Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Emoció, ansietat i estrès

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Codi 11204248
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Adreça electrònica xavier.moriones@urv.cat
Professors/es
MORIONES PELLISÀ, FRANCISCO JAVIER
Web
Descripció general Introduir l'alumne en el coneixement dels processos emocionals bàsics i la seva implicació en la conducta ansiosa i d’estrès. Tanmateix relacionar l'estrès amb la pràctica professional i el seu objecte de treball.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics. Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Realitzar cerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la psicologia.
 A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics. Analitzar i interpretar dades qualitatives i quantitatives.
Realitzar cerques d'informació utilitzant les fonts documentals pròpies de la psicologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
EMOCIÓ 1.-Antecedents.

2.-Definicions d'emoció.

3.-Filogènesi de la resposta emocional. Instint i emoció.

4.-Diferències i semblances de l'emoció, l'ansietat i l'estrès

5.-Suport i procés fisiològic de la resposta emocional

6.-Intel·ligència i emoció.

ANSIETAT
1.-Fenomenologia de l’ansietat

2.-Suport fisiològic de l’ansietat

3.-Ansietat i clínica de la por

4- Psicopatología de l’ansietat

5. Ansietat i rendiment
L'ESTRÈS 1.-El senyal d'alarma i el patró fix de comportament.

2.-Antecedentes històrics: la sindrome general d'adaptació.

3.-Definicions de l'estrès

4.-Els mediadors biològic, cognitiu i social. Conceptualització i dinàmica dels mecanismes de defensa.

5.-L'afrontament.

6.-L'estrès laboral i el burn-out

7.-L'estrès i l'Organització.

8.-Registres i questionaris.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 30 60 90
Seminaris 28 28 56
Atenció personalitzada 1 1 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l’assignatura de forma interactiva i participativa introduint elements d’analisis reflexió.
Seminaris Desplegament, anàlisi, debat i resolució del material presentat als seminaris. El material serà presentat amb suport audiovisual.

Atenció personalitzada
Descripció
A petició de l'alumne sobre dubtes no resolts a l'aula.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Dues proves objectives tipus test. La primera dels dos temes, Emoció i Ansietat a la finalització de la exposició magistral dels continguts. La segona del tercer tema, Estrès. Cada prova es durà a terme la setmana següent de la finalització de cada unitat.Total dues proves.Cada una constarà de aproximadament 20 items amb tres possibilitats de resposta. . Aquestes poden ser correctes, en blanc o errònies. Els errors descompten la puntuació final. 38% sobre 10 cadascuna de les proves. Total, 76% sobre 10
Seminaris
B1Aprendre a aprendre.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Els alumnes s'agruparàn entre 3 i 5 membres i presentaràn quinze dies abans de la finalització docent del quadrimestre un treball-memòria de caràcter obligatori sobre el monogràfic plantejat al seminari. El dia límit d'entrega es comunicarà al començament del quadrimestre. L'extensió serà de 4 cares de D.4 en format PDF. S'ha d'enviar al moodle i penjar en una carpeta-activitat, que es crearà al seu moment. El treball ha de ser reflexiu, creatiu i MAI bibliogràfic. La font de documentació ha de ser la informació treballada als seminaris i a la part corresponent de la classe magistral. 24% sobre 10
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els alumnes que no arribin al aprovat amb l'avaluació continuada, podràn accedir a una segona convocatòria on hauràn de justificar un nivell suficient en la/les part/s dels continguts que no hagin estat superats. La prova serà de 10 preguntes curtes a desenvolupar sobre la part del temari no aprovada. Si el treball monogràfic no supera el minim suficient, s'haurà de repetir.


Fonts d'informació

Bàsica , , ,
Bermudez, J., Afrontamiento: aspectos generales. En A. Fierro. (Ed.), Manual de Psicología de la personalidad , 1996, Barcelona:Paidos.
Buendía Vidal, J., Estrés y Psicopatología, 1993, Madrid, Pirámide
.De Board, R., El psicoanálisis de las Organizaciones, 1980, Buenos Aires, Paidos
Enriquez Soriano, A., Estrés: cómo aprender en la encrucijada, 1997, Madrid, Olalla
Flórez Lozano, J.A. , Síndrome de "estar quemado". , 1994, Barcelona, Edikamed
Guilera, Ll., , Más allá de la inteligéncia emocional, 2007, Barcelona, Thomson

Barriga, S., León, J.M. (1990). Psicología de la salud: Aportaciones desde la psicología social. Sevilla: Sedal Alfar.

Bermudez, J. (1996). Afrontamiento: aspectos generales. En A. Fierro. (Ed.),  Manual de Psicología de la personalidad  (Pp.177-208). Barcelona:Paidos.

Buendía Vidal, J. (Ed.). (1993). Estrés y Psicopatología. Madrid. Pirámide.

Campbell, D., Stanley,J. (1973). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación social. Buenos Aires: Amorrortu (Edición original en inglés 1966).

Clemente, M. (1988). Evaluación de programas. En R. Reyes (Ed). Terminología científicosocial. Aproximación crítica. Barcelona: Anthropos.

Clemente, M. (1992). Psicología Social. Métodos y técnicas de investigación. Madrid: Eudema.

Cohen, E., Franco, R. (1992). Evaluación de proyectos sociales. Madrid: Siglo XXI.

Cook, T.D., Reichardt, CH.S. (1986). Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación evaluativa. Madrid: Morata (Edición original en inglés 1982).

De Board, R. (1980). El psicoanálisis de las Organizaciones. Buenos Aires. Paidos (Edición original en inglés 1978).

Diaz de Quijano y Arana, S. (1993). La Psicología Social en las Organizaciones. Barcelona: Fundamentos.

Enriquez Soriano, A.  (1997). Estrés: cómo aprender en la encrucijada. Madrid: Olalla.

Fernandez Ballesteros, R. (Ed.) (1995). Evaluación de programas, Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.

Flórez Lozano, J.A. (1994). Síndrome de "estar quemado". Barcelona. Edikamed.

Guilera, Ll., (2007) Más allá de la inteligéncia emocional. BCN. Thomson

Haynal, A., Pasini, W. (1980), Manual de medicina psicosomática. Barcelona: Toray-Masson (Edición original en francés 1980).

Herrero Velasco, L. (et al). (1983). Trastornos de ansiedad en Medicina. Barcelona: Hoechst Ibérica.

Ibáñez, J. (1988). Cuantitativo-Cualitativo. En R. Reyes (Ed.), Terminología científico-social. Aproximación crítica (Pp.)  Barcelona: Anthropos.

Kelly, J.A. (1998). Entrenamiento de las habilidades sociales. Bilbao. Desclée de  Brouwer.

Lazarus, R.S., Folkman, S. (1986). Estrés y procesos cognitivos. Barcelona: Martínez Roca.

López, J.C., Gómez, G. (1998).Trastornos de pánico. Manual práctico para su tratamiento. Valencia. Promolibro.

Martin, D., Boeck, K., (1997 nteligencia emocional ¿Que es? Madrid. Edat

Martinez, F., Garcia, C. (1993). Emoción, estrés y afrontamiento. En A, Puente (Ed.), Manual de Psicología Básica (Pp  ). Madrid: Eudema.

Maslach, CH. (1982). Burnout. The cost of caring. New York: Prentice Hall Intenational.

Maslach, CH., Jackson, S.E. (1997). Inventario Burnout de Maslach. Barcelona: Tea (Traducción y adaptación del original en inglés Maslach Burnout Inventory, Manual. Palo Alto: CPP. 1986).

McKay, M., Davis, M., Fanning, P. (1986). Técnicas cognitivas para el tratamiento

Mills, J. (1990). Cómo superar el estrés. Bilbao: Deusto ( Edición original en inglés 1990).

Morgado Bernal,I. (2007). Emociones e inteligencia social: Las claves para una allianza entre los  sentimientos y la razón.

Peirò, J.M. et al. (1992). Estrés de rol y bienestar psicológico en el trabajo del estrés. Barcelona: Martínez Roca.. En J.L. Alvaro et al. (Eds.), Influencias sociales y psicológicas en la salud mental (Pp   ). Madrid: Siglo XXI.

Peirò, J.M. (1992). Desencadenantes del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Peirò, J.M., Salvador, A. (1993). Control del estrés laboral. Madrid: Eudema.

Pokras, S. (1992). Cómo resolver problemas y tomar decisiones sistemáticamente. Mexico: Gei.

Popper, K. (1962). La lógica de la investigación científica. Madrid: Tecnos.

Ribera, D., et al. (1993). Estrés laboral y salud en profesionales de enfermería. Estudio empírico en la provincia de Alicante. Alicante: Secretariado de publicaciones. Universidad de Alicante.

Rodriguez fernández, A. (1988). Psicología de las Organizaciones. Valencia: Promolibro.

Rodriguez Fernández, A. (Ed.)  (1994). Las Organizaciones a debate. Una perspectiva psicosociológica. Granada: Universidad de Granada.

Rof Carballo, J. (1982). Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una medicina dialógica. Madrid: Labor.

Tobeña, A. (1997).  El estrés dañino. Madrid: Aguilar.

Troch, A. (1982). El estrés y la personalidad. Barcelona. Herder.

Valdés, M., De Flores, T. (1985). Psicobiología del estrés. Barcelona: Martínez Roca.

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
MOTIVACIÓ I EMOCIÓ/11204007
 
Altres comentaris
Escriure correctament. Desplegar un minim de vocabulari que es correspongui a l'exigència dels estudis universitaris, i fer-lo servir de manera comprensible. Mostrar els trets minims del saber estar que demana la convivència i fer-se càrreg tant dels encerts com dels errors.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili