Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Desenvolupament socioafectiu

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU Codi 11204006
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Adreça electrònica lola.garcia@urv.cat
meritxell.calleja@urv.cat
Professors/es
GARCÍA OLALLA, MARÍA DOLORES
CALLEJA ROMERO, MERITXELL
Web
Descripció general El desenvolupament socioafectiu s’inclou en la psicologia del desenvolupament i s’ocupa de l’estudi emocional i social al llarg del cicle vital humà. Parteix dels primers vincles, descriu la construció social i moral del nen i l’adolescent, analitza el desenvolupament de la personalitat en l’etapa adulta i finalitza amb l’afrontament de la darrera etapa de la vida.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
 A3 Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre.
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions. Conèixer els diferents models teòrics de la motivació i l'emoció, del desenvolupament socioafectiu i de la personalitat.
 A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat. Demostrar el coneixement dels processos i etapes del desenvolupament socioafectiu.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Analitzar i interpretar les dades procedents d'estudis vinculats al desenvolupament socioafectiu.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1Aprendre a aprendre. Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
Reconeix la rellevància dels esquemes mentals diferents al seu
Adopta autònomament les estratègies d’ aprenentatge en cada situació
Planificar, gestionar i avaluar el seu propi procés d'aprenentatge per resoldre estratègicament les dificultats trobades.
 B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació. Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Busca nous procediments i mètodes per fer les coses
Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Demostrar l'aplicació dels coneixements adquirits en aquest àmbit de desenvolupament per a la intervenció en diversos contextos educatius.
 B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa. Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1. Continguts i perspectives de la psicologia del desenvolupament al segle XXI
- Concepte i objecte d'estudi de la Psicologia del Desenvolupament
- El desenvolupament psicològic i els seus determinants al llarg del cicle vital
- Paradigmes i models en l'explicació del desenvolupament
- Mètodes i dissenys per a la recerca evolutiva
- Els dominis del desenvolupament

BLOC 2. Introducció a l'estudi del desenvolupament socioemocial

- Objecte i àmbit d'estudi. Processos i contextos
- Desenvolupament de la competència emocional
- Aferrament i resiliència: Naixement i evolució dels vincles afectius
- La construcció de la identitat des de una perspectiva evolutiva
- El desenvolupament moral en la infància i adolescència.
BlOC 3. El desenvolupament socioemocional en la infància i l'adolescència
- Desenvolupament emocional en el context familiar
- Les relacions d'amistat en la infància i l'adolescència
- L'escola i altres contexts de socialització amb els iguals
- L'adolescència com a transició a l'edat adulta
BLOC 4. El desenvolupament socioemocional en l'edat adulta i la vellesa

- El desenvolupament de la personalitat adulta i de la vellesa: maduració, adaptació i qualitat de vida des de la perspectiva del cicle vital
- Context familiar, laboral i comunitari durant l'edat adulta i la vellesa

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 4 0 4
Sessió Magistral 26 30 56
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge 26 44 70
Atenció personalitzada 8 0 8
 
Proves objectives de preguntes curtes 6 6 12
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Valoració de la disposició prèvia cap a l’assignatura (motivació, expectatives) i vers el treball autònom i en equip
Presentació del programa, explicació de les metodologies de treball i del sistema d’avaluació (procés de e/a i avaluació continua)
Activació de coneixements previs al inici de cada bloc o mòdul
Sessió Magistral Explicació de continguts amb suport digital. Qüestions per a la reflexió. Presentació de documents de treball i aprofundiment.
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge Elaboració i presentació de treballs individuals i de grup que representen evidencies significatives del procés d’aprenentatge de l’alumne. Format per a l’avaluació continua i la autoregulació del procés d’aprenentatge

Atenció personalitzada
Descripció
Tutories personalitzades o en petit grup per al seguiment del treball de l'alumne.

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Activitats Introductòries
B1Aprendre a aprendre.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Participació i implicació en les preguntes plantejades
0.5
Portfolis/ Carpeta d’aprenentatge
A1Conèixer els diferents models teòrics de la Psicologia, la dimensió social, antropològica i històrica i ser capaç de valorar críticament les seves contribucions i limitacions al comportament dels individus, dels grups i de les organitzacions.
A3Conèixer els processos i etapes principals del desenvolupament psicològic al llarg del cicle vital en els seus aspectes de normalitat i anormalitat.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B1Aprendre a aprendre.
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Ajust a les demandes realitzades.
Actitud responsable en el treball personal i grupal. Implicació en el treball en equip.
Iniciativa en la cerca d’informació.
Pertinència i rellevància del treball elaborat.
Aproximació crítica i creativa en el plantejament i resolució de tasques.
Utilitza les tecnologies de la informació.
Correcció en la presentació de treball orals i escrits.
5.5
Proves objectives de preguntes curtes
A1
A3
A10
Superació del 50% de la prova 4
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Feldman, R.S., Desarrollo psicológico a través de la vida., , México: Pearson
Shaffer, D. y Kipp, K., Psicología del desarrollo, 2007, Mexico: Thompson
Delval, J. , El desarrollo humano, 2008, Madrid: Siglo XXI
Papalia, D.; Olds, S. y Feldman, R., Desarrollo humano, 2010, Mexico: McGraw Hill
López, F., Etxebarria, M. J. y Ortiz, M.J., Desarrollo afectivo y social, , Madrid: Pirámide
Arranz, E., Familia y desarrollo psicológico, 2004, Madrid: Pearson Educación
Lafuente, M.J. y Cantero, M.J., Vinculaciones afectivas, 2010, Madrid: Pirámide
Triadó, C. y Villar, F. (coords.) , Psicología de la vejez, , Madrid: Alianza
, , ,

Complementària Fernandez de Haro, E., Justicia, F. y Pichardo, C., Enciclopedia de psicología evolutiva y de la educación., , Málaga: Aljibe
Miranda Casas, A., Jarque Fernandez, S., Amado Luz, L. , Teorías actuales sobre el desarrollo., , Málaga: Aljibe
Bowlby, J. , El vínculo afectivo, , Paidos: Buenos Aires
Cyrulnik, B., Los patitos feos., , Barcelona: Gedisa
Cyrulnik, B. , El amor que nos cura, , Barcelona: Gedisa
Gonzalez Cuenca, A., Fuentes, M.J. De La morena, M.L. y Barajas, C., Psicología del desarrollo: teoría y prácticas. , , Málaga: Aljibe
Arranz, E. y Oliva, A. (Coords.), Desarrollo psicológico en las nuevas estructuras familiares, , Madrid: Pirámide
López, F., Necesidades en la infancia y la adolescencia, , Madrid: Pirámide
Palacios, J. y Rodrigo M. J., Familia y desarrollo humano, , Madrid: Alianza
Trianes, M.V.; Muñoz, A.; Jiménez, M. , Las relaciones sociales en la infancia y en la adolescencia y sus problemas., , Madrid: Pirámide
Muñoz, J., Psicología del envejecimiento., , Madrid: Pirámide
Triadó, C. y Villar, F. , Envejecer en positivo, , Gerona: Aresta
Pinazo, S. y Sánchez, M. (directores), Gerontología : actualización, innovación y propuestas , , Madrid: Pearson
, Attachment, ,
, Infancia y Aprendizaje, ,
, Journal of Adult Development, ,
, Journal of Family Issues, ,
, Journal of Youth and Adolescence, ,
, The International Journal of Aging and Human Development, ,
, , ,
, , ,

Recomanacions


 
Altres comentaris
Assistència a la Setmana Psicològica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili