Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació psicopedagògica en educació

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) AVALUACIÓ PSICOPEDAGÒGICA EN EDUCACIÓ Codi 11204206
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Adreça electrònica mariajosep.alemany@urv.cat
Professors/es
ALEMANY VAZQUEZ, MARIA JOSEP
Web
Descripció general L'avaluació psicopedagògica és l'eina principal per assessorar i interveni amb els alumnes.Aquesta avaluació i assessorament parteixen de les necessitats educatives que presenta l'alumne per desenvolupar-se com persona ,dins d'un context social i les necessitats que presenta el centre educatiu

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
 B8 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel·ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'Educació
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia de l'Educació.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l’eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Analitza els problemes i les seves causes des d’ un enfocament global i de mitjà i llarg termini
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
 B8Gestionar projectes tècnics o professionals complexos. Planifica una avaluació dels resultats dels projectes
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1: Avaluació psicopedagògica
Concepte , Finalitat i procediement. La demanda del professional. Tècniques e instruments d'avaluació .L'entrivista familia alumne .Avaluació dels eu entorn.Elaboració Dictamens i informes .Intervenció i assessorament
TEMA 2 : Avaluació psicopedagògica alumnes dificultats comunicació i llenguatge oral i escrit

Desenvolupament del llenguatge oral i la seva avaluació dins d'un context educatiu ,
Proces d'aquisició del llenguatge escrit i la seva avaluació .Intervenció i assessorament
TEMA 3 : Avaluació psicopedagògica alumnes amb problemes d'aprenetatge per retard mental Definició i àmbits d'avaluació .Procediment d'avaluació del aprenentatges escolars i la seva relació amb les capaacitats i/o competècies de l'etapa eductiva
TEMA 4 ;Avaluació psicopedagògica dels alumnes amb problemes i trastorns de conducta Caracteristiques diferencials dels trastorns emocionals i/o conducta a l'infancia i adolescència .Avaluació dels alumnes Aspectre Autista , Avaluació alumnes trastorns del comportament (TDHA) .altres i la seva intervenció en l'àmbit educatiu i o familiar

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 30 20 50
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 15 0 15
Sessió Magistral 30 0 30
Atenció personalitzada 10 0 10
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Exposició dels continguts de l'assignatura teòric i pràctic amb aplicació i observació del tema
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament de situacions pràctiques sobre el contingut de la matèria. Els alumnes, en grups reduïts, les estudiaran i proposaran la solució argumentada per resoldre-les. A continuació es farà una posada en comú i es trauran conclusions.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, per tal de poder-li guiar en el seu aprenentatge, i posar-li a l'abast les eines i indicacions que necessiti. Els alumnes disposaran d'hores d'atenció personaltzada individual i en grup amb cita previa

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
Altres   Tècnica de recopilació i organització d’evidències que promouen la reflexió de l'estudiant sobre la seva evolució i demostren el seu assoliment de competències professionals que el capaciten per a un desenvolupament professional satisfactori.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Bonals, J ; Sánchez-Cano M, La evaluacion psicopedagogica, Grao, 2007
Zabala Vidiella , A, La pràctica educativa, Graó, 1995
Selvini ,M, El mago sin màgia , Paidós, 1987
Coll ,C, Psicologia y Curriculum , Barcelona. Laia , 1987
, , ,
Coll, C y otros (, Desarrollo Psicologico y Educación, Alianza, 1990

Complementària Sánchez , A , Necesidades Educativas e intervención psicopedagògica , EUB , 1998

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili