Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Percepció i atenció

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PERCEPCIÓ I ATENCIÓ Codi 11204101
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Segon Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
Adreça electrònica jegarcia.albea@urv.cat
jm.gavilan@urv.cat
Professors/es
GARCÍA-ALBEA RISTOL, JOSÉ EUGENIO
GAVILÁN IBÁÑEZ, JOSÉ MANUEL
Web
Descripció general Dentro del estudio de los procesos psicológicos básicos, esta asignatura tiene los siguientes objetivos: a) introducir al alumno en los temas relacionados con la percepción y la atención; b) familiarizarle con los principales procedimientos de investigación utilizados; c) establecer las relaciones oportunas con otros procesos básicos; d) situar al alumno en condiciones de proyectar los conocimientos adquiridos al ámbito aplicado.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprenentage, la memòria, la percepció i l'atenció.
Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
 A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics. Dominar la terminologia bàsica en psicologia de l'aprnentage, la memòria, la percepció i l'atenció.
Entendre els problemes més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit de l'estudi de l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció, així com les solucions proposades.
Establir les relacions pertinents entre percepció, atenció, aprenentatge i memòria, i entre aquests i altres processos psicològics bàsics.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Conèixer les característiques bàsiques del funcionament perceptiu en les modalitats visual i auditiva, així com les dades empíriques en que se sostenen.
Conèixer les diferents orientacions teòriques des de les que s'han estudiat l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
Estar en condicions de projectar els coneixements adquirits en l'àmbit aplicat.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Familiaritzar-se amb els principals procediments d'investigació utilitzats en l'estudi psicològic de la percepció, l'atenció, l'aprenentatge i la memòria i exercitar-se en l'ús d'aquests procediments.
Identificar els elements i les variables importants en les situacions experiementals d'aprenentatge, memòria, percepció i atenció i ser capaç d'interpretar els resultats d'aquests experiements, relacionant-los amb els objectius i les hipòtesis plantejades.
Llegir de forma crítica la informació bibliogràfica sobre l'aprenentatge, la memòria, la percepció i l'atenció.
Estar en condicions de projectar els coneixements adquirits en l'àmbit aplicat.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Comprèn els elements que composen una disciplina
Adapta els objectius d’aprenentatge proposats pel professor/a
Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Experimenta amb procediments nous
Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
Adapta la seva argumentació als diferents grups i/o situacions preestablertes
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- Nociones preliminares y perspectiva histórica. La percepción y la atención en el marco teórico del procesamiento humano de la información.

TEMA 2.- Sensación y percepción: los sistemas sensoriales y las modalidades perceptivas. Bases ecológicas y neurobiológicas de la actividad perceptiva.

TEMA 3.- Aspectos metodológicos del estudio y la medida de las capacidades perceptivas. Métodos psicofísicos y técnicas experimentales.

TEMA 4.- La percepción visual y la representación espacial de la información: contraste de brillo y color, forma, profundidad y movimiento.

TEMA 5.- Constancia perceptiva y fenómenos ilusorios. La invarianza tamaño-distancia y la Ley de Emmert.

TEMA 6.- La percepción auditiva y la representación temporal de la información: sonoridad, tonalidad y tiembre. Bases de la percepción del habla y de la música.

TEMA 7.- El estudio psicológico de la atención: clases de atención, modelos explicativos y principales técnicas experimentales.

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
Sessió Magistral 36 36 72
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 16 24 40
Pràctiques a laboratoris 3 4.5 7.5
Atenció personalitzada 1 0 1
 
Proves objectives de tipus test 2 25.5 27.5
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En la primera sesión de clase se presentará a los alumnos la asignatura y se expondrán los objetivos, el programa, la metodología y la forma de evaluación.
Sessió Magistral Exposición por parte del profesor de los contenidos incluidos en el programa de la asignatura.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques En las sesiones prácticas se procederá de forma interactiva con los alumnos a la realización de tareas experimentales que ilustren los aspectos teóricos y metodológicos presentados en las clases magistrales.
Pràctiques a laboratoris Los alumnos realizarán de forma individual un experimento en el laboratorio sobre alguno de los temas de investigación recientes en percepción y atención.

Atenció personalitzada
Descripció
Durante las horas de atención al alumnado, los profesores de la asignatura tratarán de forma personalizada con los alumnos aquellos aspectos de la asignatura que requieran de cualquier aclaración o ampliación.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Sessió Magistral
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B1Aprendre a aprendre.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
Prueba objetiva tipo test. 70%
Pràctiques a laboratoris
A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
B1Aprendre a aprendre.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
Participación en los experimentos programados. 5%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B1Aprendre a aprendre.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Grado de participación de los alumnos y presentación de dossier de prácticas. Los contenidos trabajados serán evaluables también a través de la prueba objetiva tipo test. 25%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Goldstein, E. B., Sensación y percepción., Madrid: Thomson (2006; 6ª Edición) ,
Lillo, J., Psicología de la percepción. , Madrid: Debate (1994).,
Munar, E., Roselló, J. y Sánchez-Cabaco, A., Eds., Atención y percepción., Madrid: Alianza (1999).,
Castillo, M. D., La atención. , Madrid: Pirámide (2009).,

Complementària Fodor, J. A., La modularidad de la mente. , Madrid: Morata (1986).,
Frisby, J., Del ojo a la visión., Madrid: Alianza (1986).,
García-Albea, J. E. , Percepción y computación. , Madrid: Pirámide (1986).,
García-Albea, J. E. , Mente y conducta., Madrid: Trotta (1993).,
Montserrat, J. , La percepción visual., Madrid: Biblioteca Nueva (1998).,
Tudela, P., Psicología experimental Vol. 1., Madrid: UNED (1989).,
Zeki, S., Una visión del cerebro., Barcelona: Ariel (1996).,

Recomanacions


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I/11204002
FONAMENTS DE PSICOBIOLOGIA/11204004
ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT II/11204110
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili