Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialtitat en Educació Infantil (Terres de l'Ebre)(1997) | Pràcticum I

 

Mestre Especialtitat en Educació Infantil (Terres de l'Ebre)(1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PRACTICUM I Codi 11181014
Ensenyament
Mestre Especialitat en Educació Infantil (1997) (Campus Terres de l'Ebre)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Filologies Romàniques
Història i Història de l'Art
Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
Adreça electrònica josep.holgado@urv.cat
cinta.espuny@urv.cat
Professors/es
HOLGADO GARCÍA, JOSÉ BENITO
ESPUNY VIDAL, MARIA CINTA
Web
Descripció general -Conèixer el funcionament i organització del centre. -Conèixer els plans, projectes i experiències innovadores que es duen a terme en el centre. -Analitzar el funcionament i organització de l'aula en què es realitzen les pràctiques mitjançant una observació participativa i orientada pels tutors. -Col·laborar amb el mestre tutor o la mestra tutora en les labors que caracteritzen l'acció professional. -Participar en tasques habituals i en activitats puntuals que permetin a l'alumnat integrar-se en la dinàmica de la classe. -Participar en la vida del Centre, en les reunions i activitats extraescolars del curs i etapa en què es realitzen les pràctiques.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
- Observar l'organització, planificació, gestió i intervenció que es porta a terme en la institució educativa visitada A1
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
B21
C3
- Obtenir un coneixement proper de la realitat educativa i els professionals que en formen part (prestant una especial atenció a la figura del docent). A1
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
C3
- Prendre contacte real amb la professió. A1
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
C3
- Contrastar la teoria amb la pràctica A1
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
C3
- Fonamentar i crear actituds personals adients pel futur desenvolupament de la docència A1
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
C3
- Observar com s’organitza un centre educatiu. A1
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
C3
- Percebre com s’ensenya i com s’apliquen diferents models, estratègies i sistemes d’ensenyança. A1
B1
B3
B4
B5
B6
B7
B9
B10
C3

Continguts
Tema Subtema
El procés d’ensenyament-aprenentatge i la seva posada en pràctica a l’escola. - El PEC i el PCC a l’escola
- Organització i funcionament d’un o diferents cicle/s
- La dinàmica de diferents aules de l’escola
- L’observació com a sistema de recollida d’informació
- El material didàctic, el material tècnic i el material informàtic a l’escola
Referent al centre educatiu - Trets d’identitat
- Projecte educatiu de centre
- Organigrama
- Òrgans de gestió i coordinació
- Consell escolar
- Claustre
- Equip directiu
- Òrgans col.legiats i unipersonals
- Altres càrrecs
- Documents que regeixen la vida del centre
- Programació general del centre
- Projecte lingüístic
- Pla d’acció tutorial
- Pla d’acollida
- Reglament de règim interior
- Programacions didàctiques
- Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat
- Atenció a la diversitat
- Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials
- Atenció a l’alumnat nouvingut
- Recursos organitzatius i metodològics
- Agrupaments
- Treball per racons
- Tallers
- Treball per projectes
- Grups cooperatius
- Aules obertes
- Unitats d’escolarització compartida
- La convivència al centre
- Drets i deures de l’alumnat
- Prevenció i gestió de conflictes
- Assistència i seguiment de l’absentisme de l’alumnat
- Avaluació de centre
- El mestre o professor, la mestra o professora
- Funció docent
- Funció tutorial
- Relació amb les famílies
- Formació permanent
- Recursos organitzatius i metodològics
- Agrupaments
- Treball per racons
- Tallers
- Treball per projectes
- Grups cooperatius
- Aules obertes
- Unitats d’escolarització compartida
- La convivència al centre
- Drets i deures de l’alumnat
- Prevenció i gestió de conflictes
- Assistència i seguiment de l’absentisme de l’alumnat
- Avaluació de centre
- El mestre o professor, la mestra o professora
- Funció docent
- Funció tutorial
- Relació amb les famílies
- Formació permanent
Referent als serveis i recursos educatius - Inspecció educativa
- Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica
- Centres de recursos pedagògics
- Centres de recursos específics
- Centres de recursos educatius per a deficients auditius
- Centres de recursos educatius per a deficients visuals 103
- Unitat de Tècniques Augmentatives de Comunicació, Habilitació i Accés a
l’Ordinador
- Equips de suport i assessorament en llengua,
interculturalitat i cohesió social
- Serveis educatius integrats
- Camps d’aprenentatge
- Plans educatius d’entorn
- Servei de menjador i servei de transport
Referent a l’organització del curs - Calendari escolar i vacances
- Horari setmanal
- Horari lectiu
- Horari d’utilització del centre: activitats complementàries i extraescolars
- Atribució de tasques al professorat
- Coordinació primària-secundària
- Plans que singularitzen el centre
Referent al currículum - Competències bàsiques
- Adaptacions i modificacions del currículum
- Llibres de text i materials curriculars
- Recursos TIC
- Sortides pedagògiques
- Avaluació de l’alumnat
- Informe a la família
Referent a l’Escola i Territori - Plans educatius d’entorn
- Ús social del centre
- Altres iniciatives escola-territori
Referent a informació i recursos - Aspectes laborals i referents normatius
- Salut i seguretat a l’educació infantil, l’educació
primària i l’ESO
- Farmaciola
- Prevenció del tabaquisme i de l’alcoholisme
- Plans d’emergència
- Control de plagues
- Seguretat i riscos laborals
- Actuacions, tràmits i gestions en determinats casos d’accidents o incidents
- Accidents
- Responsabilitat civil

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Pràcticum 45 90 135
 
Atenció personalitzada 2 0 2
 
Proves de desenvolupament 0 45 45
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Es realitzarà una reunió prèvia amb la finalitat de donar informació a l'alumnat so bre el periode del "Pràcticum I".
Pràcticum Estades de formació en Centres Educatius Públics d'Educació Infantil i Primària (CEIP), Centres concertats i Centres privats.

Atenció personalitzada
 
Pràcticum
Activitats Introductòries
Atenció personalitzada
Proves de desenvolupament
Descripció
L'alumne disposarà de la possibilitat de contactar amb el/la tutor/a mitjançant la utilització del'espai Moodle destinat a aquesta activitat.

Avaluació
  Descripció Pes
Pràcticum Aspecte descrit a l'apartat d'altres comentaris. 50
Proves de desenvolupament Aspecte descrit a l'apartat d'altres comentaris. 50
Altres Aspecte descrit a l'apartat d'altres comentaris.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Coneixement del desenvolupament del centre o institució
educativa:

 

- Nota del tutor de la Facultat (50%)

 

? Presentació,coherència
a la redacció, ortografia i capacitat d’argumentació 5 %

 

      ? Assistència
als seminaris i tutories 10%

 

      ? Observació i
anàlisis de les realitats diàries del Centre 15 %

 

      ? Reflexió
crítica 20 %

 

- Nota del tutor del Centre educatiu o Institució
Educativa (50%)

 

      ? Observació i
anàlisis de les realitats diàries del Centre 20 %

 

      ? Implicació
de l'alumne en la vida i l'activitat del centre/institució 10%

 

      ? Creació i
utilització d'instruments de recollida de dades 10%

 

      ? Revisió de
la memòria de pràctiques 10%


Fonts d'informació

Bàsica

VILLAR ANGULO, LM (1999): Construcción y análisis de procesos de enseñanza, teoría e investigación. Ed. OIKOS-TAU. Vilassar de Mar.

 

SARRAMONA Y LÓPEZ (Coord) (1999): Formació i actualització de la funció docent. Ed. UOC. Barcelona.

 

SANTIBÁÑEZ GRUBER, R (1998): Practicum d’educación. Materiales de trabajo. Ed. Universidad de Deusto. Bilbao.

 

GIOVANNINI, A (1996): Profesor en acción. Ed. Edelsa. Madrid.

 

PÉREZ PÉREZ, R (1994): El currículum y sus componentes. Hacia un modelo integrador. Ed. OIKOS-TAU. Barcelona.

 

RUIZ OLABUÉNAGA, JI (1996): Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de Deusto. Bilbao

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili