Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Neuropsicologia I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) NEUROPSICOLOGIA I Codi 11204105
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
3 Obligatòria Tercer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
Adreça electrònica margarita.torrente@urv.cat
luis.heredia@urv.cat
Professors/es
TORRENTE TORNÉ, MARGARITA
HEREDIA SANTAELLA, LUIS
Web
Descripció general Proporcionar a l'alumne coneixements teòrics i pràctics bàsics per una adequada comprensió de les relacions cervell-conducta, amb especial èmfasi en la neuroanatomia funcional i les diverses patologies relacionades amb cada àrea cerebral

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A6 Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari).
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Conèixer les bases biològiques de la conducta normal i patològica.
Conèixer les bases biològiques dels processos cognitius normals i patològics.
 A6Adquirir els coneixements i destreses necessaris per diagnosticar i intervenir en els diferents contextos i camps d'aplicació de la Psicologia (educació, clínica i salut, treball i organitzacions i comunitari). Conèixer les bases biològiques de la conducta normal i patològica.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Conèixer les bases biològiques de la conducta normal i patològica.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
Tema 1. Introducció a la neuropsicologia: història, mètodes i tècniques
Tema 2. Neuroanatomia funcional elemental
Tema 3. Neuropsicologia de la memòria
Tema 4. Neuropsicologia del llenguatge
Tema 5. Neuropsicologia de la funció gnòsica i les pràxies
Tema 6. Neuropsicologia de l'atenció i les funcions executives

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 0.5 0 0.5
Sessió Magistral 15.5 21.7 37.2
Seminaris 6 12 18
Pràctiques clíniques 6 9 15
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Informació general de l'organització i la planificació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició del temari teòric del curs
Seminaris Revisió/ampliació de manera crítica d'alguns aspectes del temari per part del professor i dels alumnes de manera activa
Pràctiques clíniques Presentació i aplicació de proves d'avaluació neuropsicològiques

Atenció personalitzada
Descripció
Atenció dels alumnes en les tutories (dubtes, ampliació, bibliografia...)

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Seminaris
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Participació en els seminaris i exposicions orals 20
Pràctiques clíniques
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
Participació activa a classe i entrega dossier 20
Proves mixtes
A5
A6
A10
B2
C3
C4
Avaluació dels continguts teòrico-pràctics 60
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per les característiques de la matèria no hi haurà una recuperació de la part pràctica (seminaris-exposició, pràctiques-entrega dossier)


Fonts d'informació

Bàsica Junqué, C., Barroso, J., Manual de Neuropsicología, , 2009
Tirapu-Ustárroz, J., Ríos-Lago, M., Maestú, F., Manual de Neuropsicología, 2a Edición, 2011

Complementària Ardila, A., Rosselli, M., Neuropsicología clínica, , 2007
Mariën, P., Abutalebi, J., Neuropsychological Research. A Review, , 2008
Perea, M.V., Ardila, A., Síndromes neuropsicológicos, , 2005
Artigas-Pallarés, J., Narbona, J., Trastornos del neurodesarrollo, , 2011

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
PSICOLOGIA BIOLÒGICA I/11204005
PSICOLOGIA BIOLÒGICA II/11204104
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili