Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Genètica de la conducta

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) GENÈTICA DE LA CONDUCTA Codi 11204241
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
Adreça electrònica mariateresa.colomina@urv.cat
ingrid.reverte@urv.cat
Professors/es
COLOMINA FOSCH, MARIA TERESA
REVERTÉ SOLER, INGRID
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A4 Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia Clínica.
 A9Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològiques pròpies de la Psicologia Clínica.
Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia Clínica.
 A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
1- Introducció: descripció de la matèria
2- Evolució històrica del concepte de genètica (30 min)
3- Models de transmissió genètica
Monogènica; poligènica; ADN extranuclear
Control epigenètic: modificacions de la expressió gênica
4- Genètica i Funcions cognitives
5- Genètica i personalitat
Bases genètiques de la emocionalitat
Bases genètiques del control conductual
6- Genètica i trastorns psicopatològics
TDAH
Esquizofrènia
Trastorns afectius
Trastorns de la conducta alimentaria
Trastorns del control d’impulsos
Addiccions
7- Genètica i neurodegeneració
Huntington
Alzheimer
Parkinson
Demència fronto-temporal
Altres
8- Consell genètic: el paper del psicòleg

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 20 30 50
Pràctiques a laboratoris 10 25 35
Atenció personalitzada 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Objectius de l'assignatura i estructura
Sessió Magistral Continguts teòrics
Pràctiques a laboratoris resolució de problemes i discussió d'articles científics

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories a petició de l'alumne i tutoria de treball.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
Avaluació en proves mixtes 70
Pràctiques a laboratoris
A4Conèixer i comprendre les bases biològiques de la conducta humana i els processos psicològics.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Problemes
Presentació oral d'un treball de discussió
30
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Editors David Bartres; Diego Redolar, Bases Genètiques de la conducta, Editoroal UOC, 2008
Matt Ridley, Genoma: la autobiografía de una especie en 23 capítulos, Taurus, 2000
Peter Sudbery, Genética Molecular Humana , Pearson, 2004

Bases Genètiques de la conducta (2008). Editors David Bartres; Diego Redolar. Editoroal UOC.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili