Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació clínica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) AVALUACIÓ CLÍNICA Codi 11204271
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Adreça electrònica nuria.vazquezo@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura optativa de la branca de salud-clínica preten aprofundir en els coneixements teorico-pràctics per tal de realitzar un acurat procés d’avaluació clínica d’adults, aplicant la integració dels coneixements apressos en d'altres assignatures del grau. Es treballarà en el conèixement dels instruments i les tècniques d’avaluació més freqüentment utilitzats a l’avaluació clínica. I a les pràctiques es facilitarà l'adquisició de les destreses per integrar els resultats obtinguts de l'exploració en l'elaboració d'un informe clínic estructurat que descrigui a la persona avaluada, el seu estat, evolució i pronòstic.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia Clínica.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l’eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia Clínica.
 A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Entén el problema i és capaç de desglossar-lo en parts manipulables
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Identifica els problemes amb anticipació abans de què el seu efecte es faci evident
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Dirigeix el procés sistemàtic de treball per a la presa de decisions en grup
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
Identificar, analitzar i resoldre problemes complexos, mitjançant l'elaboració d'un pla d'actuació realista i sistemàtic que permeti trobar solucions efectives als problemes plantejats.
Seleccionar la informació rellevant en la resolució de tasques i problemes, organitzar i integrar coneixements en relacions coherents establint relacions entre diversos àmbits del desenvolupament de manera sistemàtica i dinàmica, i transferir aquesta perspectiva a la resolució pràctica de problemes.
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Dirigeix reunions amb eficàcia
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
1. L’avaluació dins de la Psicologia Clínica
2. Plantejaments ètics de l’ avaluació en psicologia clínica
3. La entrevista clínica
3.1.- Pautes generals de desenvolupament
3.1.- Entrevista d'Estat Mental
4.- Avaluació clínica d’una persona adulta: selecció d’instruments segons els aspectes a valorar

5.-Que fem amb totes les dades i informacions recollides? 5.1.- Integració d’indicis i d’obtenció d’un diagnòstic
5.2.- Elaboració de l’informe clínic
5.3.- Devolutiva

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 14 20 34
Treballs 6 12 18
Pràctiques a laboratoris 7 8 15
Atenció personalitzada 3 0 3
 
Proves de desenvolupament 1 1 2
Proves pràctiques 1 1 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries presentació de l'assignatura, programa, metodologia i forma d'avaluació.
Sessió Magistral exposició per part del professor dels continguts
Treballs realització de 3 informes d'avaluació clínica de casos reals aportats pel professor. Es realitzarà en grups de dos
Pràctiques a laboratoris expossicons orals en grup de dos sobre els diferents moments i processos de l'avaluació clinica

Atenció personalitzada
Descripció
Es realitzarà al despatx de forma presencial o a travès de consultes per coreu electrònic

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
2 informes clínics de casos reals 40
Pràctiques a laboratoris
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
exposicions orals sobre els mètodes, instruments i processos de l'avaluació clinica 15
Proves de desenvolupament
A5
A6
A7
A8
A11
B2
exàmen dels contingut de les classes magistrals 25
Proves pràctiques
A5
A7
A8
B2
B4
B5
B6
C3
C4
C5
resolució d'un cas pràctic d'avaluació 20
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

AVILA ESPADA, A. Evaluación en Psicología Clínica II.Salamanca: Amarú.

BUELA CASAL, G.; CABALLO, V.E. y SIERRA, J.C. (Dirs.)(1996): Manual de evaluación en Psicología Clínica y de la Salud. Madrid: SigloXXI.

BULBENA, A.; BERRIOS, G.E. y FERNÁNDEZ DE LARRINOA, P.(2000): Medición Clínica en Psiquiatría y Psicología. Barcelona: Masson.

CABALLO, V.E. (2006): Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos. Ed. Pirámide.

FERNÁNDEZ-BALLESTEROS R. (2004): Evaluación psicológica.Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide.

GUTIERREZ, T.; RAICH, R.M.; SÁNCHEZ, D. y DEUS, J.(2003): Instrumentos de evaluación en Psicología de la Salud. Madrid:Alianza Editorial.

MUÑOZ, M. (2003) . Manual práctico de evaluación psicológica clínica. Madrid: Síntesis.

MUÑOZ LÓPEZ, M. et alt. (2002): Instrumentos de evaluación en Salud Mental. Madrid: Pirámide.

REMOR, E.; ARRANZ, P.; ULLA, S. (Eds.). (2003). El psicólogo en el ámbito del hospital. Bilbao: Desclée De Brouwer.

TRULL, T.J. y PHARES, E.J.(2003). Psicología Clínica. Conceptos, métodos y aspectos prácticos de la profesión. México:Thomson.

WILSON, P.H.; SPENCE, S.H. & KAVANAGH, D.J. (1995). Técnicasde entrevista clínica. Barcelona: Martínez Roca.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I/11204113
PSICOPATOLOGIA I/11204106
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II/11204114
PSICOPATOLOGIA II/11204107
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili