Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia comercial i del consum

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA COMERCIAL I DEL CONSUM Codi 11204226
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Optativa Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
Adreça electrònica mariamercedes.chiapella@urv.cat
Professors/es
CHIAPELLA MICO, MARIA MERCEDES
Web
Descripció general ntroducció al comportament del consumidor i al Marketing. Comprensió de terminologia específica Coneixement dels diferents models per a la comprensió i estudi del comportament del consumidor. Reflexionar sobre la formació i canvi de les actituds del consumidor, les necessitats bàsiques del seu comportament Comprensió de la influència de la cultura en la regulació del comportament del consumidor: Valors, costums, ...

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
Tema 1.Conceptes i dimensions psicològiques i econòmiques del consum.
1.1. Qüestions elementals
1.2. Conceptes de consum i Màrqueting
1.3. Referències històriques: arrels interdisciplinàries. Dimensions Psicològiques i econòmiques de la Psicologia econòmica i del consumidor a Espanya.
1.4. Qüestions per a reflexionar i debatre

Articles d’ampliació per treballar a classe:
“Delimitando los conceptos: psicologia aplicada al marketing”. Ismael Quintanilla. 2002. Psicologia del consumidor. Prentice Hall. (pàg. 14-33)
Tema 2. Teories i models del comportament del consumidor.
2.1. Teoria i avaluació de Models
2.2. Tècniques d’investigació de la conducta del consumidor. La segmentació de mercats.

Articles d’ampliació per treballar a classe:
“Modelos explicativos de la conducta del consumidor” Pàg 40-52 Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall

“Segmentación del mercados” Pàg 33-52. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001

“El comportament del consumidor i l’estratègia de màrqueting” Alejandro Molla. Comportament del consumidor UOC. (pàg 21-28)

Tema 3. Dimensions psicològiques del consumidor.
3.1. Conceptes bàsics sobre motivació del consumidor
3.2. Personalitat i comportament del consumidor
3.3. Percepció i aprenentatge del consumidor
3.4. Formació i canvi de les actituds del consumidor

Articles d’ampliació per treballar a classe:
”Motivación del consumidor”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001. (pàg 78-91)

“Personalidad de marca. Identidad propia e imagen de si mismo”. Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg. 109-117)

“Imagen de marca y posicionamiento: la estructura de las percepciones” Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg 59-65)

“Estrategias del cambio de actitudes” . Leon G. Schiffman, Leslie Lazar Kanuk. Comportamiento de Consumidor Prentice Hall. 2001 (pàg 212-223)
Tema 4. Dimensions socials del consumidor.
4.1. Grups de referència e influència social
4.2. La cultura
4.3. Els valors
4.4. La família
4.5. Processos decisoris del consumidor

Articles d’ampliació per treballar a classe:
“La cultura i el marketing mix: el producto, el precio, la comercialización y la comunicación”. Comportamiento del consumidor. Bernard Dubois , Alex Rovira Celma. Prentice Hall 2000. (pàg. 188-193)

“Del constructor de imagenes a la cultura de la instantaneidad” Psicologia del consumidor. Ismael Quintanilla. 2002 Prentice Hall (pàg. 126-129)
Tema 5. Psicologia i Marketing Social.
5.1. Comprensió i fonaments del Marketing social
5.2. Desenvolupament de programes de Marketing social
5.3. Gestió de Marketing social
5.4. Publicitat i Marketing social

Articles d’ampliació per treballar a classe: (els articles estan disponibles a la fotocopiadora)
“La convergencia del management y del marketing en el ámbito de las causas sociales. Una referencia al caso español. (pàg 52-62) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“La acción social de las empresas según el ciudadano”. (pàg 25-28) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004.

“Acción social en Telecinco”. (pàg 45-47) Revista: Investigación y Marketing. AEDEMO núm 85. diciembre 2004

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 1 2
Presentacions / exposicions 6 8 14
Sessió Magistral 15 18 33
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 11 15 26
Atenció personalitzada 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà el programa i els objectius de l'assiganatura i es respondrà a un Qüestionari personal que servirà per conèixer quin és el punt de partida respecte els coneixements sobre els temes del curs, reflexió sobre quins son els "prejudicis" sobre el consum i el consumidor i com es defineix cadescú com a tal. Aquest Qüestionari serà desenpolsa al final de l'assignatura per contrastar el canvi d'actitud respecte els coneixements inicials i respecte a la definició pròpia com a consumidor.
Presentacions / exposicions alguns dels temes aniran il.lustrats d'exposicions de casos pràctics reals o simul.lats per part de professor.
Alguns dels treballs dels alumnes requeriran d'una exposició a classe.
Les exposicions podran contemplar l'ús dels aparells tecnològics a l'abast a les aules i de l'aplicació de programes informatics que facilitin les mateixes.
Sessió Magistral A partir d’una primera aproximació al tema a través de l'exposició dels plantejaments teòrics fonamentals a modus introductori per part del professor, s'exposaran en línies generals cada un dels temes, acompanyant-los amb diversos exemples pràctics que clarifiquin el contingut teòric
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Seguidament a cada tema, es procedirà a aprofundir en cada un a partir de la lectura i reflexió d’uns articles per a cada subtema tractat. Es complementarà amb el treball pràctic ja sigui individual o en grup (composició 4-6 persones). Cada article haurà de ser llegit individualment i prèviament a al tema corresponent. Basant-se en aquest i en els continguts tractats a les classes magistrals, es respondrà a qüestions concretes o es realitzaran diferents exercicis o activitats. El treball sobre cada pràctica feta a classe, serà penjat per l'alumne a l'espai de moodle corresponent i comptarà per avaluar l’assignatura.
En alguns temes caldrà la recerca de dades i fer treball de camp per la pràctica, fora del recinte universitari.
Les classes pràctiques son obligatòries

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposaran de l'horari d'atenció del professor per resoldre dubtes i aprofundir en els temes que calgui. Al despatx 5.1 de la Planta 5 Edifici Ventura i Gasol.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
La part teòrica de l'assignatura, serà avaluada a partir d’un examen, que combinarà preguntes a desenvolupar, preguntes tipus test i resolució de casos pràctics.
Comptarà el 60% de la nota final. Cal aprovar la prova teòrica per que se li pugui promitjar la prova pràctica.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
La part pràctica de l'assignatura serà avaluada a partir de les pràctiques realitzades a classe, on es comptaran: la qualitat dels treballs, de la participació a classe, exposició a classe d’alguns treballs (s’indicarà en cada cas). Aquesta part comptarà el 40% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica

·         Quintanilla, I. (2002). Psicologia del Consumidor.. Madrid. Pearson Educación S.A.

·         Rovira Celma, A. (2000, 2a reimpressió)  Comportamiento del consumidor. Comprendiendo al consumidor. Madrid Pearson Educación S. A.

·         Tellis, G.J. i Redondo I. (2002) Estrategia de publicidad y promoción. Madrid. Pearson Educación S. A:

·         León J. L, Yolabarria, E. (1991). Conducta del consumidor y Marketing. Bilbao Deusto

·         Quintanilla Pardo, I. (1994). Marketing y psicologia. Concepto y aplicaciones. Valencia: Promolibro.

·         Schiffman, L.G. i Lazar Kanuk, L. (2001) Comportamiento del consumidor. Mèxico Prentice Hall

·         London Davis, L. i otros. (1995). Comportamiento del consumidor y aplicaciones. 2a edicion Mc Graw Hill.

·         Hawkins, del y otros. (2004). Comportamiento del consumidor. Construyendo estrategias de marketing. 2a ed. Mèxico Mc Graw Hill.

·         Hugo Schake Ayechu. (1990). El comportamiento del consumidor. 2ª ed. México Trillas.

·         Roger D. Blackwell y otros. (2002). Comportamiento del consumidor. México Thomson Cop.

·         Meter, J. Paul. (2006). Comportamiento del consumidor y estrategias de marketing. México Mc Graw Hill

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
PSICOLOGIA SOCIAL/11204003
PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA/11204112
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili