Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Educació Infantil (Tarragona) (2009) | Intervenció psicoeducativa en la diversitat social, ètnica i cultural

 

Grau d'Educació Infantil (Tarragona) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA DIVERSITAT SOCIAL, ÈTNICA I CULTURAL Codi 11254216
Ensenyament
Grau d'Educació Infantil (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura dóna una visió panoràmica dels reptes que plantegen els contextos multiculturals en l'educació, tant des d'un punt de vista teòric (àmbit conceptual i de fonamentació) com també pràctic (conseqüències educatives de la multiculturalitat i propostes d'intervenció educativa en l'etapa d'educació infantil

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 A2 Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 MAD1 Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat
 MAD2 Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD3 Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil. Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 A2Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infància, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva. Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament - aprenentatge.
Analitza críticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
 MAD1Conèixer els fonaments i referents de l'atenció a la diversitat Coneix els principis, fonaments, referents ideològics i normatius de l'Atenció a la Diversitat.
Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
 MAD2Identificar i reflexionar sobre els elements que determinen la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge. Coneix la diversitat en i dels entorns educatius i els seus processos d'ensenyament-aprenentatge.
 MAD3Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil. Analitza criticament les aportacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
Reflexiona sobre les diverses realitats i entorns educatius.
 MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació infantil. Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat en educació infantil.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en l'àmbit del Mestre/a d'Educació Infantil. Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Accepta i compleix les normes del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1: BASES CONCEPTUALS DE LA DIVERSITAT SOCIAL, ETNICA I CULTURAL I EDUCACIÓ 1. Nocions bàsiques per distingir l'educació intercultural d'altres models d'intervenció. Atenció a la diversitat.

2. Diversitat ètnica i cultural Què es la immigració? Clarificació de conceptes: la interculturalitat i la multiculturalitat

3. Què és cultura? Contacte entre cultures. La cultura popular: una nova lectura de les festes i tradicions.

4. Continguts educatius, elements d'organització educativa i actituds i valors dels professionals de la educació. Prejudicis, rumors i estereotips

5. Àmbits d'intervenció psicoeducativa en situacions multiculturals en tres àmbits educatius: escola, lleure i adults.

6. Coneixements generals sobre la dimensió política de la interculturalitat, la seva aplicació en alguns països europeus i a Catalunya. Models de política educativa a Europa i a Catalunya.
MÒDUL 2: DIVERSITAT I EXCLUSIÓ SOCIAL 1. Concepte i procés de risc social. Factors de risc, indicadors i factors de protecció

2. Detecció i prevenció de situacions de risc psicosocials.

3. Bases per al disseny de Projectes Educatius: enfocament integrador
MÒDUL 3:FACTORS PSICOLÒGICS VINCULATS A LA DIVERSITAIT SOCIAL, ETNICA I CULTURAL 1. Trets psicològics que acompanyen els processos de risc social a la infància

2. La relació entre les dificultats socio-emocionals i els processos de desenvolupament cognitiu.
MÒDUL 4: INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LA ETAPA D'EDUCACIÓ INFANTIL 1. Estratègies d'acció socioeducativa en famílies: Els programes d'educació parental.

2. La infància en situació de risc social: metodologies de caràcter individual, grupal i familiar en el context cultural.

3. Estratègies d'acció socioeducativa a la comunitat educativa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 4 8
Sessió Magistral 15 38 53
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 10 25 35
Treballs 14 35 49
Atenció personalitzada 5 0 5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Plantejament de situacions pràctiques sobre el contingut de la matèria. Els alumnes, en grups reduïts, les estudiaran i proposaran la solució argumentada per resoldre-les. A continuació es farà una posada en comú i es trauran conclusions.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Exposició dels continguts de la matèria per part del professor/a amb la utilització de suport material, especialment les TIC. Es facilita la participació de l'alumnat.
Treballs - Resolució de problemes, exercicis Anàlisi i solució d'exercicis relacionats amb la temàtica de la matèria.

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personaltzada individual i en grup amb cita previa

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
MAD3Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació infantil.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Tècnica de recopilació i organització d’evidències que promouen la reflexió de l'estudiant sobre la seva evolució i demostren el seu assoliment de competències professionals que el capaciten per a un desenvolupament professional satisfactori. 10%
Treballs
A1Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Treball d'aprofundiment que l'alumne ha de presentar al professor. 40%
Altres   Activitats diverses al voltant de l'asignatura.(45%)
L'assistència, participació en les activitats, pes a la nota (5%)
50%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria consistirà en una prova escrita

Fonts d'informació

Bàsica MONTON, M.J, La integración del alumno inmigrante en el centro escolar: orientaciones, propuestas y experiencias, 2003, Barcelona .Grao
OLLER, C., COLOMÉ, E., Alumnado de otras culturas. Acogida y escolarización, 2011, Barcelona .Grao
BESALÚ, X., CLIMENT, T. , Construint identitats: espais i processos de socialització dels joves d’origen magrebí, 2004, Barcelona. Mediterrània
CARBONELL, J., SIMO, N., TORT, A. , Magrebíes en las aulas: municipio, escuela e inmigración: un caso a debate, 2005, Barcelona. Eumo/Octaedro
ESSOMBA, M.A. (coord.) , Construir la escuela intercultural. Reflexiones y propuestas para trabajar la diversidad etnica y cultural, 1999, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A. , Liderar escuelas interculturales e inclusivas, 2006, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A., La gestión de la diversidad cultural en la escuela. , 2008, Barcelona .Graó
ESSOMBA, M.A., L’atenció a la diversitat a Catalunya. Debat en el sistema educatiu., 2009, Vic, Eumo editorial

Complementària SARRAMONA, J., Qui té raó? El permanent debat dia, 2007 , Barcelona: Cossetània Edicions
BALSELLS, M, Orientaciones para promover acciones socioeducativas con familias en situación de riesgo social , 2007 , Lleida: Milenium.
MUÑOZ, V, Educar para la resiliencia. Un cambio de mirada en las situaciones de riesgo , 2005 , Rev. Complutense de Educación, vol. 16 , nº 1, pg
GUASCH, M. & PONCE, C, ¿Que significa intervenir educativamente en desadaptación social?. , 2002 , Barcelona: ICE Universitat de Barcelona
Auxiliadora Sales (ed) Consol Aguilar, Rafaela García, Xavier Lluch, Francisco Marco, Joan A. Traver, Educació intercultural: la diversitat cultural a l’escola, 2003, Publicacions de la Universitat Jaume I.
Arnaiz, P., Educación inclusiva: una escuela para todos, 2003, Málaga: Aljibe
?. GUASCH, M. & PONCE, C, ¿Que significa intervenir educativamente en desadaptación social?., 2003, Barcelona: ICE Universitat de Barcelona

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili