Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Personalitat i diferències individuals

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PERSONALITAT I DIFERÈNCIES INDIVIDUALS Codi 11204008
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Únic segon quad.
Llengua d'impartició
Castellà
Departament Psicologia
Coordinador/a
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Adreça electrònica nuria.vazquezo@urv.cat
alexandra.cosi@urv.cat
Professors/es
VÁZQUEZ ORELLANA, NÚRIA
COSI MUÑOZ, ALEXANDRA
Web
Descripció general Coneixer els principals models i teories explicatives de la personalitat. Coneixer els aspectes mes rellevants de les diferencies individuals en intel·ligència, personalitat i d'altres aspectes relacionats.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A2 Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A2Conèixer i comprendre les lleis i principis dels processos psicològics. Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les diferències individuals.
Manejar els procediments utilitzats en la investigació sobre motivació i emoció.
Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la intervenció en diversos contextos educatius.
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament les dificultats trobades.
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Coneixement de les metodologies explicatives de la conducta humana.
Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la motivació i l'emoció així com les solucions proposades.
Llegir de manera crítica la informació bibliogràfica sobre motivació i emoció.
Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats al desenvolupament socioafectiu.
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Identificar els elements i variables importants en les situacions experimentals de motivació i emoció i interpretar els resultats dels esmentats experiments, relacionant-los amb les hipòtesis plantejades.
Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
Adquisició, comprensió i utilització adequada de la metodologia pròpia per a l'estudi de les diferències individuals.
Entendre els problemes teòrics més rellevants que s'han plantejat en l'àmbit d'estudi de la motivació i l'emoció així com les solucions proposades.
Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la intervenció en diversos contextos educatius.
Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats al desenvolupament socioafectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Comprèn els elements que composen una disciplina
Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’ informació
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Fa aportacions significatives o certes innovacions
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Té en compte a qui i com afecta la innovació
Reflexiona sobre les causes i fins de la innovació
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Analitza les seves limitacions i possibilitats per desenvolupar la seva tasca/treball
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
1. Concepte de personalitat i Psicologia de la personalitat. 1.1.- Definició de personalitat
1.2.- Evolució històrica del concepte
2. Les tradicions metodològiques de l'estudi de la personalitat. 2.1.- Aproximació clínica
2.2.- Aproximació correlacional
2.3.- Aproximació experimental
3. Models en l'estudi de la personalitat. 3.1.- Models internalistes
3.2.- Models situacionistes
3.3.- Models interaccionistes
4. Introducció a les alteracions de la personalitat
5. Origen i historia de les diferències individuals

5.1.- de les Diferencies individuals en personalitat
5.2.- de les Diferencies individuals en intel·ligència
6. La intel·ligència com a capacitat mental
6.1.- Teories factorials
6.2.- Teories cognitives
6.3.- Teories biològiques
7. Diferències grupals i origen de les diferències
7.1.- sobre intel·ligència
7.2.- sobre estils cognitius i creativitat
7.3.- sobre estratègies d’afrontament (coping) i d’altres aspectes relacionats

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 28 56 84
Seminaris 14 14 28
Pràctiques a laboratoris 15 14 29
Atenció personalitzada 1 1 2
 
Proves objectives de tipus test 2 0 2
Proves pràctiques 2 0 2
Proves mixtes 2 0 2
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es presentarà l'assignatura.
Sessió Magistral La teoria es desenvoluparà mitjançant classes magistrals amb el suport de presentacions amb power point que es penjaran al moodler
Seminaris es treballarà sobre lectures, videos i d'altres materials aplicats. es desenvoluaprà una metodologia més aplicada
Pràctiques a laboratoris S'aprofundirà en el coneixement dels qüestionaris de personalitat, dels test d'inteligència i d'altres aspectes relacionats amb la teoria i la futura practica professional

Atenció personalitzada
Descripció
S'atendrà a través del correu electrònic i de forma presencial al despatx durant els horaris d'atenció a l'alumne

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A1
A2
A5
C3
Es realitzarà en finalitzar el bloc I una prova lliure i alliberatoria tipus test, si no s'arriba al 5 no s'allibera matèria i es va amb tot el temari a la convocatoria oficial. L'exàmen serà tipus test per avaluar els coneixements teòrics (40%) i pràctics (30%)
70%
Proves pràctiques
A1
B1
B3
B4
C4
Treball Pràctic: A partir dels qüestionaris de personalitat administrats a un individu, l’alumne haurà de realitzar un informe i un perfil de la personalitat i un altre d’intel·ligència de l’individu en qüestió. 20%
Proves mixtes
A1
B1
B3
B4
C4
Seminaris: A partir de les lectures, videos i el material facilitat als seminaris, l’alumne respondrà a unes preguntes que entregarà a la professora el mateix dia o segons l'activitat fins la data que es senyalarà durant el seminari.
10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria


Fonts d'informació

Bàsica

ANDRÉS PUEYO, A. (1997): Manual depsicología diferencial. Madrid: McGraw-Hill.

BERMUDES MORENO, J. Et alt. (2003)Psicología de la personalidad VolI i Vol.II Madrid:UNED.

BRODY, N. Y EHRLICHMAN, M.F. (2000):Psicologia de la personalidad. Madrid: Prentice Hall.

COLOM MARAÑÓN, R. (2006): Psicologíade las Diferencia individuales: Teoría y práctica. Madrid: Pirámide.

ENGLER, B. (1996): Teorías de lapersonalidad. Madrid: McGraw-Hill.

EYSENCK, H. J. y EYSENCK, M. W.(1987): Personalidad y diferencias individuales. Madrid: Pirámide.

MATUD, M.P; MARRERO, R yCARBALLEIRA, M. (2004): Psicologia Diferencial. Madrid: Biblioteca Nueva

MILLON, Th. 2006) Trastornos de la personalidad en la vida moderna. Barcelona: Masson

MORENO JIMENEZ, B. (2997):Psicologia de la personalidad: Procesos. Madrid: Thomson

PELECHANO, V. (1996): Psicología dela personalidad: I. Teorías. Barcelona: Ariel.

PERVIN,L. A. (1998): La ciencia de la personalidad. Madrid: McGraw-Hill.

SÁNCHEZ-ELVIRA,A. (Ed.) (2005): Introducción al estudio de las diferencias individuales (2.aed.). Madrid: Sanz y Torres.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili