Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Tècnica psicoanalítica

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TÈCNICA PSICOANALÍTICA Codi 11204259
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOMÁS ALABART, INÉS
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics. Descriure i mediar variables psicológiques ( personalitat, intel·ligència, aptituds,..), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comprèn els elements que composen una disciplina
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1- El psicoanálisis en la actualidad: Posibilidades y límites.
2- Orígenes.
3- El descubrimiento del inconsciente: 1ª tópica.
4- Yo- Superyo y Ello: Segunda tópica.

5-La construcción de lsujeto psíquico: Identificación y mecanismos de defensa.
6- Transferencia.
7- Conceptos básicos en la técnica psicoanalítica: Asociación libre de ideas, interpretación de sueños, lapsus y actos fallidos. La atención flotante y la regla fundamental del psicoanálisis.
8- Especificidades de la técnica psicoanalítica con niños.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0 0 0
Atenció personalitzada 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Definir los conceptos básicos a nivel teórico, y las estrategias de intervención que se utilizan en este modelo

Atenció personalitzada
Descripció
Seguimiento del trabajo a realizar para la evaluación de la materia

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Altres   La asignatura se evaluará a través de la realización de un trabajo que consiste en el análisis de un relato biográfico
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Freud, S., Obras Completas, Amorrortu, 1905
Winnicott,D, El niño y el mundo externo, Hormé, 1965

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
TÈCNIQUES PROJECTIVES/11204264


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili