Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Estadística en ciències del comportament II

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II Codi 11204110
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Segon Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VIGIL COLET, ANDRÉS
Adreça electrònica andreu.vigil@urv.cat
mireia.ruiz@urv.cat
cristina.anguiano@urv.cat
Professors/es
VIGIL COLET, ANDRÉS
RUIZ PÀMIES, MIREIA
ANGUIANO CARRASCO, CRISTINA
Web
Descripció general L'assignatura pretén servir d'introducció a les tècniques d'inferència estadística, especialment a l'anàlisi de la variància i les proves associades. D'aquesta manera es complementen els coneixements assolits en l'assignatura Estadística en les Ciències del Comportament I i s'estableixen els coneixements d'anàlisi de dades bàsics per les futures assignatures de l'àrea.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A9 Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Apendre el disseny bàsic d'una investigació i aprendre a formular i contrastar hipòtesis.
 A9Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis. Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en la investigació i la pràctica psicològica.
Apendre a interpretar de forma crítica els resultats d'un investigació.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Potenciar la capacitat de raonament abstracte.
Conèixer les tècniques estadístiques inferencials bàsiques més habituals en l'investigació i en la pràctica psicològica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Troba la solució adequada
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Fa presentacions interessants i convincents
Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1.Introducció a l'anàlisi de la variància.
2.El càlcul de l'anàlisi de la variància.

3.Supòsits de l'anàlisi de la variància.
4.Tamany de l'efecte i potència.
5.Introducció als procediments de comparació múltiple
6.P.C.M. Aparellats
7.Contrastos
8.El test khi-quadrat

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 15 26 41
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 11 12 23
Treballs 1 6 7
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 2 0 2
Atenció personalitzada 1 0 1
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa SPSSL. Es plantegen situacions concretes que es solucionen utilitzant tècniques estadístiques inferencials. S'introdueixen i analitzen les dades del treball pràctic.
Treballs Relització d'un informe en grup analitzant les dades recollides en un experiment plantejat pel professor.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització d'exercicis objectius tipus test

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A9Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Elaboració d'un informe en grup (màxim quatre persones) analitzant dades fent servir les tècniques d'anàlisi utilitzades en les pràctiques. 20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Realització de les pràctiques en l'aula d'informàtica 10 %
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A9Conèixer els diferents dissenys d'investigació i els procediments de formulació i contrast d'hipòtesis.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Prova objectiva dels continguts de l'assignatura 70%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Aron, A; i Aron, E.N., Estadística para psicología. Buenos Aires, 2001, Buenos Aires, Prentice Hall.
Balluerka, N., y Vergara, A.I., Diseños de investigación experimental en Psicología. , 2002, Madrid. Prentice Hall.
Pagano, R. , Estadística para las ciencias del comportamiento. , 1999, Buenos Aires. Thomson.
Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. , El diseño y la investigación experimental en Psicología. , (1995) , Valencia. Cristobal Serrano
, Guia SPSS: http://psico.fcep.urv.cat/spss/, ,

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili