Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicogerontologia

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOGERONTOLOGIA Codi 11204203
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén oferir una àmplia perspectiva del desenvolupament a la vellesa i de la promoció de l’envelliment actiu, considerant el context històric i social actual i les implicacions pels professionals de l’àmbit de la Psicologia.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,...), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Diagnosticar i intervenir en el camp específic de la Psicologia de l'Educació.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
Seleccionar i administrar les tècniques d’avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica pròpies de la Psicologia de l'Educació.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. Planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l’eficàcia de les pròpies actuacions, en l’àmbit de la Psicologia de l'Educació.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Presenta opcions de solució que són efectives en la majoria dels casos per resoldre els problemes
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Fa presentacions interessants i convincents
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Introducció 1.1. Noció de vellesa i envelliment

1.2. Teories i models psicològics en relació a l'envelliment
2. Desenvolupament a la vellesa 2.1. Canvis físics a la vellesa i implicacions psicològiques

2.2. Desenvolupament cognitiu en la vellesa

2.3. Desenvolupament psicosocial en la vellesa
3. Envelliment actiu 3.1. L'envelliment amb èxit en contraposició a l'envelliment patològic

3.2. Determinants psicològics de l'envelliment actiu

3.3. Intervenció i avaluació en l'àmbit de la psicogerontologia

3.4. Estimulació cognitiva a la vellesa

3.5. L'educació a la tercera edat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 1 3
Sessió Magistral 20 22 42
Treballs 23 51 74
Presentacions / exposicions 5 8 13
Atenció personalitzada 5 0 5
 
Proves objectives de tipus test 5 8 13
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats que permeten un primer apropament als continguts de la matèria.
Sessió Magistral Sessions que tenen el objectiu de presentar als alumnes de forma ordenada i global els aspectes tèorics generals de la psicogerontologia.
Treballs Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidències significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i l’autorregulació del procés d’aprenentatge.
Presentacions / exposicions Exposició oral en grup d'un dels treballs realitzats.

Atenció personalitzada
Descripció
Els alumnes disposen d’hores d’atenció pel seguiment i supervisió del treball individual i en grup. És un temps per la retroalimentació sobre les tasques i produccions a partir dels indicadors d’avaluació. Es promou també el seguiment de la dinàmica de treball en equip.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Exposició oral en grup d'un dels treballs realitzats. 5%
Treballs
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Resolució de problemes de forma individual i cooperativa, i realització d’activitats pràctiques. 50%
Proves objectives de tipus test
A5
A6
A7
A8
C3
En aquetes proves s'avaluen els continguts teòrics impartits a les classes magistrals.

Cal superar el 50% de la prova.
45%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Santrock, J.W., Psicología del desarrollo: el ciclo vital, 10ª, Mc Graw Hill
Fernandez-Ballesteros, R., Envejecimiento activo. Contribuciones de la Psicología, 1ª, Pirámide
Triadó, C. & Villar, F., Psicología de la vejez, 1ª, Alianza

Complementària Delgado, B., Psicología del desarrollo. VOL. II, 1ª, Mc Graw Hill
Yanguas, J., Intervención psicosocial en gerontología: manual práctico, 2ª, Caritas Española
Sáez, J., Educación y aprendizaje en las personas mayores, 1ª, Dykinson, S.L.

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili