Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicopedagogia (2003) | Pràcticum

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PRÀCTICUM Codi 11172008
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
13.5 Troncal Segon Anual
Llengua d'impartició
Català
Departament Pedagogia
Psicologia
Coordinador/a
TORRES SABATÉ, MARIA CONCEPCIÓ
Adreça electrònica enric.valls@urv.cat
mariaconcepcio.torres@urv.cat
mariaconcepcion.salgado@urv.cat
anamaria.vendrell@urv.cat
josediego.vargas@urv.cat
Professors/es
VALLS GIMÉNEZ, ENRIC
TORRES SABATÉ, MARIA CONCEPCIÓ
SALGADO UBEDA, MARIA CONCEPCIÓN
VENDRELL ARAGONESES, ANA MARIA
VARGAS CANO, JOSE DIEGO
Web
Descripció general FINALITATS DEL PRACTICUM El Practicum de la titulació de Psicopedagogia ha de respondre, pel que fa a la formació de l’alumnat, a les següents finalitats: • Apropar l'alumnat a la realitat professional, de tal manera que, a partir de la seva parti-cipació en la dinàmica d'un centre o institució, es faci càrrec de la complexitat del tre-ball psicopedagògic, sense simplificacions ni reduccionismes a tècniques concretes, habilitats o actuacions massa específiques. • Establir relacions entre la construcció del coneixement en el marc universitari i en el marc professional en relació a les funcions del psicopedagog/ga, amb el propòsit d’afavorir la reelaboració teòrica a partir de la reflexió en i des de la pràctica i de des-envolupar el pensament crític que ha de possibilitar la innovació i millora professional i el compromís social. • Generar processos d'observació i anàlisi de la realitat educativa que facilitin la presa de decisions raonada respecte els objectius del Practicum i la millor manera d'assolir-los, en concret en relació al treball, projecte d’intervenció i/o activitats a realitzar du-rant el Practicum, així com davant situacions psicopedagògiques que es puguin plante-jar. • Adquirir i aplicar les habilitats i les competències professionals de l’acció psicopeda-gògica en un determinat camp professional a partir de l'observació i la participació en les tasques i funcions del treball d'un professional o d'un equip de professionals de l’àmbit psicoeducatiu, i fent també valoració de la pròpia actuació i essent capaç de transferir, posteriorment, aquests coneixements adquirits a uns altres llocs de treball o contextos. • Comprendre l'acció psicopedagògica com un treball que es porta a terme en equip i que requereix d'una actitud col•laboradora i cooperativa. La intervenció psicopedagò-gica en diferents àmbits educatius implica compartir espais de coordinació formals i no formals dins l'organització de les institucions i dels centres, en els grups de treball amb altres professionals de la psicopedagogia o interdisciplinaris, en la col•laboració amb les famílies, en les xarxes de serveis professionals així com en altres organismes de la comunitat. • Generar necessitats d'inserció laboral en centres o institucions educatives relacionades amb es seu perfil professional. OBJECTIUS DEL PRACTICUM De les finalitats exposades anteriorment emanen els objectius següents: • Tenir un bon coneixement de l'organització administrativa, estructura i funcionament des diversos serveis/centres d'atenció psicopedagògica, orientació professional, inser-ció laboral, ... on es realitzi el Practicum. • Conèixer les funcions professionals dels psicopedagogs en els diferents ser-veis/institucions segons els àmbits d'intervenció i les àrees de treball. • Conèixer les característiques de la població objecte d'intervenció per part del servei o entitat on es realitzen les pràctiques. • Iniciar-se en les estratègies de treball conjunt amb d'altres professionals implicats en la proposta de plans d'intervenció psicopedagogica dirigits als diferents àmbits on es po-den concretar (Equips Directius, Equips Docents, Col•lectius d'aturats, Famílies, Sub-jectes sense escolaritzar, etc.). • Elaborar una proposta d'acció psicopedagogica d'acord amb el concepte i dimensions teòriques de la psicopedagogia i de les necessitats del propi centre, servei, organitza-ció, etc. • Conèixer i saber emprar i utilitzar diferents metodologies, estratègies i tècniques prò-pies de la intervenció psicopedagogica. • Participar en el procés d' identificació, avaluació psicopedagogica, línies d' actuació i seguiment de la població atesa. • Identificar i posar en practica, en el context de les tasques pròpies del Practicum, les estratègies implicades en el treball col.laboratiu amb diferents professionals i adonar-se de la importància de la complementarietat en l'exercici de les competències profes-sionals. • Desenvolupar les actituds i aptituds pertinents a l'exercici de la professió. • Reflexionar sobre la pròpia practica de la intervenció psicopedagogica. • Saber redactar informes i qualsevol tipus de documentació específica de les tasques d'intervenció psicopedagogica. • Saber avaluar la intervenció psicopedagogica en totes les seves fases. Els objectius pel Practicum de l'Ensenyament de Psicopedagogia exigeix tenir en compte simultàniament: a) els continguts acadèmics que configuren el títol. b) el caràcter eminentment professionalitzador d'aquesta llicenciatura de 2n cicle. c) la realitat actual d'intervenció psicopedagògica, sense deixar de banda el que pot ser la seva expansió en el futur. Des d'aquesta perspectiva, els objectius fixats han de guiar l'estructuració del Practicum i permetre alhora definir les tasques a realitzar per l'alumnat, i els criteris d' avaluació i seguiment, així com orientar sobre la tipologia dels centres on s'ha de realitzar.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili