Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació i diagnòstic psicològic II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC II Codi 11204114
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
ROVIRA MOIX, AIDA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Adreça electrònica carmen.hernandez@urv.cat
aida.rovira@urv.cat
Professors/es
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
ROVIRA MOIX, AIDA
Web
Descripció general En aquesta part de la matèria, l'alumne ha d'adquirir coneixement sobre els diferents àmbits d'aplicació de l'avaluació psicològica així com de proves específiques dels mateixos.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Adquirir l'interès i la curiositat necessària per desenvolupar "la sensibilitat diagnòstica" que precisa aquest tasca, així com l'estímul i motivació per sostenir una formació permament en l'àrea.
Conèixer els instruments necessaris (cada un d’ells vinculats al marc teòric corresponent) per a poder realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre l’individu, així com la utilització que ha de fer d’ells tenint en compte el codi deontològic.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
Conèixer el concepte d’avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diferents aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
 A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia. Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Proposa millores a les orientacions relatives de com realitzar el treball amb qualitat
Pren decisions encertades mostrant seguretat i coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
Decideix que és allò que caldria que mostrés en relació al treball/projecte realitzat i ho aconsegueix d’ acord amb la seva planificació, en el termini previst
Pren decisions encertades en moments compromesos mostrant seguretat, coherència i d’ acord amb una sistemàtica
Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
Llegir de manera crítica la informació bibliogràfica sobre motivació i emoció.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

Continguts
Tema Subtema
BLOC C. APLICACIONS C1. Avaluació de la intel.ligència i aptituds
C2. Avaluació del desenvolupament
C3. Avaluació de l'envelliment
C4. Àmbits d'aplicació

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 28 14 42
Seminaris 10 10 20
Pràctiques a laboratoris 5 5 10
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 1 0 1
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió magistral on s'introduïra l'assignatura i l'avaluació de la mateixa.
Sessió Magistral Exposició a classe dels aspectes teòrics de l'assignatura.
Seminaris Sessions pràctiques on es resoldran problemes relacionats amb l'assignatura tant de manera individual com grupal.
Pràctiques a laboratoris Sessions en petits grups on es veuran i es podran administrar diferents proves d'avaluació.

Atenció personalitzada
Descripció

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Prova objectiva tipus test. 50
Seminaris
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Treball 25
Pràctiques a laboratoris
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Treball 25
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els continguts teòrics s'avaluaran mitjançant una prova objectiva tipus test que tindrà un pes del 50%.

Els continguts pràctics donats tant a pràctiques de seminari com de laboratori s'avaluaran mitjançant un treball únic que es realitzarà de manera individual o per parelles. Aquest treball tindrà un pes del 50%

IMPORTANT: És imprescindible tenir un 25% de cadascuna de les parts per aprovar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Fernández-Ballesteros, R, Introducció a la evaluación psicològica I y II, Pirámide, 2005
Buela-Casal, G; Sierra, JC, Manual de evaluación psicológica, Siglo XXI, 1997
Barrio, V, Evaluación psicológica aplicada a diferentes contextos, UNED, 2003
Cohen, RJ; Swerdlik, ME, Pruebas y evaluación psicológicas, McGraw-Hill, 2002

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili