Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia social aplicada

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA SOCIAL APLICADA Codi 11204112
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Adreça electrònica fernandojose.revillas@urv.cat
adriana.gil@urv.cat
Professors/es
REVILLAS ORTEGA, FERNANDO JOSÉ
GIL JUÁREZ, ADRIANA
Web
Descripció general a)Identificar les diferents àrees de treball de la Psicologia Social Aplicada. b)Conèixer els elements essencials del desenvolupament científic i tecnològic de les diferents àrees de treball. c)Identificar problemes als diferents camps de la Psicologia Social Aplicada i elaborar estratègies per resoldre’ls mitjançant procediments del mètode científic. d)Comprendre la aplicació en l’àmbit professional, dels coneixements adquirits com a preparació de la futura integració al món laboral.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A8 Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
 A11 Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
 B7 Tenir sensibilització en temes mediambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Exposar de manera escrita els resultats de l'estudi en proves o petits treballs.
 A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions. utilitzar informació i, especialment, de caràcter documental.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Conèixer els diversos camps d'aplicació i intervenció de la psicologia social.
 A11Conèixer el marc legal que regula la pràctica professional i ajustar-se als principis ètics i al codi deontològic de la Psicologia. Realitzar treball de diagnòstic resolent exercicis pràctics.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Obté el recolzament necessari d’altres per assolir l’èxit de les seves decisions
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Utilitzar informació, especialment de caràcter documental.
 B7Tenir sensibilització en temes mediambientals. Conèixer el concepte de desenvolupament sostenible
Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

Continguts
Tema Subtema
1. Psicologia social aplicada
Concepcions teòriques i metodològiques.
2. Psicologia social dels problemes socials
Intervenció psicosocial
Com sabem que hi ha un problema social?
Què podem fer davant d'un problema social?
Sistemes d'avaluació de l'acció
Les problemàtiques socials en la societat de la informació i del coneixement
Nous reptes per als agents socials
3. Psicologia social aplicada a les TIC i societat de la informació Definició i camps d'intervenció.
4. Psicologia social aplicada a l'àmbit jurídic Definició i camps d'intervenció. L'activitat judicial com a procés psicosocial.
5. Psicologia social i transformacions del sistema de gènere sexual Definició i camps d'intervenció
6. Psicologia social econòmica i del comportament del consumidor Definició i camps d'intervenció. Individu, consum i societat. Consum i transformació social
7. Altres àmbits Educació, salut, medi ambient, etc.
8. Seminaris Psicologia social aplicada a la seguretat vial, Psicologia social jurídica, Psicologia social comunitària

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Presentacions / exposicions 2 45 47
Supòsits pràctics/ estudi de casos 8 45 53
Atenció personalitzada 6 0 6
 
Proves objectives de tipus test 2 40 42
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Dinàmica de grup que permetrà aprofundir en la forma de treball de l'assignatura i la seva avaluació
Presentacions / exposicions Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball
Supòsits pràctics/ estudi de casos Assistència (32%); Treball en grup (48%); Exposicions (20%). Sobre psicologia social de la seguretat vial, psicologia jurídica i psicologia comunitària

Atenció personalitzada
Descripció
La professora orientarà i guiarà el procés d’aprenentatge de l’alumne a través del moodle i/o l'aula. També es pot fer al despatx, concertant prèviament una tutoria amb la professora.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A8Identificar les característiques rellevants del comportament dels individus i grups, descriure i analitzar els seus problemes i necessitats per planificar i executar les intervencions adequades, avaluant i analitzant els resultats i l'eficàcia de les pròpies actuacions.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Exposició oral, sobre els continguts teòrics assignats del temari, que es farà en grups de treball 30%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Assistència (32%); Treball en grup (48%); Exposicions (20%). Sobre psicologia social de la seguretat vial, psicologia jurídica i psicologia comunitària 40%
Proves objectives de tipus test
A6
B2
B6
Prova de 30 o 40 ítems d'opció múltiple amb tres o quatre opcions de resposta i preguntes de resposta breu 30%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En cas d'haver suspès l'avaluació continua (no aprovar una o més de les activitats programades), es farà l'avaluació final. Si l'exposició del treball de pràctiques s'ha aprovat, només es realitzarà l'examen de recuperació de la segona convocatòria i si s'aprova, la nota farà mitjana amb les notes de l'avaluació continua.

Si l'exposició del treball de pràctiques se suspèn o no s'ha realitzat l'avaluació continua, es farà l'examen de recuperació i s'haurà de fer el treball de pràctiques de manera individual. La nota final serà un 60% la nota de l'examen i un 40% el treball de pràctiques individual.

L'examen de recuperació consisteix a una prova objectiva tipus test de 40 o 60 ítems d'opció múltiple, amb tres o quatre opcions de resposta, més preguntes breus.


Fonts d'informació

Bàsica Montenegro, M.; Balasch, M., Psicología social de los problemas sociales, Universitat Oberta de Catalunya , Barcelona

Complementària

Alvaro, J. L., Garrido, A. y Torregrosa, J.R. (Coord.) (1996). Psicología Social Aplicada. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España.

Cubells, J. (2002). Construcción social del delito: un estudio etnográfico en la práctica del derecho penal. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona. Disponible en: http://www.tdx.cat/TDX-0424103-181630

Flores, F. (2002). Psicología Social y Género. El sexo como objeto de representación social. México: McGrawHill

Gil, A. i Feliu, J. (2004). Psicología Económica y del Comportamiento del Consumidor. Barcelona: Editorial UOC

Clemente Díaz, M. (1992). Psicología Social Aplicada . Madrid: Eudema Universidad

García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos . Madrid: Eudema

Martín Baró, I. (1998). Psicología de la Liberación. Madrid: Trotta

Montoro, L., Carbonell, E., Sanmartín, J. y Tortosa, F. (eds.) (1995). Seguridad Vial: del factor humano a las nuevas tecnologías. Madrid: Síntesis Psicología.

García, M. (Comp.) (1993). Psicología Social Aplicada en los Procesos Jurídicos y Políticos . Madrid: Eudema

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili