Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Selecció de personal

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) SELECCIÓ DE PERSONAL Codi 11204230
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
Web
Descripció general L'assignatura pretén ensenyar l'alumne a saber com es gestiona un procès de selecció de personal, des de la demanda del treballador per part de l'empresa, fins a l'adequada valoració de tots els candidats i la corresponent presa de decisions.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
 C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans
Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analizant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia del treball, les organizacions i els recursos humans.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
 A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicología del treball, les organitzacions i els recursos humans.
Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analizant els resultats i la eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia del treball, les organizacions i els recursos humans.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Troba la solució adequada
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Troba nous mètodes de fer les coses d’ una altra manera
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Contribueix a l’ establiment i aplicació dels processos de treball de l’ equip
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
S’ interessa per la importància de l’activitat que es desenvolupa en el grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut
Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
 C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional. Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

Continguts
Tema Subtema
1 El Proceso de Selección de Personal: generalidades. 1.1Reclutamiento, selección e integración del personal.
1.2Sustentos teóricos de los criterios de selección.
1.3El proceso de selección típico.
2 El análisis del Puesto de Trabajo. 2.1Descripción del puesto de trabajo.
3 El Profesiograma. 3.1Características del candidato
4 La Fase de Reclutamiento en el Proceso de Selección. 4.1Fuentes internas de Reclutamiento.
4.2Fuentes externas de Reclutamiento.
4.3Técnicas de Reclutamiento.
5 Evaluación y Entrevista en el Proceso de Selección. 5.1Pruebas psicológicas
5.2Pruebas de conocimientos
5.3Pruebas de destreza o simulación
5.4Entrevista de Selección

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 14 0 14
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 14 10 24
Treballs 2 4 6
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves objectives de tipus test 5 20 25
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura.
Sessió Magistral Explicació, per part del professor, dels continguts de l'assignatura
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Treball per grups (es definiran en el seu moment) d'un supòsit pràctic sobre un procès de selecció hipotètic amb tots els seus pasos
Treballs Al final del procés del supòsit pràctic, elaboració d'un treball de caire professional

Atenció personalitzada
Descripció
Es farà a les sessions pràctiques i a les hores de tutoria.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Es tindrà en compte el treball final i l'assistència a les classes pràctiques. 50%
Proves objectives de tipus test
A5
A11
C5
Es fan diverses proves al llarg del curs.
La nota mínima per aprovar és un 5.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

S'hauran d'aprovar de manera independent tant el treball com els examens per superar l'assignatura.

L'assistència a les sessions pràctiques és obligatòria per superar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Quintanilla, I. (Dir.), Selección y Evaluación de Personal (La entrevista en el proceso de Selección)., , 1992
Salgado, J. y Moscoso, S, Entrevista conductual estructurada de selección de personal, , 2001
Goodale, J, La Entrevista: Técnicas y aplicaciones para la empresa, , 1998
Guth Aguirre, A, Reclutamiento, selección e integración de Recursos Humanos., , 1994

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS/11204008
AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I/11204113
PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS/11204116
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili