Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicologia experimental

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Codi 11204111
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
montserrat.domenech@urv.cat
mireia.ruiz@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
RUIZ PÀMIES, MIREIA
Web http://psico.fcep.urv.cat/docencia/virtual/
Descripció general Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. A més a més l'assignatura pretén que el alumne assoleixi els coneixements necessaris per l'anàlisi de dades provinents d'experiments.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Apendre el disseny bàsic d'una investigació i aprendre a formular i contrastar hipòtesis.
 A9Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis. Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en la investigació i la pràctica psicològica.
Apendre a interpretar de forma crítica els resultats d'un investigació.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Potenciar la capacitat de raonament abstracte.
Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en l'investigació i en la pràctica psicològica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Fa presentacions interessants i convincents
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1.El mètode experimental
2. El control experimental.
2.1.Tècniques per maximitzar la variància primària.
2.2.Tècniques per controlar la variància secondària.
2.3.Tècniques per minimitzar l'error.
3.El problema de la validesa en els dissenys experimentals
3.1.Validesa de conslusió estadística.
3.2.Validesa Interna.
3.3.Validesa externa.
3.4.Validesa de constructe
4.Dissenys pre-experimentals.
5.Dissenys qusiexperimentals.
5.1.Dissenys de N=1
5.2.Dissenys de cohorts.
5.3.Disseny de grup control no equivalent
6.Dissenys experimentals
7.Dissenys fonamentats en l'aleatorització I: el disseny multigrup.
8.Dissenys fonamentats en l'aleatorització II: dissenys factorials.
9.Dissenys de mesures repetides

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 32 61 93
Pràctiques a laboratoris 24 10 34
Treballs 2 15 17
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 2 0 2
Atenció personalitzada 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a laboratoris Desenvolupament d'un experiment i anàlisi de les dades generades pel mateix. Relització d'un informe en grup simulant un article científic seguint la normativa A.P.A. analitzant les dades recollides en l'experiment.
Treballs Treballs puntuals analitzant i interpretant els resultats d'experiments.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis objectius tipus test

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a laboratoris
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Elaboració d'un informe en grup (màxim quatre persones) analitzant les dades de l'experiment que es desenvolupa en les pràctiques. 20%
Treballs
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Elaboració d'informes individuals analitzant experiments i interpretant els seus resultats. 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A9Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Prova objectiva dels continguts de l'assignatura 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Balluerka, N., y Vergara, A.I. , Diseños de investigación experimental en Psicología. , (2002) , Madrid. Prentice Hall.
Vallejo, G., i Ato,M. , Diseños experimentales en Psicología. , (2007), Madrid. Piràmide.
Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. , El diseño y la investigación experimental en Psicología. , (1995) , Valencia. Cristobal Serrano
, Guia SPSS: http://psico.fcep.urv.cat/spss/, ,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili