Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicopedagogia (2003) | Educació emocional en la infància i l'adolescència

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) EDUCACIÓ EMOCIONAL EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA Codi 11172211
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Optativa Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Adreça electrònica anamaria.vendrell@urv.cat
Professors/es
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
Web
Descripció general Obrir la mirada a l'àmbit emocional ens permet disposar de moltes més eines i recursos per la nostra tasca. L’educació emocional va unida al de desenvolupament personal.

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Desenvolupar actituds de sensibilitat cap a les emocions com a eina del desenvolupament sociopersonal A3
A4
A10
A19
A26
B16
Conèixer els diferents estadis de desenvolupament emocional de l'infant i de l'adolescent A4
A5
B3
Conèixer les relacions i pautes d'intervenció entre els diferents contextos afectius A2
A3
A5
A6
Desenvolupar competències de treball autònom i de grup A20
B4
B5

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: L’educació emocional Concepte d’educació emocional
Fonaments teòrics
Gestió de les emocions i sentiments
Bloc 2: L’educació emocional a la infància i adolescència Desenvolupament emocional en la infància
Desenvolupament emocional en l’adolescència
Components emocionals
Relació entre els contextos afectius (la família, l’escola i la comunitat)
Bloc 3: Estratègies i propostes educatives Estratègies, tècniques i recursos per treballar les emocions
Actituds que poden facilitar un creixement emocional
Orientació psicopedagògica
Eines per l’observació i la interpretació dels processos emocionals

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 0 2
 
Sessió Magistral 25 19 44
Presentacions / exposicions 10 5 15
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 0 10
 
Atenció personalitzada 4 0 4
 
Proves de desenvolupament 2 0 2
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixements prèvis
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Paticipació en debats/forum
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Descripció
Durant la realització dels treballs/activitats hi haurà una supervisió d'aquests

Avaluació
  Descripció Pes
Activitats Introductòries Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions, presentació de dossier amb tot el material presentat a classe. Inclòs en les metodologies integrades
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Avaluació continuada treballs d’investigació i exposicions. Presentacions a classe. Participació en debats/forums.

Pràctiques de l'assignatura
75%25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Pels alumnes que no puguin assistir almenys al 90% de les classes, l’avaluació consistirà en un examen final i la realització de les pràctiques

Segona convocatòria: desenvolupar continguts del temari a traves de cinc preguntes


Fonts d'informació

Bàsica BISQUERRA ALZINA, R., Psicopedagogia de las emociones, Síntesis Editorial, 2009
LOPEZ CASSA, E. (coord), Educación emocional. Programa para 3-6, Praxis, 2006
CARPENA, A., Educación socioemocional en la etapa de primaria, Vic: Eumo Editorial, 2003
RENOM PLANA, A.(coord), Educación emocional. Programa para educación primaria, Praxis , 2003
CUADRADO BONILLA, M. Y VICENTE PASCUAL, M. , La Educación emocional : programa de actividades para la Educación Secundaria Obligatoria , Wolters Kluwer, 2007
GÜELL BARCELO, M. i MUÑOZ REDONJ, J. (coord), Educación emocional. Programa de actividades para educación secundaria postobligatoria, Praxis , 2003
ALVAREZ GONZALEZ, M. (coord), Diseño y evaluación de programas de educación emocional, Praxis, 2001
PALOU, S., Sentir y crecer. El crecimiento emocional de la infancia.Propuestas educativas, Editorial Graó, 2005
SASTRE VILARRASA, G. I MORENO MARIMON, M., Resolución de conflictos y aprendizaje emocional. Una perspectiva de género, Gedisa Editorial, 2002
SOLDEVILA, A. , Emociónate. Programa d’educación emocional, Editorial Pirámide, 2009
SOLDEVILA, A. , Emociónate. Programa d’educación emocional , Editorial Pirámide, 2009

Complementària GÜELL, M., Per què he dit blanc si volia dir negre?, Editorial Graó, 2005
GÜELL, . , El món des de Nova Zelanda, Editorial Graó, 2008
FERNANDEZ BERROCAL, P. y RAMOS DIAS, N., Desarrolla tu inteligencia emocional, Editorial Kairós, 2009

Recomanacions


 
Altres comentaris
Al llarg del quadrimestre es faran recomanacions d'aquelles activitats que tinguin relació amb l'assignatura (Conferències, exposicions...)
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili