Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Avaluació i diagnòstic I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) AVALUACIÓ I DIAGNÒSTIC PSICOLÒGIC I Codi 11204113
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Adreça electrònica jaume.descarrega@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
DESCARREGA FONT, JAUME
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web
Descripció general En aquesta part de la matèria l'alumne ha d'adquirir coneixement sobre aspectes generals de l'Avaluació Psicològica, així com les diferents tipus de tècniques emprades.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A7 Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
 C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives terapèutiques.
Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Conèixer les nocions bàsiques actuals sobre avaluació, els seus àmbits d'aplicació i els diferents enfocaments teòrics, així com la seva vinculació a les diferents alternatives terapèutiques.
Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
Adquirir l'interès i la curiositat necessària per desenvolupar "la sensibilitat diagnòstica" que precisa aquest tasca, així com l'estímul i motivació per sostenir una formació permament en l'àrea.
 A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació. Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
 A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia. Conèixer el concepte d'avaluació i psicodiagnòstic, com una activitat integradora dels diversos aspectes i disciplines que conflueixen en el comportament humà.
Conèixer els instruments necessaris ( cada un d'ells vincultats al marc teòric corresponent) per a què pugui realitzar una recopilació sistemàtica de dades sobre un individu, així con la utilització que s'ha de fer d'ells tenint en compte el codi deontològic.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps
Decideix com ha de fer el treball previst perquè tingui la màxima qualitat possible.
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Fa presentacions interessants i convincents
Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el diàleg
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
 C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional. Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

Continguts
Tema Subtema
A. FUNDAMENTS DE L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA A.1. Aproximació Històrica
A.2. Psicodiagnòstic i conceptes bàsics
A.3. Models bàsics en l'avaluació psicològica
B. TÈCNIQUES B.1. Classificació de les tècniques d’avaluació psicològica
B.2. Tècniques d’observació
B.3. Tècniques d’autoinforme
B.4. Tècniques d’entrevista
B.5. Tècniques objectives
B.6. Tècniques subjectives
B.7. Tècniques projectives
B.8. Devolució de resultats: L’informe

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 27 59 86
Seminaris 20 20 40
Pràctiques a laboratoris 10 10 20
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Sessió magistral
Sessió Magistral Exposició a classe dels aspectes teòrics de l'assignatura.
Seminaris Sessions pràctiques on es resoldran problemes relacionats amb l'assignatura tant de manera individual com grupal.
Pràctiques a laboratoris Sessions en petits grups on es veuran i es podran administrar diferents proves d'avaluació.

Atenció personalitzada
Descripció
Es portarà una supervisió del treball de l'alumne així com resolució de dubtes que puguin sorgir a classe.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Informes de pràctiques.
Treballs relacionats amb el material donat a classe.
Es valorarà assistència i participació.
30%
Pràctiques a laboratoris
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
Informes de pràctiques.
Treballs relacionats amb el material donat a classe.
Es valorarà assistència i participació.
20%
Sessió Magistral
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
A7Conèixer, seleccionar i administrar les tècniques d'avaluació, diagnòstic i intervenció psicològica en els seus possibles àmbits d'aplicació.
A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Prova objectiva tipus test. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Un 50% de l'assignatura es valorarà a través de treballs pràctics, resolució de problemes proposats a classe, entrega d'informes pràctics i participació de l'alumne.

L'altre 50% de l'assignatura es valorarà a través d'una prova objectiva (examen).

IMPORTANT: Les dos parts han d'estar aprovades per tal de superar l'assignatura.


Fonts d'informació

Bàsica Fernández-Ballesteros, R, Introducción a la Evaluación Psicológica I y II, Ed. Pirámide. Madrid, 2005
Fernández-Ballesteros, R, Evaluación Psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos, Ed. Pirámide. Madrid, 2006
Buela-Casal, G; Sierra, JC, Manual de evaluación psicológica, Siglo XXI, 1997

Complementària Barrio, V, Evaluación psicològica aplicada a diferentes contextos, UNED. Madrid, 2003
Buela-Casal, G; Sierra JC, Manual de evaluación psicológica, Ed. Siglo XXI, 1997

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili