Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicopedagogia (2003) | Models d'orientació i intervenció psicopedagògica

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) MODELS D'ORIENTACIÓ I INTERVENCIÓ PSICOPEDAGÒGICA Codi 11172010
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CUCURULL RUBIO, LARA
Adreça electrònica lara.cucurull@urv.cat
Professors/es
CUCURULL RUBIO, LARA
Web
Descripció general Els psicopedagog com a orientador

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les fonts disciplinars i entendre el seu abast en l'àmbit professional A10
A15
B1
B3
B9
B11
C3
Conèixer les característiques dels diferents models d'intervenció A10
A11
A27
B1
B3
B9
C3
Conèixer les funcions i rols dels psicopedagogs proporcionades per les normatives actuals A9
A11
A15
B3
B6
B9
C3
Disposar dels coneixemnets necessaris per tal de realitzar una orientació adequada segons els destinataris i necessitats dels mateixos A5
A6
A10
A11
A13
A14
A15
A20
A25
A26
A27
B2
B3
B4
B5
B6
B9
B10
B11
B12
C3

Continguts
Tema Subtema
Aspectes introductoris Definició d'orientació/intervenció psicopedagògica
Principis d'orientació/intervenció psicopedagògica
Funcions d'orientació/intervenció psicopedagògica
Funcions dels professionals de l'especialitat de psicologia/pegadogia dintre de l'eap
Funcions dels professionals de l'especialitat de psicologia/pedagogia dintre d'un cdiap

Origen i evolució de l'orientació a Espanya i, especialment, a Catalunya Origen i evolució de l'orientació a Espanya
Origen i evolució de l'orientació a Catalunya
Models d'Orientació/intervenció psicopedagògica Definició de model
Classificació dels models d'orientació
Programa d'intervenció
L'Assessorament Definició de conceptes
Metes de l'assessorament
Elements centrals de l'assessorament
L'entrevista com a tècnica fundamental en l'assessorament
Assessorament potenciant les habilitats socials i la resolució de conflictes
Orientació professional de les persones discapacitades Alumnes amb NEE
Orientació d' alumnes amb NEE ( CDIAPS- CSMIJI, ALTRES)
Estudi especial de la tutoria Què és la tutoria?
Funcions del tutor
Aportacions de la psicologia al desenvolupament de les funcions del tutor

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 2 4 6
 
Sessió Magistral 32 49 81
Presentacions / exposicions 6 4 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària 10 10 20
Treballs 15 18 33
 
Atenció personalitzada 0 0 0
 
Proves objectives de preguntes curtes 0 0 0
Proves pràctiques 0 0 0
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes sobre:
- coneixemnts previs
- Interessos
- Motivació
Presentació de l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Presentacions / exposicions Exposició de treballs en grup
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'exercicis relacionats amb la temàtica
Treballs Activitats realitzades en grup a classe

Lectures, opinions, activitats realitzades individualment o màxim 2 persones:dossier

Atenció personalitzada
 
Treballs
Descripció
Els treballs estaran supervisats per la professora durant la seva realització

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): aportacions i participació a classe
5%
Presentacions / exposicions Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació en format paper i exposició davant del grup classe dels temes proposats 25%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació setmanal en grup del exercicis fet a l'aula ordinària
25%
Treballs Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes (teòriques i pràctiques): Presentació d’un dossier amb totes les activitats penjades al moodle 40%
Activitats Introductòries Per aquells alumnes que assisteixin com a mínim al 90% de les classes ( teòriques i pràctiques): aportacions i participació a classe 5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria


Per a aquells alumnes que no assisteixin com a mínim a un 90% de les classes (teòriques i pràctiques):
Prova escrita a partir de bibliografia recomanada ( 60%) i presentació del dossier amb les activitats penjades al moodle ( 40%).


Fonts d'informació

Bàsica

Bisquerra, R. (2000) Modelos de orientación e intervención psicopedagógica. Barcelona: CISS praxis S.A.

Monereo, C. I Solé, I. (1996) Asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructivista. Madrid: Alianza

Rodriguez, S. Teoria y práctica de la orientación educativa. Barcelona: PPU

Román, J.M. y Pastor, E. (1985) La tutoría: pautas de acción e instrumentos al professor-tutor. Barcelona: CEAC

Solé, I. Orientación educativa e intervención psicopedagógica. Barcelona: Horsoi

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili