Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats emocionals i de relació

 

Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS EMOCIONALS I DE RELACIÓ Codi 11264215
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
FORCADELL VERICAT, MARIA CINTA GUADALUPE
Adreça electrònica cinta.forcadell@urv.cat
Professors/es
FORCADELL VERICAT, MARIA CINTA GUADALUPE
Web
Descripció general Matèria pràctica que preten donar eiens per desenvolupar les competències emocionals posant en pràctica els coneixements adquirits.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 A4 Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells.
 A5 Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
 A11 Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
 MAD4 Ser capaz de acometer la planificación, el desarrollo y la evaluación de un programa de intervención de atención a la diversidad en la educación infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil. Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
 A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans. Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 A4Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella i abordar la resolució pacífica de conflictes. Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar sobre ells. Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 A5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància. Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat en educació infantil.
 A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants. Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD4Ser capaz de acometer la planificación, el desarrollo y la evaluación de un programa de intervención de atención a la diversidad en la educación infantil. Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil. Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Troba nous mètodes per fer les coses
Aplica tècniques innovadores i obté resultats
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MODUL I. Aproximació al concepte d’emoció. 1.Bases teòriques I. Aproximació al concepte d’emoció. Emocions vs sentiments.

2. Bases teòriques II. Constructe d’IE. Aportacions de la neurociència. El construccionisme social. Implicacions a la societat, l’educació i la psicologia de la Intel.ligència Emocional

4.Salut i Educació emocional. Psicopatologia.El DSMIV. Diagnòtic versus etiquetatge. Dificultats conductuals.L’espectre autista: El síndrome d’asperger. El síndrome de Rett. El TDG. El nen amb TDAH és emocional?

3.Detecció primerenca. Els signes d’alerta. Transicions familiars. Eines per a la detecció a l’escola.
MODUL II. Implicacions educatives. 1.Contextos d’aplicació de les competències emocionals. Concepte de fluir. Fonaments teòrics de l’ED emocional: des dels moviments de renovació pedagògics fins la PNL. Objectius, continguts, metodologia i avaluació de l’EEM
MODUL III . Programa d’EEM para l’Educació infantil. Desenvolupament emocional de 0 a 6 anys. 0. Model de competències
1. Dinàmiques per treballar la consciència emocional
2. Dinàmiques per treballar la regulació emocional
3. Dinàmiques d’autoestima
4. Dinàmiques d’HH emocionals
5. Dinàmiques d’Habilitats de vida
MODUL IV . La intervenció psicoeducativa , propostes d’actuació. 1. Estratègies d’intervenció. Potencialitats. Eines per preparar un programa d’Educació emocional. Disseny d’un programa emocional.
2. Altres models: El model quadra/quinta de Golstein. Conceptes Bàsics. Els quatre moments bàsics.
3. Implicació dels agents educatius. El treball en xarxa. La col•laboració amb la família.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 3 3 6
Sessió Magistral 3 0 3
Debats 2 1 3
Resolució de problemes, exercicis 2 4 6
Presentacions / exposicions 6 10 16
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes 8 10 18
Avantprojecte 4 4 8
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 1 5 6
Supòsits pràctics/ estudi de casos 2 4 6
Atenció personalitzada 1 1 2
 
Proves mixtes 2 2 4
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats d'activació de coneixements previs dels mòduls de continguts.
Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material digital.
Debats Grups de discussió sobre àmbits de la matèria.
Resolució de problemes, exercicis Resolució d'activitats pràctiques relacionades amb els continguts de cada mòdul.
Presentacions / exposicions Els equips de treball exposaran les activitats plantejades en cada mòdul.
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes Proposta de treball per fer les dinàmiques de grup
Avantprojecte Dossier d'una proposta per abordar les competències emocionals a l'aula ordinària
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Carpeta d'aprenentatge personalitzada, ordenada i justificada.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos relacionats amb el contingut dels mòduls.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personalitzada individual i de grup.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
No avalua 0%
Presentacions / exposicions
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Gestió de la informació amb capacitat de síntesi i continguts i explicacions adients a la temàtica. 20%
PBL (Problem Based Learning) / (ABP) Aprenentatge basat en problemes
A5Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres. Promoure l'autonomia i la singularitat de cada estudiant com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infància.
B1Aprendre a aprendre.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Coavaluació: Cada alumne dissenya la seva pròpia graella d'avaluació qualitativa i quantitativa amb els ítems i categories corresponents. 20%
Resolució de problemes, exercicis
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
Crítica i anàlisi dels exercicis plantejats. Pensament alternatiu que avalue els riscos i els avantatges. 10%
Avantprojecte
A11Reflexionar sobre les pràctiques d'aula per innovar i millorar la labor docent Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure’l en els estudiants.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Creació i disseny d'un projecte capaç d'emocionar. 20%
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
Portafoli individual que recull les activitats realitzades al llarg del curs justificant els aprenentatges realitzats i les tranferències amb altres continguts relacionats.

Mínims: índex, introducció, conclusió i fonts d'informació utilitzades.
10%
Proves mixtes
MAD4
La capacitat de traduïr les idees en un projecte innovador, creatiu i original, viable i connectat amb l'entorn. 20%
Altres   Avaluació compartida
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Mòdul I: 20%

Mòdul II: 20%

Mòdul III: 20%

Mòdul IV: 20%

portfoli 10%

avaluació compartida 10%

La segona convocatòria consistirà en l'avaluació del portafoli, i una prova escrita en la que es lliurarà el material prescrit pel professorat..


Fonts d'informació

Bàsica Rafael Bisquerra, Psicopedagogia de las emociones, 2009, Sintesis
Michael Schleifer, Valores y sentimientos de los 2 a los 5 años, 2007, Claret
Silvia Palou, Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infància. Propuestas educativas, 2008, Graó
Guillermina Baena, Como desarrollar la inteligencia emocional infantil. Guia para padres y maestros, 2005, Trillas
Èlia López, Educación emocional . Programa para 3-6 años , 2008, Wolters Kluwer
Natalia Bernabeu y Andy Goldstein , Creatividad y aprendizaje. El juego como herramienta pedagógica , 2009, Narcea

Complementària Ramon Ferreriro, Estrategias Didàcticas del aprendizaje cooperativo. El constructivismo social:una nueva manera de enseñar y aprender, 2006, Trillas
Anna Carpena, Educació Socioemocional a primària, 2001, Eumo
Manuel Álbarez , Diseño y evaluación de programas de educación emocional , 2001, CISSPRAXIS
VV AA, Com ens ho fem? Propostes per educar en la diversitat., 2003, Graó
José Miguel Mestre y Pablo fernández (Coor), Manual de inteligencia emocional , 2009, Piràmide
Luís López , Relajación en el aula. Recursos para la educación emocional., 2007, Wolters Kluwer
Carme Hortal (coor), Alumnado con trastorno del espectro autista , 2010, UVIC
Isabel Orjales, Claves para afrontar la vida con un hijo con TDAH, 2009, Piràmide
Segura, Manuel y Arcas, Margarita, Relacionarnos bien : programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12 años , 2009, Preview

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili