Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicopatologia del nen i de l'adolescent i

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOPATOLOGIA DEL NEN I DE L'ADOLESCENT I Codi 11204262
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
Web http://moodle.urv.cat
Descripció general Donar coneixement dels trastorns psicològics més rel.levants i que afecten més frequentment a nens i adolescentes. És una continuació dels trastorns del desenvolupament que s'imparteixen a la Psicopatologia II. Les manifestacions clíniques s'aborden des del punt de vista del desenvolupament.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. Trastorns d'ansietat


1.1. Descripció i aspectes evolutius i clínics
1.2 Classificació u tipus de trastorns d'ansietat
1.3, Manifestacions clíniques específiques per cada trastorn
1.4. Comorbilitats i diagnòstic diferencial
1.5. Etiopatogènia
1.6. Avaluació
Trastorns de l'humor 2.1. Classificació
2.2. Els trastorns depressius
2.2.1. Tipus
2.2.2. Manifestacions clíniques
2.2.3. Factors de risc imodels etiopatogènics
2.2.4. Avaluació
2.3. El trastorn bipolar en nens
3. Trastorns del comportament alimentari 3,1, Classificació i epidemiologia
3.2. L'anorèxia nervosa
3.3. La bulímia nervosa
3.4. Trastorns del comportament alimentari no especificats
4. Trastorns de conducta 4.1. Classificació i epidemiologia
4.2. Manifestacions clíniques específiques per cada trastorn
4.3. Comorbilitats i diagnòstic diferencial
4.4. Factors de risc i models etiopatogènics

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 19 28 47
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 10 15 25
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura explicant els objectius generals i específics. Descrpició dels temes.
Comunicar el sistema d'avaluació
Sessió Magistral Explicació amb suport power point del contingut teòric dels diferents temes.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es tractaran casos clínics per treballar practicament els continguts teòrics de diagnòstic, avaluació o diagnòstic diferencial entre altres

Atenció personalitzada
Descripció
Atendre als alumnes d'una manera individualitzada qualsevol aspecte de l'assignatura

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
Examen mixt: test i casos clínics 70%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
S'entregarà una memòria de les pràctiques 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aprovar l'assignatura s'han d'aprovar les dues parts. La segona convocatòria, per qui no hagi aprovat les dues parts, serà un examen final (mixt: test i casos clínics).  


Fonts d'informació

Bàsica Caballo V.E., Caballo Manrique V.E., Simon M.A., Simon López M., Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente: Trastornos específicos, Pirámide, Madrid
Caballo V.E. , Manual de Psicología Clínica Infantil y del Adolescente: Trastornos generales, Pirámide, Madrid
González T., Psicología clínica de la infancia y de la adolescencia: Aspectos clínicos, evaluación e intervención, Pirámide, Madrid
Rodríguez Sacristan, J, Psicopatología infantil básica, Pirámide, Madrid

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili