Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Grau de Psicologia (2009) | Estadística en ciències del comportament I

 

Grau de Psicologia (2009)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) ESTADÍSTICA EN CIÈNCIES DEL COMPORTAMENT I Codi 11204002
Ensenyament
Grau de Psicologia (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Formació bàsica Primer Únic primer quad.
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
LORENZO SEVA, URBANO
Adreça electrònica urbano.lorenzo@urv.cat
montserrat.domenech@urv.cat
mireia.ruiz@urv.cat
cristina.anguiano@urv.cat
Professors/es
LORENZO SEVA, URBANO
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
RUIZ PÀMIES, MIREIA
ANGUIANO CARRASCO, CRISTINA
Web
Descripció general Estadística en Ciències del Comportament I és una introducció a les tècniques estadístiques més habituals que es fan servir en l'àmbit de les ciències del comportament. Al presentar aquestes tècniques es dóna més importància als aspectes de fonamentació lògica, interpretació i aplicació que al formalisme matemàtic. Es pretén donar a l'estudiant una base que li permeti resoldre les situacions més habituals amb que es pot trobar fent recerca.

Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
 A10 Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals. Conèixer les tècniques estadístiques descriptives i les distribucions bàsiques més habituals en la investigació i pràctica psicològica.
Conèixer tècniques estadístiques fonamentals d'associació de variables.
 A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional. Aprendre a interpretar de manera crítica els resultats d'una investigació.
Potenciar la capacitat de raonament abstracte.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia. Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els símptomes
Troba la solució adequada
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets. Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
Les presentacions estan estructurades, complint amb els requisits exigits, si n’hi hagués
En les seves presentacions utilitza medis de suport
Sap respondre a les preguntes que se li formulen
El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació. Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 C3Gestionar la informació i el coneixement. Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV. Produeix un text oral gramaticalment correcte
Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

Continguts
Tema Subtema
1. Estadística descriptiva 1.1. Definició de conceptes
1.2. Formulació en estadística
1.3. Estadístics descriptius més comuns
1.4. Representació gràfica de la distribució
2. Distribucions de probabilitat 2.1. Probabilitats a partir d’una mostra
2.2. Distribució binomial
2.3. Distribució normal
2.4. La taula de la distribució normal
2.5. Altres distribucions de probabilitat
3. Estadística inferencial 3.1. Inferència paramètrica
3.2. Inferència sobre la mitjana aritmètica
3.3. Inferència sobre la variància
3.4. Inferència no paramètrica
3.5. Inferència sobre la distribució de Xi
4. Correlació i regressió lineal 4.1. Descripció de l’associació entre variables
4.2. Coeficients d’associació bivariats
4.3. Regressió lineal
Pràctica 1: Estadística descriptiva amb Excel
Pràctica 2: Estadística inferencial amb Excel
Pràctica 3: Correlació i regressió lineal amb Excel

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe
Hores fora de classe
Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
Sessió Magistral 35 60 95
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques 24 10 34
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 2 0 2
Treballs 1 20 21
Atenció personalitzada 0.5 0 0.5
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposicions teòriques sobre el temari recolzades d'exercicis numèrics.
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Aplicació pràctica del temari utilitzant el programa EXCEL. Es plantegen tres situacions concretes de l'àmbit de la Psicologia que es solucionen utilitzant tècniques estadístiques descriptives.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Se solventaran exercicis a l'aula utilitzant calculadora i taules estadístiques.
Treballs Presentació d'un document Excel on es presenta la solució d'un cas pràctic, i una presentació de 5 minuts a l'aula on s'exposen els resultats

Atenció personalitzada
Descripció
Consultar els dubtes sobre el temari o les pràctiques addicionals en horari de tutoria

Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Presentació d'un document Excel on es presenta la solució d'un cas pràctic, i una presentació de 5 minuts amb PowerPoint a l'aula on s'exposen els resultats 15
Sessió Magistral
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
Avaluació continuada segons la participació a l'aula 5
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
Avaluació continuada segons la participació a l'aula 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A5Descriure i mesurar variables psicològiques (personalitat, intel•ligència, aptituds,…), processos cognitius, emocionals, psicobiològics i conductuals.
A10Analitzar i interpretar les dades qualitatives i quantitatives procedents de les investigacions, informes i treballs en Psicologia per poder definir problemes, dissenyar recerca elemental, executar-la i analitzar-la utilitzant les fonts documentals rellevants en Psicologia valorant les aportacions científiques al coneixement i la pràctica professional.
B2Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp de la Psicologia.
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concrets.
C3Gestionar la informació i el coneixement.
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
Examen sobre els continguts de l'assignatura 70
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació

Bàsica Wendy J. Steinberg, Statistics alive!, 2011, 2a. ed., Sage
Moore, David S., Estadística aplicada básica, 2a. ed., Antoni Bosch Editor
Ritchey, Ferris J., Estadística para las ciencias sociales, 2008, McGraw-Hill


Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili