Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau d'Educació Primària (Tarragona) (2009) | Intervenció psicoeducativa en les dificultats de comunicació, lectura i escriptura

 

Grau d'Educació Primària (Tarragona) (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) INTERVENCIÓ PSICOEDUCATIVA EN LES DIFICULTATS DE COMUNICACIÓ, LECTURA I ESCRIPTURA Codi 11234218
Ensenyament
Grau d'Educació Primària (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web
Descripció general Aquesta matèria aprofundeix en la detecció, interpretació i millora, en l’àmbit escolar, de les principals dificultats associades al desenvolupament de la competència en comunicació lingüística. Com a pas previ, primer introdueix a l’estudiant en la descripció i caracterització dels components que configuren la competència comunicativa lingüística i en l’anàlisi del tractament que d’aquesta competència planteja el currículum vigent d’educació primària. A continuació, identifica i analitza, des de models explicatius actualitzats, els processos de naturalesa psicològica implicats en els aprenentatges de la llengua oral i escrita, i els obstacles que poden aparèixer durant el seu desenvolupament. Finalment, es presenten procediments i estratègies per dissenyar propostes d’intervenció ajustades a les necessitats específiques de lectura i escriptura dels alumnes dels diferents cicles de l’educació primària, en el marc d’una escola inclusiva i plurilingüe que la societat actual requereix.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 A2 Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
 A6 Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
 MAD3 Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
 MAD4 Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius. Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
 A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre. Desenvolupa programes d'intervenció d'Atenció a la Diversitat.
 A6Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida. Analitza críticament les aprotacions de l'Atenció a la Diversitat en els diferents àmbits de l'educació.
 MAD3Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària. Analiza criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació.
 MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària. Desenvolupa programes d'intervenció d'atenció a la diversitat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Construeix coneixements compartits, aprèn i facilita la construcció conjunta de l’ aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de l'educació primària. Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets. Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

Continguts
Tema Subtema
MÒDUL 1. Competència en comunicació lingüística: fonaments conceptuals i tractament en el currículum d’educació primària. Tema 1. Competència en comunicació lingüística: una competència bàsica en educació primària.
Tema 2. Descripció, finalitats i caracterització dels components de la competència en comunicació lingüística.
Tema 3. La competència comunicativa lingüística en el currículum de primària.
MÒDUL 2. La competència comunicativa lingüística com a objecte d’aprenentatge i ensenyança escolar. La intervenció davant les principals dificultats del seu aprenentatge . Tema 1. Practiques educatives escolars per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la competència en llengua oral, l’escriptura i la lectura.
Tema 2. Models explicatius de l’aprenentatge de la llengua oral i escrita.
Tema 3. El sentit de la intervenció psicoeducativa en les principals dificultats associades a l’aprenentatge de la competència comunicativa lingüística en l’àmbit escolar.
MÒDUL 3. Detecció i intervenció en les dificultats associades a l’aprenentatge de la competència comunicativa lingüística. Tema 1. Dificultats d’aprenentatge de la competència en comunicació oral i la seva intervenció .
Tema 2. Dificultats d’aprenentatge de la competència lectora i la seva intervenció.
Tema 3. Dificultats d’aprenentatge de la composició escrita i la seva intervenció.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
Sessió Magistral 27 20 47
Supòsits pràctics/ estudi de casos 10 20 30
Seminaris 1 2 3
Debats 3 6 9
Presentacions / exposicions 3 6 9
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 3 16 19
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves de desenvolupament 6 20 26
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Una sessió destinada a la presentació de l'assignatura, el seu funcionament i el sistema d'avaluació.
Per a cadascun dels mòduls es preveuen activitats d'activació de coneixements previs dels alumnes.

Sessió Magistral Explicació dels continguts dels mòduls amb suport de material digital.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Estudi i resolució de casos pràctics relacionats amb el contingut dels mòduls. Es valorarà la rellevància conceptual en la resolució dels casos.
Seminaris Lectures guiades i anàlisi de fonts documentals diverses.
Es valorarà la capacitat de relacionar teoria i pràctica.
Debats Grups de discussió sobre àmbits de la matèria.
Es valorarà la qualitat de les aportacions i les fonts de documentació consultades.
Presentacions / exposicions Els alumnes, individualment o en equips de treball, exposaran les activitats plantejades en cada mòdul.
Es valorarà la qualitat de les presentacions, tant pel que fa al contingut com la forma.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. El portafoli és el producte que concreta l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.

Atenció personalitzada
Descripció
El sentit de l'atenció personalitada és l'avaluació formativa i formadora del procés d'ensenyament i aprenentatge. Es concreta en el seguiment del treball de l'alumne, en l'oferiment d'ajuda educativa per l'autoregulació del seu aprenentatge i en el retorn qualitatiu comentat tant del seu procés de treball com dels productes lliurats.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
A6Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
MAD3Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives), la implicació i participació en la matèria, la regulació del treball autònom i en equip.
5%
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
A2Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col•laboració amb altres docents i professionals del centre.
A6Conèixer l'organització dels col•legis d'educació primària i la diversitat d'accions que comprèn el seu funcionament. Desenvolupar les funcions de tutoria i d'orientació amb els estudiants i les seves famílies, atenent les singulars necessitats educatives dels estudiants. Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida.
MAD3Analizar criticament les aportacions de l'atenció a la diversitat en els diferents àmbits de l'educació primària.
MAD4Ser capaç d'emprendre la planificació, el desenvolupament i l'avaluació d'un programa d'intervenció d'atenció a la diversitat en l'educació primària.
La carpeta d’aprenentatge és el recull de totes les activitats realitzades en la matèria. Els criteris d’avaluació són els següents:
- Ajustament a les demandes realitzades.
- Actitud responsable i implicació en el treball d’equip.
- Iniciativa en la cerca d’informació.
- Pertinència i rellevància del treball elaborat.
- Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
- Utilitza les tecnologies de la informació.
- Correcció en la presentació de treballs orals i escrits.
55%
Proves de desenvolupament
A1
A2
A6
MAD3
MAD4
Proves d'aprenentatge referides a continguts treballats a classe i referenciats en documents i materials de treball. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

D’acord amb els objectius, els continguts i el funcionament proposat, l’avaluació de l’assignatura és continuada i exigeix la implicació personal i permanent de l’alumnat en les activitats programades i en el control i la regulació de l’aprenentatge individual i col·lectiu.

Des d’aquesta perspectiva, és necessari controlar la implicació responsable de l’alumnat en la proposta de treball i, en conseqüència, l’assistència regular, que en cap cas pot ser inferior al 80 % de les sessions. S’entén per assistència regular la presència de l’alumnat a les sessions tant teòriques com pràctiques previstes en el calendari de treball de la matèria.

Informació sobre l’avaluació:

-         Per tenir dret a l’avaluació continuada és requisit imprescindible l’assistència a classe.

-         El portafoli o carpeta d’aprenentage es realitzarà en grup i contindrà el conjunt d'activitats descrites prèviament (Supòsits pràctics/ estudi de casos, Seminaris, Debats, Presentacions / exposicions).

-         Per aprovar cal un mínim de 5, tant en la prova objectiva com en l’avaluació de les carpetes d’aprenentatge de grup.

La segona convocatòria manté els mateixos criteris d’avaluació, i per tant, es basa també, en l’elaboració del portafoli d’aprenentatge i en la superació d’una prova escrita.


Fonts d'informació

Bàsica ALVAREZ, T. (coord.) , La escritura de textos expositivos en las aulas de primària. A A.Camps (coord) Diálogo e investigación en las aulas : investigaciones en didáctica de la lengua. (pp. 99-107), Barcelona: Graó., 2006
CAMPS, A., Hablar en clase. Aprender lengua. A C. Barragán i alt. Hablar en clase: cómo trabajar la lengua oral en el centro escolar.(pp. 37-44), Barcelona: Graó., 2005
CASSANY, D. , La cuina de l’escriptura., Barcelona: Empúries., 1993
CASSANY, D. , Reparar l’escriptura. Didàctica de la correcció de l’escrit, Barcelona: ICE UB i Graó., 1993
CASSANY, D., Rere les línies: sobre la lectura contemporània, Barcelona: Empúries., 2006
CASSANY, D., Para ser letrados : voces y miradas sobre la lectura, Barcelona: Paidós, 2009
CASSANY, D. ; LUNA, M.; SANZ, G , Ensenyar llengua, Barcelona: Graó., 2000
CUETOS, F. , Psicología de la lectura, Madrid: Wolters Kluwer, 2010
DEPARTAMENT DE CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA , Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar. , Barcelona: Generalitat de Catalunya., 2003
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , L’ús del llenguatge a l’escola. Propostes d’intervenció per a l’alumnat amb dificultats de comunicació i llenguatge, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació., 2004
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ , Orientacions per a la millora de la comprensió lectora i l'expressió escrita., Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Educació. , 2010
MIRAS, M; SOLÉ. I; CASTELLS, N. i alt. , La representació de les tasques de lectura i escriptura per aprendre. El punt de vista dels alumnes. A A. Camps i M. Millán (coord.). Mirades i veus : recerca sobre l'educació lingüística i literària , Barcelona: Graó., 2008
CASSANY, D. , En_línia Llegir i escriure a la xarxa, Barcelona: Graó. , 2011
SÁNCHEZ, E., Comprensió i redacció de textos : dificultats i ajudes, Barcelona. Edebé. , 2000
SOLÉ, I. , Estrategias de lectura, Barcelona: Graó, 1992
SÁNCHEZ, E. (coord.), La Lectura en el aula : qué se hace, qué se debe hacer y qué se puede hacer ., Barcelona : Graó, 2010

Normativa

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, BOE núm. 106 4/05/2006.

Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación primaria, BOE núm.293,  08/12/2006

Decret 142/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de

l'educació primària. DOGC núm. 4915 - 29/06/2007.

Complementària , , ,
PÉREZ, P., ZAYAS, F, Competencia en comunicación lingüística, Madrid: Alianza, 2007

Monogràfics de revistes

Llegir. Articles de didàctica de la Llengua i la literatura. Núm.41. Gener 2007.

las competencias lectoras. Aula de Innovación Educativa núm. 162 .juny 2007.

Aprender a escribir, escribir para aprender. Aula de Innovación Educativa núm. 175 octubre 2008.

Aprendre a llegir i a escriure al cicle inicial, moment clau de l’escolaritat obligatòria. Guix.

Elements d'acció educativa

Núm.363. Març 2010.

Leer para aprender. Nuevas alfabetizaciones. Aula de Innovación Educativa Núm.200. Març 2011

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DIFICULTATS D'APRENENTATGE I TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT/11234104
RECURSOS PER ATENDRE LA DIVERSITAT A PRIMÀRIA/11234206
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili