Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009) | Desenvolupament psicomotriu i educació psicomotriu

 

Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU I EDUCACIÓ PSICOMOTRIU Codi 11264213
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
VISCARRO TOMÁS, MARIA ISABEL
Adreça electrònica cristobal.caballe@urv.cat
Professors/es
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
Web
Descripció general Estudi del desenvolupament psicomotriu dins una perspectiva integral del desenvolupament infantil. A partir d’aquest estudi, s’orientarà l’alumnat sobre la pràctica psicomotriu adient a cada moment evolutiu i segons les característiques del grup de nens.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 MEP1 Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2 Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 MEP1Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona. Entén significativament els diferents continguts de la psicomotricitat i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
 MEP2Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat. Comprendre la dimensió aplicada de la psicomotricitat.
Identifica activitats psicomotrius.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil. Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Fa presentacions interessants i convincents
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

Continguts
Tema Subtema
1) El desenvolupament psicomotor en el context de la Psicologia del desenvolupament - La globalitat en el desenvolupament.
- Moviment i desenvolupament psicològic: Implicacions psíquiques de l’activitat motriu de l’infant els primers anys de vida.
2) Desenvolupament Psicomotor i construcció de la identitat personal - Observació i seguiment del desenvolupament psicomotor.
- El to i el diàleg tònic: el seu paper en la construcció de la totalitat
- Desenvolupament de l'esquema i la imatge corporal
- Intervenció sobre el to i l'esquema corporal: jocs específics, respiracio, relaxació i massatge.
3) Intervenció psicomotriu i optimització del desenvolupament - La psicomotricitat com intervenció educativa en el desenvolupament
- Orientacions per a optimitzar el desenvolupament psicomotor a l'escola infantil.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
Sessió Magistral 18 0 18
Debats 4 0 4
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 6 0 6
Pràctiques a laboratoris 20 0 20
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 2 60 62
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves mixtes 4 30 34
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), i cap el treball autònom i en equip.
Presentació del programa, explicació de las metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua).
Activació de coneixements previs a l’inici de cada bloc o mòdul.
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Debats Confrontació raonada i critica de diferents punts de vista sobre un cas o situació
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Anàlisis de videos en petit grup i discussió en gran grup
Pràctiques a laboratoris Vivència dels continguts de l’assignatura, en situacions pràctiques a la sala de psicomotricitat, verbalització en el grup i reflexió personal.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.

Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment i supervisió del treball de l’alumnat

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
MEP1Conèixer i valorar les possibilitats motrius del cos i la seva vinculació al concepte de globalitat de la persona.
MEP2Saber aplicar els fonaments i les tècniques de la psicomotricitat.
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
A través del portafoli s’avaluen les activitats individuals i de grup realitzades per l’alumnat. 60 %
Proves mixtes
MEP1
MEP2
B1
B4
C3
C4
Els coneixements teòrics i pràctics adquirits per l'alumnat s'avaluen a través d'una prova objectiva de caracter mixte 40 %
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació te caracter continu i formatiu. Per a aprovar l'assignatura cal aprovar cadascun dels apartats de l'avaluació (portafoli, amb les activitats individuals i grupals, i examen) i assistir al 80 % de les classes.


Fonts d'informació

Bàsica Camps, Cori, El esquema corporal. En: Llorca, M. y otros: La Pactica Psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, Málaga: Aljibe, 2002
Camps, Cori, El diálogo tónico y la construcción de la identidad personal, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad y Técnicas corporales, 25, 5-30, 2007
Chokler, Myrtha, Los organizadores del desarrollo, X Jornadas Práctica Psicomotriz, Vitoria, 2011
Pikler, Emmi, Moverse en libertad, Madrid: Narcea, 1985
Sánchez, Josefina, El desarrollo psicomotor. En: Llorca, M. y otros: La Pactica Psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, Málaga: Aljibe, 2002
Tardos, Anna, Autonomia i/o dependència, In-fàn-ci-a, 15, 4-9, 1992
Pikler, Emmi, La conquesta de l'autonomia, Barcelona: Rosa Sensat, 2004

Complementària Alexander, G., La eutonia, Grao, 1976

Alexander, G. (1976) La eutonía. Buenos Aires: Paidós.

Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I. (2008) La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa. Barcelona: Graó.

 Aucouturier, B. (2004) Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz. Barcelona: Graó.

 Pikler, E. (1985) Moverse en libertad. Madrid: Narcea

 

 Revistes de psicomotricitat:

 PSICOMOTRICIDAD. Revista de estudios y experiencias. Madrid: Citap.

 ENTRELÍNEAS. Revista especializada en psicomotricidad. Barcelona.

 CUADERNOS DE PSICOMOTRICIDAD. Bergara: UNED.

 REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOMOTRICIDAD y TÈCNICAS CORPORALES. www.psicomotricidadum.com)

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili