Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009) | Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat

 

Grau d'Educació Infantil (Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) APRENENTATGE I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSONALITAT Codi 11264003
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
18 Formació bàsica Primer Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica cristobal.caballe@urv.cat
Professors/es
CABALLÉ BARBERÁ, CRISTÓBAL
Web
Descripció general Aquesta matèria aporta una mirada psicològica a l’anàlisi i estudi dels processos educatius. Introdueix a l’estudiant en els processos psicològics bàsics, i en la psicologia del desenvolupament i de l’educació. Aborda els processos de canvi que es produeixen en els nens en l’etapa d’educació infantil i primària en relació al desenvolupament motor, lingüístic, cognitiu i socioafectiu. Finalment analitza els factors psicològics de naturalesa personal, interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge escolar, i els vinculats als continguts escolars en particular.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 A3 Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva. Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
Coneix els processos i etapes del desenvolupament físic, psicomotor, cognitiu, lingüístic i socioafectiu i les seves principals disfuncions al llarg de la infància, des d'una perspectiva global del desenvolupament .
Coneix les bases teòriques de l'enfocament constructivista del procés d'ensenyament-aprenentatge.
Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i aprenentatge en diversos contextos educatius.
 A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans. Coneix els processos psicològics bàsics i els factors personals i interpersonals de l'aprenentatge i les seves dificultats en el context familiar i escolar.
Aplica els coneixements adquirits per identificar i col·laborar en el disseny, tractament i avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentatge i de les disfuncions de desenvolupament i aprenentatge en diversos contextos educatius.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Planifica, gestiona i avalua el seu propi procés d'aprenentatge, prenent consciència dels objectius personals i resolent estratègicament les dificultats trobades.
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Adopta una actitud crítica i innovadora respecte als continguts de la matèria.
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Participa i col·labora activament en les tasques d'equip, afavorint la comunicació, el repartiment equilibrat de tasques, el clima intern i la cohesió.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Fa presentacions interessants i convincents
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
S'expressa de manera oral i escrita de manera clara i efectiva.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: PROCESSOS PSICOLÒGICS BÀSICS Mòdul 1. L’aprenentatge en el marc dels processos psicològics bàsic
1.2 Introducció als processos psicològics bàsics
1.3 Percepció i atenció
1.4 Aprenentatge i memòria
1.5 Motivació i emoció
1.6 Llenguatge, raonament i solució de problemes.
BLOC 2. INTRODUCCIÓ I FONAMENTS DE LA PISCOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT I DE L'EDUCACIÓ. 2.1 Introducció a la psicologia del desenvolupament
2.1.1 Introducció a la Psicologia, la Psicologia Evolutiva, i la Psicologia de l’Educació
2.1.2 Concepte i objecte d’estudi de la Psicologia Evolutiva
2.1.3 Els determinants del desenvolupament
2.1.4 Paradigmes i models en l’explicació del desenvolupament
2.1.5 Mètodes i dissenys en la investigació evolutiva

2.2 Introducció a la psicologia de l’educació
2.2.1 Concepte i objecte d’estudi de la Psicologia de l’Educació
2.2.2 Contextos de desenvolupament, escenaris educatius i pràctiques educatives
2.2.3. Les característiques de les pràctiques educatives escolars
2.2.4. La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge
BLOC 3. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

Mòdul 1 Àmbit biosocial: El desenvolupament físic i psicomotor durant la infantesa
1.1 Creixement i maduració
1.2 Desenvolupament sensorial
1.3 Desenvolupament del sistema nerviós
1.4 Procés de desenvolupament psicobiològic durant la infantesa
1.5 Desenvolupament psicomotor

Mòdul 2 Àmbit cognitiu: El desenvolupament cognitiu i lingüístic durant la infantesa
2.1 Desenvolupament de les capacitats representatives i dels processos cognitius
2.2 L’acció i els orígens del coneixement
2.3 El desenvolupament sensoriomotor
2.4 Intel•ligència preoperatòria i construcció del coneixement
2.5 El pensament operacional concret
2.6 L’ingrés en el llenguatge i el desenvolupament de les competències lingüístiques

Mòdul 3 Àmbit psicosocial: El desenvolupament socioemocional i afectiu durant la infantesa
3.1 Construcció i evolució dels vincles afectius
3.2 Desenvolupament emocional i construcció de la identitat
3.3 La contribució del joc al desenvolupament infantil
3.4 Coneixement social. Desenvolupament de normes i valors
3.5 Conducta social i relacions d’amistatBLOC 4. PSICOLOGIA DE L’EDUCACIÓ

Mòdul 1. Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l’aprenentatge
1.1 Introducció: Factors psicològics implicats en l’aprenentatge
1.2 Diferències individuals en l’àmbit cognitiu
1.3 Diferències individuals en l’àmbit afectiu i la personalitat

Mòdul 2. Factors psicològics de naturalesa interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge
2.1 Escenaris i contextos educatius
2.2 La interacció P-A en el procés d’ensenyament/aprenentatge.
2.3 La construcció del coneixement entre iguals.

Mòdul 3. Processos psicològics implicats en l’aprenentatge dels continguts escolares
3.1 El desenvolupament de capacitats i competències
3.2 Aprenentatge i avaluació dels diferents tipus de continguts escolares

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 8 8 16
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 68 190 258
Sessió Magistral 68 68 136
Atenció personalitzada 8 0 8
 
Proves mixtes 16 16 32
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), i cap el treball autònom i en equip.
Presentació del programa, explicació de las metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua).
Activació de coneixements previs a l’inici de cada bloc o mòdul.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
A3Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat que atenguin a les singulars necessitats educatives dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Ajustament a les demandes realitzades.
Actitud responsable en el treball personal i grupal. Implicació en el treball d’equip.
Iniciativa en la cerca d’informació.
Pertinència i rellevància del treball elaborat.
Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
Utilitza les tecnologies de la informació.
Correcció en la presentació de treballs orals i escrits.
55%
Activitats Introductòries
B1Aprendre a aprendre.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Participació i implicació en les preguntes plantejades. 5%
Proves mixtes
A2
A3
C3
C4
Hi haurà una prova mixta per a cadascun dels blocs de la matèria.
40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria
  • Assistència a les classes presencials per tenir dret a l’avaluació continuada.

L'assistència a les classes presencials de tots els blocs de la matèria és obligatòria: el 80%d'assistència és el mínim per poder tenir dret a l'avaluació; en cas contrari,es considerarà no presentat.  

  • Avaluació continuada.

Amb la condició prèvia del 80% d’assistència a les classes presencials, tant magistrals com de seminari, el percentatge del 55% de l’avaluació atribuït a la carpeta d’aprenentatge  es distribueix de la següent manera en cada bloc de la matèria: Carpeta d’aprenentatges de classe magistral (25%) / Carpeta d’aprenentatges de seminari (30%) .

  • Requisits per aprovar cada bloc de la matèria  i el conjunt de la matèria

Per aprovar cada bloc de la matèria i el conjunt de la matèria cal obtenir com a mínim una puntuació de 5 en cada una de les parts que formen l’avaluació, carpetes i prova objectiva.

No s'aprovarà cap prova objectiva, presentació, treball, activitat escrita ni activitat oral que no demostri un bon domini de la llengua.

  • Nota final de matèria

Per aprovar tota la matèria s’ha de tenir com a  mínim una puntuació de 5 en cada un dels blocs. Els percentatges de cada bloc pel que fa a la nota final de la matèria són els següents:

Bloc Processos psicològics bàsics :  17%

Bloc Introducció a la Psicologia Evolutiva i de l’Educació (17%)  i Bloc  Psicologia Evolutiva (33%): 50%

Bloc Psicologia de l’Educació: 33%

  • Recuperació/Segona convocatòria

En cadascun dels blocs de la matèria es preveu una recuperació. En la recuperació l’alumne com a màxim pot obtenir una puntuació de 5.

  • Blocs de la matèria aprovats, suspesos o no presentats

Un cop finalitzades les segones convocatòries per cada bloc de la matèria, si queda un bloc suspès la matèria està suspesa. Si hi ha un bloc no presentat, a l'acta final de la matèria figurarà  No presentat. En el cas que quedi algun bloc suspès però d'altres aprovats, el professorat no guardarà la nota dels blocs aprovats pel següent curs acadèmic.


Fonts d'informació

Bàsica Palacios, J., Marchesi, A. y Coll, C. (2002) , Desarrollo psicológico y educación 1. Psicología evolutiva, , ALIANZA
Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A. (2001). , Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar, , ALIANZA
Lahey, B, Introducción a la psicología, , McGraw-Hill.
Torres, J., Tornay, F., Gómez Millán, E. (1998)., ). Procesos Psicológicos Básicos., , : McGraw-Hill.
Mayer, R.E. (2004): , Psicologia de la Educación. Enseñar para un aprendizaje significativo. Volumen II, , Prentice Hall
, , ,
Muñoz, V.; López, I.; Jimenez-Lagares, I.; Ríos, M.; Morgado, B.; Roman, M.;Ridao, B.; Candau, X. y , Manual de psicología del desarrollo aplicado a la educación., , Madrid: Piramide

Complementària , , ,
Perinat, A., La primera infancia., 2007, Barcelona: UOC
, , ,
Papalia, D.; Olds, S. y Feldman, R. (2010), Desarrollo humano, 2010, Mexico: McGrawHill

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili