa emocional.
2. Altres models: El model quadra/quinta de Golstein. Conceptes Bàsics. Els quatre moments bàsics.
3. Implicació dels agents educatius. El treball en xarxa. La col•laboració amb la família.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 3 3 6
Sessió Magistral 5 5 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 5 5 10
Presentacions / exposicions 3 15 18
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 0 10 10
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 3 8 11
Avantprojecte 4 5 9
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 0 0 0
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats d'activació de coneixements previs dels mòduls de continguts.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material digital.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució d'activitats pràctiques relacionades amb els continguts de cada mòdul.
Presentacions / exposicions Els equips de treball exposaran les activitats plantejades en cada mòdul.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Carpeta d'aprenentatge personalitzada, ordenada i justificada.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Estudi i resolució de casos relacionats amb el contingut dels mòduls.
Avantprojecte Dossier d'una proposta per abordar les competències emocionals a l'aula ordinària

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personalitzada individual i de grup.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
Crítica i anàlisi dels exercicis plantejats. Pensament alternatiu que avalue els riscos i els avantatges. 40%
Presentacions / exposicions
Gestió de la informació amb capacitat de síntesi i continguts i explicacions adients a la temàtica. 30%
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
Portafoli individual que recull les activitats realitzades al llarg del curs justificant els aprenentatges realitzats i les tranferències amb altres continguts relacionats.

Mínims: índex, introducció, conclusió i fonts d'informació utilitzades.
10%
Avantprojecte
A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Dossier d'una proposta per abordar les competències emocionals a l'aula ordinària 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova escrita


Fonts d'informació

Bàsica Bisquerra, R., Psicopedagogia de las emociones, 2009, Sintesi
Schleifer, M. , Valores y sentimientos de los 2 a los 5 años, 2007, Claret
Baena, G., Como desarrollar la inteligencia emocional infantil, 2005, Trillas
López, E., Eduación emocional.Programa para 3-6 años, 2008, Wolters Kluwer
Alvarez Gonzalez. M. (coord), Diseño y evaluación de programas de educación emocional , 2001, Praxis
Trianes Torrres, V. i altres, Las relaciones sociales en la infancia y en la adolescencia, 2007, Piràmide

Complementària Segura, M. y Arcas, M, Relacionarnos bien : programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12 años, 2005, Narcea
Güell, M., Per què he dit blanc si volia dir negre?, 2005, Graó
Güell, M., El món des de Nova Zelanda, 2008, Graó

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili