Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicoendocrinologia

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOENDOCRINOLOGIA Codi 11204242
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Adreça electrònica paloma.vicens@urv.cat
Professors/es
VICENS CALDERÓN, PALOMA
Web
Descripció general Estudiarem la relació existent entre la resposta fisiològica d'estrès i la patología psicològica

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

Continguts
Tema Subtema
Resposta fisiològica d’estrès
Estrès i malaltia i) Immunitat, estrès i malaltia
ii) Deteriorament cognitiu i neurodegeneració
iii) Trastorn per estrès post-traumàtic
iv) Ansietat i depressió
v) Esquizofrènia
vi) Addicció
Factors de protecció i de vulnerabilitat front a l’estrès

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 16 32 48
Seminaris 5 7.75 12.75
Resolució de problemes, exercicis 5 5 10
Atenció personalitzada 0.25 0 0.25
 
Proves de desenvolupament 1 0 1
Proves objectives de tipus test 0.5 0 0.5
Proves objectives de preguntes curtes 0.5 0 0.5
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicació de l'organització, planificació i avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Explicaions del professorat respsecte els diferents temes
Seminaris Lectures d'articles en castellà i/o anglés i discussió a l'aula
Treball en profunditat d'un tema (monogràfic). Ampliació i relació dels continguts donats a les sessions magistrals amb el quefer professional.
Resolució de problemes, exercicis Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció personalitzada dels dubtes que, un cop resolts a l'aula, continui tenint l'alumnat. Aquesta atenció es farà dins de l'horari d'atenció del professorat prèvia cita amb el mateix establerta per correu electrònic. Sols es contestaran els missatges enviats des del correu corporatiu.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
B6
C1
Preguntes orals i/o escrites, individuals o grupals, que es formularan a l'aula durant els seminaris i/o resolució de casos, problemes i exercicis 40
Proves objectives de tipus test
A4
Examen de preguntes de V/F sobre els temes tractats a l'assignatura (concretament a les classes magistrals) 30
Proves objectives de preguntes curtes
A4
B6
Preguntes curtes sobre els temes tractats a l'assignatura (a les classes magistrals, seminaris, resolució de casos i excercicis que s'hagin treballat durant el desenvolupament de l'assignatura) 20
Altres   Participació activa de l'estudiant per avaluar la seva iniciativa, interés i disponibilitat 10
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Sandi C, Venero C, Cordero MI , Estrés, Memoria y Trastornos Asociados, Ariel, 2001
Sandi C, Calés , ) Estrés: Consecuencias psicológicas, fisiológicas y clínicas. , Sanz y Torres, 2000
Martínez Sanchis S. (Coord.), Hormonas, estado de ánimo y función cognitiva. , Delta, 2007
de Rivera, L, Los síndromes del estrés, Síntesis, 2010
Sapolsky, RM, ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? La guía del estrés. , Alianza, 2008

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili