Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Tècniques multivariants: aplicacions informàtiques amb SPSS

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TÈCNIQUES MULTIVARIANTS: APLICACIONS INFORMÀTIQUES AMB SPSS Codi 11204216
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.domenech@urv.cat
Professors/es
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Web
Descripció general Donar els coneixements sobre els principals estadístics multivariats que es poden realitzar en una recerca psicològica mitjançant el programa SPSS.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
Tipus B Codi Competències Transversals
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Aspectes introductoris.
2. L'anàlisi multivariat de la variança
3. La regressió múltiple
4. L'anàlisi factorial
5. L'anàlisi discriminant
6. La correlació canònica

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 20 0 20
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 30 30 60
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves pràctiques 30 30 60
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura i mètode d'avaluació.
Explicació de la utilitzat de les tècniques multivariants i breu resum general de l'assignatura.
Sessió Magistral Explicació dels 5 temes teòrics: Anàlisi multivariat de la variança, regressió múltiple, anàlis factorial, anàlisi discriminant i correlació canònica.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Pràctiques en la recerca de la informació (bases de dades), pràctiques en l'ús del programa SPSS (aspectes introductoris i anàlisi multivariant de les dades)

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada es farà presencialment a la classe i a les hores d'atenció a l'alumnat. També s'atendrà de forma online mitjançant Fòrums al Moodle i a través del correu electrònic.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
Pràctiques realitzades a classe i penjades al Moodle. Es realitzaran com a mínim tres pràctiques i les 2 pràctiques amb millor nota seran les que puntuaran en la nota final. 20%
Proves pràctiques
Informe de recerca seguint normativa APA.
Les parts del treball seran les següents:
1. Resum (castellà o català) i Abstract (anglès)
2. Introducció teòrica. Objectius i hipòtesis.
3. Participants
4. Instruments
5. Procediment
6. Resultats
7. Discussió
8. Conclusions
9. Referències
80%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

L'avaluació serà la mateixa tant a la primera convocatòria com a la segona convocatòria. Caldrà realitzar un treball pràctic de recerca i presentar un informe científic que segueixi la normativa APA i en el que s'utlitzin els anàlisis estadístics treballats al llarg de l'assignatura. El treball serà el 80% de la nota.
El 20% restant s'obtindrà de les pràctiques realitzades a classe i presentades al Moodle en les dates que proposi la professora.


Fonts d'informació

Bàsica Camaño Rosales, Juan, Estadística con SPSS (versión 12) para Windows, 2005, RA-MA
Pérez, C, Técnicas estadísticas con SPSS 12. Aplicaciones al análisis de datos, 2005, Prentice Hall
Vigil, A. i Lorenzo, U, Introducción al SPSS/PC 7.0, 1999, http://psico.fcep.urv.es/spss
Lévy Mangin, JP & Varela Mallou, J. (Dirs), Análisis multivariable para las ciencias sociales, 2005, Pearson Prentice Hall

Complementària

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I/11204002
PSICOMETRIA/11204010
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL/11204111
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II/11204110
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili