Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicopedagogia (2003) | Psicologia de la superdotació

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE LA SUPERDOTACIÓ Codi 11172213
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Optativa Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CUCURULL RUBIO, LARA
Adreça electrònica lara.cucurull@urv.cat
Professors/es
CUCURULL RUBIO, LARA
Web
Descripció general Diagnòstic i intervenció en nens amb capacitat intel·lectual superior

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Sensibilitzar als futurs professionals de l'existència d'un curs intel·lectual no normatiu que cal estudiar per sí mateix per coneixèr-lo. A4
A5
A6
A7
A10
A13
A15
A20
B5
B16
Entendre la superdotació desde una perspectiva constructivista i intercativa, entenent-la tant i com va esdevenint, considernat la incidència que el medi té en la seva construcció. A4
A5
A9
A11
A17
B5
B14
Orientar sobre el tipus de diagnòstic i intervenció intel·lectual, personal, familiar i social. A3
A5
A7
A11
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A25
A27
B2
B5
B9
B10
B11
B12

Continguts
Tema Subtema
Referents històrics sobre els nens amb altes capacitats Conceptes-base
Teories clàsiques sobre el geni
Models sobre intel.ligencia i superdotació
Identificació
Característiques intel·lectuals, personals i socials de les persones eminents Superdotació i funcionament intel·lectual
Superdotació i creativitat
Personalitat del superdotat i adaptació social
Context escolar, familiar i social
Diagnòstic/
Intervenció educativa
Proves d'identificació
Mètodes d'intervenció familiar i escolar

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 4 6
 
Sessió Magistral 32 49 81
Presentacions / exposicions 6 4 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
Treballs 15 18 33
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves orals 0 0 0
Proves pràctiques 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixemnts previs
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició de treballs en grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Activitats realitzades en grup a classe
Lectures, opinions, activitats realitzades individualment o màxim 2 persones que estaran penjades al moodle setmanalment: entrega en dossier

Atenció personalitzada
 
Descripció

Avaluació
  Descripció Pes
Altres Aportacions i participació a classe

Presentació en format paper i exposició davant del grup classe dels temes proposats

Presentació setmanal en grup en format paper dels exercicis fets a l'aula ordinària

Presentació d'un dossier al desembre amb totes les activitats penjades setmanalment al moodle

10%

25%


25%


40%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per aquells alumnes que no assisteixin com a mínim a un 80% de les classes ( teòriques i pràctiques): prova escrita a partir de la bibliografia recomanada ( 60%) i presentació del dossier amb les activitats penjades al moodle ( 40%). S'han d'aprovar les dues parts per fer mitja.


Fonts d'informació

Bàsica

Acereda Extremiana, A y López Puig, A. (2012) La problemática de los niños superdotados. Madrid: Síntesis

Benito Mate, Y. (1992) Desarrollo y educación de los niños superdotados. Salamanca: Amarú

Coriat Aaron, R. (1990) Los niños superdotados. Barcelona: Herder

Gardner, H. (1995) Mentes creativas. Barcelona: Paidos

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili