Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Llenguatge i comunicació

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) LLENGUATGE I COMUNICACIÓ Codi 11204119
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
AGUILAR LOPEZ, MIRIAM
Adreça electrònica miriam.aguilar@urv.cat
Professors/es
AGUILAR LOPEZ, MIRIAM
Web
Descripció general Como asignatura dentro del estudio general de los procesos básicos, los objetivos que se pretenden conseguir en este curso son los siguientes: 1. - Conocer la perspectiva psicológica en el estudio del lenguaje y la comunicación 2. - Entender cuáles son los problemas teóricos más relevantes y las soluciones propuestas 3. - Familiarizarse con los principales descubrimientos de la investigación en este campo y adquirir una visión integrada de los mismos 4. - Conocer cuáles son los procedimientos de investigación que le permiten a la psicología abordar las preguntas que se plantea acerca del lenguaje como facultad de la mente y como instrumento de comunicación 5. - Establecer las relaciones entre los procesos que intervienen en el lenguaje y la comunicación y otros procesos básicos 6. - Estar informados sobre los ámbitos de aplicación en los que se pueden proyectar los conocimientos en el estudio del lenguaje y la comunicación

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Conèixer la perspectiva psicològica en l’estudi del llenguatge i el pensament humà.
Entendre quins són els problemes teòrics més rellevants i les solucions proposades.
 A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics. Familiaritzar-se amb els principals descobriments de la investigació en aquests camps i adquirir una visió integrada dels mateixos.
Establir les relacions entre pensament i llenguatge.
Establir les relacions que hi ha entre processos psicològics bàsics i el pensament i el llenguatge.
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Conèixer quins són els procediments d’investigació que permeten a la psicologia abordar preguntes que es plantegen sobre el pensament, i sobre la facultat del llenguatge i la seva funció comunicativa.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Conèixer els àmbits d’aplicació en els que es poden projectar els coneixements en l’estudi del llenguatge i el pensament.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat d’aprenentatge
Estableix els seus propis objectius d’ aprenentatge
Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Experimenta amb procediments nous
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
Dissenya nous productes, processos,...analitzant riscos i beneficis
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Es presenta voluntari per fer presentacions oportunes en públic
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
Bloque 1: El estudio del lenguaje y la comunicación desde una perspectiva psicológica Tema 1: Niveles de descripción del comportamiento lingüístico
Tema 2: Funciones del lenguaje: comunicación y representación
Tema 3: Problemas y perspectivas en el estudio de la ontogénesis y filógenesis del lenguaje
Bloque 2: Procesos de comprensión y producción del lenguaje en la comunicación Tema 4: Procesos de comprensión del lenguaje
Tema 5: Procesos de producción del lenguaje
Tema 6: Procesamiento del discurso
Bloque 3: Prácticas Práctica 1.- Errores espontáneos del habla: recogida y análisis de los errores (registro observacional)

Práctica 2: Actos de habla y máximas pragmáticas.

Práctica 3 - Efectos de invisibilidad y clases de vocabulario

Práctica 4: Comunicación referencial.

Práctica 5.- Efectos de frecuencia de uso en el reconocimiento visual de palabras

Práctica 6: Ambigüedad y lenguaje

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 32 35 67
Seminaris 7 13 20
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 15 0 15
Pràctiques a laboratoris 1 1 2
Presentacions / exposicions 6 0 6
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves objectives de tipus test 4 33 37
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sesión de clases teórica y práctica se presentará a los alumnos la asignatura y se les expondrán y explicarán los objetivos, contenidos, metodologías y evaluación que se utilizarán.
Sessió Magistral Las sesiones teóricas consistirán en la exposición, por parte del profesor, de los contenidos incluidos en el programa de la asignatura. En esta exposición se abordarán tanto cuestiones teóricas como estudios de carácter empírico-experimental, en los que los alumnos tendrán que identificar las distintas variables.
Seminaris Parte de estos seminarios se dedicarán a la discusión en grupo de diversas lecturas relacionadas con los contenidos teóricos y experimentales de la asignatura. Los alumnos tendrán que leerse y trabajar dichas lecturas con anterioridad en casa. El profesor entregarán una serie de preguntas de cada lectura que sirvan de guía al trabajo del alumnos y a la discusión en clase.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Las prácticas consistirán en la reproducción de experimentos clásicos realizados en el ámbito de la psicología del lenguaje y la comunicación. Con esta finalidad se utilizarán programas de ordenador que permiten la pasación de experimentos y registro de datos.
Pràctiques a laboratoris Los alumnos tendrán la oportunidad de realizar de forma individual un experimento en el laboratorio sobre algún tema reciente de investigación en el ámbito del lenguaje.
Presentacions / exposicions Parte de los seminarios se dedicarán a hacer exposiciones en grupo sobre temas relacionados con temáticas de comunicación que estén relacionados con los contenidos del programa. La exposición se hará en grupos máximo de cuatro personas.

Atenció personalitzada
Descripció
Se ofrecerá al alumno sesiones de tutoría para valorar la marcha de la asignatura y resolver cualquier problema.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Se tendrá en cuenta las respuestas de los alumnos a las preguntas que se elaboren sobre las lecturas que se hayan trabajado en clase. 20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
Se evaluará mediante preguntas los contenidos de las prácticas que se hayan realizado, así como el dossier que los alumnos tendrán que entregar. Se valorará la asistencia a las clases prácticas. 20%
Presentacions / exposicions
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Se tendrá en cuenta la exposición del alumno, valorando los contenidos, relevancia, organización, así como la capacidad para transmitir de forma clara y precisa la información. 10%
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A10
B1
Se evaluarán los conocimientos teóricos de la asignatura. Se tendrá en cuenta la comprensión de los conceptos trabajados en la asignatura, así como las investigaciones examinadas. Se valorará la capacidad del alumnos de interpretar los resultados de estas relacionarlos con los distintos modelos e hipótesis examinadas. 50%
Altres   Se tendrá en cuenta la participación del alumno en el experimento de laboratorio. Suma de 0,25 a la nota final
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Almagor, Y., Sánchez-Casas, R. & García-Albea, J.E., Estudio de un caso de anomia: efectos de categoría gramatical en la producción de un afásico bilingüe, 2000, Cognitiva, 15(1), 22-49
Ortiz, R.; Jiménez, J.E.; Muletón, M., Rojas, E., Estevez, A., Guzmán, R.; Rodríguez, C., & Nara, Desarrollo de la percepción del habla en niños con dislexia, , Psicothema, 20(4), 678-683
Martínez de Antoñana, R., & Augusto, J., La lectura de los niños sordos: El papel de la codificación fonológica, 2002, Anales de Psicología, 18(1), 183-195
Soler, O. (coordinadora), Psicologia del Llenguatje, 2006, Barcelona: UOC
Belinchón, M., Igoa, J.M., & Rivière, A., Psicología del Lneguaje: Investigación y Teoría, 1992, Madrid: Trotta
Harley, T., Psicología del Lenguaje: de los datos a la teoría, 2011, McGraw Hill

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili