Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Educació Primària (Terres de l'Ebre) (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats de comunicació, lectura i escriptura

 

Grau d'Educació Primària (Terres de l'Ebre) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA Codi 11244218
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (Campus Terres de l'Ebre) (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ADELL MESEGUER, MARIA INMACULADA
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica
Professors/es
Web
Descripció general Aquesta matèria aprofundeix en la detecció, interpretació i millora, en l’àmbit escolar, de les principals dificultats associades al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística. Com a pas previ, primer introdueix a l’estudiant en la descripció i caracterització dels components que configuren la competència comunicativa lingüística i en l’anàlisi del tractament que d’aquesta competència planteja el currículum vigent d’educació primària. A continuació, identifica i analitza, des de models explicatius actualitzats, els processos de naturalesa psicològica implicats en els aprenentatges de la llengua oral i escrita, i els obstacles que poden aparèixer durant el seu desenvolupament. Finalment, es presenten procediments i estratègies per dissenyar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats específiques de lectura i escriptura dels alumnes dels diferents cicles de l’educació primària, en el marc d’una escola inclusiva i plurilingüe que la societat actual requereix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A6 Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
 MAD3 Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Educació Primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius. Promou el pensament científic i l'experimentació.
Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
 A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre. Desenvolupa programes d'intervenció de l'Atenció a la Diversitat.
 A6Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. Analitza críticament les aprotacions de l'Atenció a la Diversitat en els difernts àmbits de l'educació.
 MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària. Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.
 MAD3Analitzar críticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària. Analitza criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'Educació Primària. Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1. Competència en comunicació lingüística: fonaments conceptuals i tractament en el currículum d’educació primària. Tema 1. Competència en comunicació lingüística: una competència bàsica en educació primària.
Tema 2. Descripció, finalitats i caracterització dels components de la competència en comunicació lingüística.
Tema 3. La competència comunicativa lingüística en el currículum de primària.
MÒDUL 2. La competència comunicativa lingüística com a objecte d’aprenentatge i ensenyança escolar. La intervenció davant les principals dificultats del seu aprenentatge . Tema 1. Practiques educatives escolars per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la competència en llengua oral, l’escriptura i la lectura.
Tema 2. Models explicatius de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita.
Tema 3. El sentit de la intervenció psicoeducativa en les principals dificultats associades a l’aprenentatge de la competència comunicativa lingüística en l’àmbit escolar.
MÒDUL 3. Detecció i intervenció en les dificultats associades a l’aprenentatge de la competència comunicativa lingüística. Tema 1. Dificultats d’aprenentatge de la competència en comunicació oral i la seva intervenció .
Tema 2. Dificultats d’aprenentatge de la competència lectora i la seva intervenció.
Tema 3. Dificultats d’aprenentatge de la composició escrita i la seva intervenció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
Sessió Magistral 27 20 47
Supòsits pràctics/ estudi de casos 10 20 30
Seminaris 1 2 3
Debats 3 6 9
Presentacions / exposicions 3 6 9
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 3 16 19
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves de desenvolupament 6 20 26
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Una sessió destinada a la presentació de l'assignatura, el seu funcionament i el sistema d'avaluació.
Per a cadascun dels mòduls es preveuen activitats d'activació de coneixements previs dels alumnes.

Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material digital.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics relacionats amb el contingut dels mòduls. Es valorarà la rellevància conceptual en la resolució dels casos.
Seminaris Lectures guiades i anàlisi de fonts documentals diverses.
Es valorarà la capacitat de relacionar teoria i pràctica.
Debats Grups de discussió sobre àmbits de la matèria.
Es valorarà la qualitat de les aportacions i les fonts de documentació consultades.
Presentacions / exposicions Els alumnes, individualment o en equips de treball, exposaran les activitats plantejades en cada mòdul.
Es valorarà la qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. El portafoli és el producte que concreta l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitada és l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball de l'alumne, en l'oferiment d'ajuda educativa per l'autoregulació del seu aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
A6Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
MAD3Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
La carpeta d’aprenentatge és el recull de totes les activitats realitzades en la matèria. Els criteris d’avaluació són els següents:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Actitud responsable i implicació en el treball d’equip.
- Iniciativa en la cerca d’informació.
- Pertinència i rellevància del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
- Utilitza les tecnologies de la informació.
- Correcció en la presentació de treballs orals i escrits.
55%
Activitats Introductòries
A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
A6Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
MAD3Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), la implicació i participació en la matèria, la regulació del treball autònom i en equip.
5%
Proves de desenvolupament
A1
A2
A6
MAD4
MAD3
Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i referenciats en documents i materials de treball. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica ALVAREZ, T. (coord.) , La escritura de textos expositivos en las aulas de primària. A A.Camps (coord) Diálogo e investigación en las aulas : investigaciones en didáctica de la lengua. (pp. 99-107), Barcelona: Graó., 2006
CAMPS, A., Hablar en clase. Aprender lengua. A C. Barragán i alt. Hablar en clase: cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar.(pp. 37-44), Barcelona: Graó., 2005
MIRAS, M; SOLÉ. I; CASTELLS, N. i alt. , La representació de les tasques de lectura i escriptura per aprendre. El punt de vista dels alumnes. A A. Camps i M. Millán (coord.). Mirades i veus : recerca sobre l'educació lingüística i literària , Barcelona: Graó., 2008
CASSANY, D. , La cuina de l’escriptura., Barcelona: Empúries., 1993
CASSANY, D. , Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit, Barcelona: ICE UB i Graó., 1993
CASSANY, D., Rere les línies: sobre la lectura contemporània, Barcelona: Empúries., 2006
CASSANY, D., Para ser letrados : voces y miradas sobre la lectura, Barcelona: Paidós, 2009
CASSANY, D. ; LUNA, M.; SANZ, G , Ensenyar llengua, Barcelona: Graó., 2000
CUETOS, F. , Psicología de la lectura, Madrid: Wolters Kluwer, 2010
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA , Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. , Barcelona: Generalitat de Catalunya., 2003
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita., Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. , 2010
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , L’ús del llenguatge a l’escola. Propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació., 2004
SÁNCHEZ, E., Comprensió i redacció de textos : dificultats i ajudes, Barcelona. Edebé. , 2000
SÁNCHEZ, E. (coord.), La Lectura en el aula : qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer ., Barcelona : Graó, 2010
SOLÉ, I. , Estrategias de lectura, Barcelona: Graó, 1992
CASSANY, D. , En_línia Llegir i escriure a la xarxa, Barcelona: Graó. , 2011

Normativa

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, BOE núm. 106 4/05/2006.

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, BOE núm.293,  08/12/2006

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de

l'educació primària. DOGC núm. 4915 - 29/06/2007.

Complementària , , ,
PÉREZ, P., ZAYAS, F, Competencia en comunicación lingüística, Madrid: Alianza, 2007

Monogràfics de revistes

Llegir. Articles de didàctica de la Llengua i la literatura. Núm.41. Gener 2007.

las competencias lectoras. Aula de Innovación Educativa núm. 162 .juny 2007.

Aprender a escribir, escribir para aprender. Aula de Innovación Educativa núm. 175 octubre 2008.

Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l’escolaritat obligatòria. Guix.

Elements d'acció educativa

Núm.363. Març 2010.

Leer para aprender. Nuevas alfabetizaciones. Aula de Innovación Educativa Núm.200. Març 2011

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili