Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia de la negociació

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA NEGOCIACIÓ Codi 11204234
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
BOADA GRAU, JOAN
Adreça electrònica joan.boada@urv.cat
Professors/es
BOADA GRAU, JOAN
Web
Descripció general 1.-Integrar els continguts bàsics del programa. 2.-Dominar alguns mètodes de recerca en l'àmbit esmentats. 3.-Aplicació pràctica i empírica dels coneixements adquirits facilitant la intervenció.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficència de les pròpies actuacions, en l'àmbit de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
1.-Introducció.
2.-El conflicte.
2.1.-Tensió i poder.
2.2.-Què és un conflicte.
2.3.-Atribució i conflicte.
2.4.-Comunicació i conflicte.
2.4.-Aspectes funcionals i disfuncionals del conflicte.
2.5.-Aproximacions teòriques de la gestió del conflicte.
2.6.-Conflictes particulars: Mobbing i bossing.

3.-La Negociació 3.1.-Concepte i característques.
3.2.-Fonaments.
3.3.-Acció social, ètica i negociació.
3.4.-Posicions i interesos dels negociadors.
3.5.-Negociació distributiva o negociació integrativa.
3.6.-Criteris objectius, el MAPAN i el ZOPA.
3.7.-Opcions creatives.
3.8.-Negociacions socials i organitzacionals.

4.-La mediació.
4.1.-Què és la mediació.
4.2.-Avantatges de la mediació.
4.3.-Etapes d’una mediació.
4.4.-Preparació i avaluació prèvia: MAPAM.
4.5.-Comprensió de les perspectives de les parts.
4.6.-Acords i creació de futur.
4.7.-Opcions creatives.
4.8.-Mediacions socials i organitzacionals.
5.-El Psicòleg i la resolución de conflictes: Mediació i negociació.
6.-Casos pràctics i role plays

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 3 0 3
Seminaris 10 10 20
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 0 10
Treballs 0 20 20
Esdeveniments científics i/o divulgatius 2 4 6
Pràctiques de camp/sortides 4 10 14
Atenció personalitzada 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació sobre el programa i les pràctiques.
Seminaris Mètode Socràtic: l'alumne setmanalment ha de realitzar una lectura obligatòria i s'ha de preparar preguntes que realitzarà al professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Mètode Socràtic: l'alumne ha de realitzar la resolució d'un cas pràctic.
Treballs L'alumne ha de presentar amb suport audiovisual un treball sobre un tema que tria lliurement i ha de realitzar una recerca bibliogràfica i definir els principals constructes temàtics.
Esdeveniments científics i/o divulgatius Opció 1: Visita l'aula un professional del sector, els alumnes li realitzen preguntes. Opció 2: El grup d'alumnes visita una organització on se li fa un comentari guiat.
Pràctiques de camp/sortides Entrevistes tutoritzades que realitza l'alumne.

Atenció personalitzada
Descripció
El professor resoldrà dubtes de les activitats que es plantegin.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Els alumnes realitzen comentaris critics de cassos pràctics. 30%
Treballs
Els alumnes realitzen comentaris crítics d'articles científics i professionals treballats o no en els seminaris. 30%
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Els alumnes realitzen un comentari personal sobre la sessió. 5%
Pràctiques de camp/sortides
A partir d'un guió elaborat pel professor l'alumne realitza una entrevista laboral.
L'alumne ha de presentar una memòria de la mateixa.
35%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

No hi ha examen. En totes les metodologies contemplades l'alumne ha de tenir un alt nivell de presencialitat i una assistència regular a classe.


Fonts d'informació

Bàsica J. Boada-Grau, Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). , Barcelona, PPU
J. Boada-Grau, Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales., Barcelona, Granica
J. Boada-Grau , Solución de los conflictos en empresas y organizaciones, Barcelona , Pirámide
J. Boada-Grau y P.Ficapal-Cusí, Trabajo y Salud, Barcelona, UOC

 

Aranguren, J. L. (1997). Ética. Madrid: Biblioteca Nueva.

Aranguren, J. L. (1999). Ética y Política. Madrid: Biblioteca Nueva.

Boada, J. (2000) Psicología del (Trabajo + Organizaciones + Recursos Humanos). Barcelona: PPU.

Boada, J. (Dir.) (2001) Capital Humano: 52 Casos Prácticos. Manual de supuestos prácticos sobre recursos humanos y procesos organizacionales. Barcelona: Granica.

Boad-Grau, J. (Dir.) (2009). Solución de los conflictos en empresas y organizaciones. Madrid: Pirámide.

Burke, W.W. (2006). Conflict in organizations. En Deutsch, M., Coleman, P. T. y Marcus, E.C. The handbook of conflict resolution: Theory and practice (2nd Ed).  Hoboken, NJ, US: Wiley Publishing, (pp. 781-804).

Comisión de las Comunidades Europeas Libro (2002). Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil. Bruselas: Comisión de las Comunidades Europeas, Abril 19, COM 196 final.

Costa, J.,  De llanos, E.y Ponti, F. (2004).  Ampliando el pastel. Barcelona: Granica

De Dreu, C.K.W. y  Gelfand, M.J. (2008). The psychology of conflict and conflictmanagement in organizations. New York, NY: Taylor & Francis Group/Lawrence Erlbaum Associates.

De Reuver, R. (2006). The influence of organizational power on conflict dynamics. Personnel Review, 35(5), pp.589-603.

Duffy, K. (1996). La mediación y sus contextos de aplicación. Barcelona: Paidós Mediación 1.

Echebarría, A. (1994). Sesgos Atribucionales.En J. F. Morales (Coord.) Psicología Social.  Madrid: McGraw-Hill (pp. 253-268).

Fernández-Ríos, M. (1996). Condiciones de éxito y fracaso de la mediación laboral. Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones, 12 (2-3), 149-171.

Fisher, R., Ury, W. y Patton, B. (2002).Obtenga el Sí: El arte de negociar. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Floyer Acland, A. (1996).Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. Barcelona: Paidós Empresa 15.

Folger, J. y Jones, T. (1996).Nuevas direcciones en mediación. Barcelona: Paidós Mediación.

Garrido Genovés, V. (2000). El Psicópata. Un camaleón en la sociedad actual. Alzira: Algar.

Golberg, S.; Sander, F.; Rogers, N. (1992). Dispute Resolution. Boston Little: Brown and Company.

Hirigoyen, M-F. (1999). El acoso moral. Barcelona: Paidós.

Kolb, D. (1996).Cuando hablar del resultado. Perfiles de mediadores. Paidós: Buenos Aires.

Leymann, H. (1996). Mobbing. Paris: Seuil.

Malaret, Juan. (2000). Manual de negociación y mediación. Madrid: Editorial Colex.

Martínez de Murgía, B. (1999).Mediación y resolución de conflictos. Una guía introductoria. México: Paidós.

Moore, C. (1995). El proceso de mediación. Barcelona: Granica.

Morales, J. F. (1994). Procesos de atribución. En J. F. Morales (Coord.) Psicología Social.  Madrid: McGraw-Hill (pp. 239-252).

Munduate, L. y Martínez, J. M. (1994). Conflicto y Negociación. Madrid: Eudema.

Myers, S. y Filner, B. (1997).Conflict Resolution Across Cultures: From Talking it out to Third Party Mediation. Amherst: Amherst Educational Publishing.

Ponti, F. (2002).  Los caminos de la negociación. Barcelona: Granica

Pruitt, D.G. (1981). Negotiation behavior. New York: Academic Press.

Robbins, S.P. (1987). Comportamiento organizacional: conceptos, controversias y aplicaciones. México: Prentice-Hall.

Serrano, G. y Rodríguez, D. (1993). Negociación en las organizaciones. Madrid. Eudema.

Singer, L. (1996). Resolución de conflictos. Barcelona: Paidós Mediación 2.

Sun Tzu. (1999). El arte de la guerra. Madrid: Martínez Roca

Touzard, H. (1981). La mediación y la solución de conflictos. Barcelona: Herder.

Ury, W. (2000). Alcanzar la Paz: Diez caminos para resolver conflictos en la casa, el trabajo y el mundo. Buenos Aires: Paidós.

Ury, W. (2002). Supere el No: Cómo negociar con personas que adoptan posiciones inflexibles. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Ury, W. (2007). El Poder de un No Positivo. Barcelona: Granica.

 

 

 

 

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili