Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Tècniques projectives

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TÈCNIQUES PROJECTIVES Codi 11204264
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HIERRO BUSTO, MARIA DOLORES
Adreça electrònica mdolores.hierro@urv.cat
Professors/es
HIERRO BUSTO, MARIA DOLORES
Web
Descripció general Aquesta assignatura té com a objectiu introduir a l'alumne en el coneixement de les tècniques projectives com a mitjans utilitzats en la investigació i l'avaluació psicològica per a aconseguir la descripció i comprensió de la personalitat.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia Clínica.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia Clínica.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l’eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia Clínica.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Experimenta amb procediments nous
Identifica els resultats de la innovació
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Identifica necessitats de formació

Continguts
Tema Subtema
1. concepte de projecció: origen, desenvolupament i evolució
2. Definició i classificació de les mateixes.
3. Tècniques gràfiques: HTP, Família, Animal.
4. Tècniques de realats en nens: PN, CAT
5. Tècniques de relats en adults: TRO, TAT
6. Devolució, informe i utilitat clínica.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 52 40 92
Sessió Magistral 7 0 7
Treballs 0 49 49
Atenció personalitzada 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Administració, correcció i interpretació de les tècniques exposades a classe a partir dels casos reals que porten els alumnes.
Sessió Magistral Exposició teòrica dels continguts de l'assignatura.
Treballs 2 treballs pràctics: dossier infantil i dossier adult.

Atenció personalitzada
Descripció
La professora atendrà als alumnes al seu despatx durant les hores estipulades.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
2 treballs:
Dossier infantil
Dossier adult
100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria en un 80%.


Fonts d'informació

Bàsica

Abt, L.E. y Bellak. (1978). Psicología Proyectiva. Buenos Aires. Paidos.
 
 Alejandro Avila(Coord). Evaluación en Psicología Clínica II (1977) Amaris
 
 Corman, L. (1983). Test P.N., V 1,2 y 3 . Herder
 Frank de Verthely, R y otros (1983). Actualizaciones en el T.R.O. Buenos Aires. Paidos.
 Grassano, E. Indicadores Psicopatológicos en las Técnicas Proyectivas. Buenos Aires. Paidos
 Phillipson, H. (1965) el T.R.O. Buenos Aires. Paidos
 Hammer. E.F. Test proyectivos gráficos. Paidos
 
 Kock, K. (1962). El test del árbol. Buenos Aires. Kapelusz
 Koppitz.E.M. (1976) El dibujo de la figura humana en niños. México. Guadalupe
 Vives Gomila, M. (1994) Instrumentos y aplicaciones del Psicodiagnóstico infantil. Capítulo IV, V VI. Barcelona. Ed. PPU.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili