Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Psicopatologia I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOPATOLOGIA I Codi 11204106
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TOMÁS ALABART, INÉS
Adreça electrònica ines.tomas@urv.cat
Professors/es
TOMÁS ALABART, INÉS
Web

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Conèixer els diferents models teòrics d'explicació de la conducta anormal.
Descripció i comprensió dels processos psicològics anormals.
Comprendre la psicopatologia des del punt de vista del desenvolupament.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Conèixer els transtorns psicopatològics pel que fa a la seva fenomenologia, classificació, etiopatogènia, diagnòstic, curs i evolució.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Conèixer i saber utilitzar els sistemes de classificació en psicopoatologia.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Posa en pràctica de forma disciplinada els enfocaments, mètodes i experiències que proposa el professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Comprèn els elements que composen una disciplina
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
Transfereix l’ aprenentatge de casos i exercicis de l’ aula a situacions reals d’ altres àmbits
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
 B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida. Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Porta a terme la seva aportació individual en el temps previst i amb els recursos disponibles.
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Col·labora activament en la planificació del treball en equip, en la distribució de les tasques i terminis requerits
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès. Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1- Concepto de Psicopatología.
2- Referentes históricos.
3-Aproximaciones teóricas y prácticas a los trastornos mentales.
4- Procesos psicológicos básicos y conflicto.
5-Los trastornos de personalidad.
6- Trastornos disociativos.
7-Trastornos somatoformes.
8- Trastornos de ansiedad.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 1 3
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 12 18 30
Sessió Magistral 20 25 45
Presentacions / exposicions 15 33 48
Supòsits pràctics/ estudi de casos 12 30 42
Atenció personalitzada 5 5 10
 
Proves mixtes 6 8 14
Proves orals 2 4 6
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Reflexión personal y puesta en común, sobre el concepto de Psicopatología.
Lección magistral del mismo tema
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Exposicció de casos de la práctica clínica i d'aquells tractas per els mitjans de comunicaciò, el cinema o la literatura.
Discussió per subgrups als seminaris.
Sessió Magistral A carrec del professor i altres profesionals convidats
Presentacions / exposicions Es donarán textes previament als mateixos, sobre els que l'alumne haurá de fer un diari reflexiu.
Supòsits pràctics/ estudi de casos Presentación de casos clínicos por parte del profesor, sobre los que el alumno deberá realizar indidual y/o colectivamente, las hipotésis diagnósticas de los mismos.

Atenció personalitzada
Descripció
Horari de recepcio d'alumnes: 6 hores a la setmana

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
L'avaluació sera mitjançant examen escrit d'análisis d'un cas clínic i la seva fonamentació teórica. 90%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Memoria de les práctiques. Imprescindible presentarla escrita a má. 5%
Supòsits pràctics/ estudi de casos
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B5Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.
Informe de los casos trabajados en clase 5%
Altres   Se hará recuperación para quien no haya conseguido el 5 en el examen.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica , , ,
Kaplan y otr., Sinopsis de Psiquiatria, 9ª, CientificoAmericana
Barlow y otros., Manual de Psicopatologia, 2ª, McGrawHill
Millon, Trastornos de personalidad en la vida moderna, 2ª, Masson

Complementària

Recomanacions

Assignatures que en continuen el temari
PSICOPATOLOGIA I/11204106


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili