Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicopedagogia (2003) | Diagnòstic en educació

 

Psicopedagogia (2003)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DIAGNÒSTIC EN EDUCACIÓ Codi 11172001
Ensenyament
Psicopedagogia (2003)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Primer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web
Descripció general Que l'alumnat sigui capaç de realitzar un diagnòstic necessari per tota intervenció educativa

Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
1. Prespectives teòriques i conceptuals 1.1. Concepte i definició
1.2. Delimitació terminológica
1.3. Funcions i objectius
1.4. El procés del diagnòstic psicopedagògic
1.4.1. Habilitats personals
1.4.2. Fases
1.4.3. Condicionants
1.5. Àmbits d’actuació
1.6. Tendències actuals
2. El diagnòstic com procés 2.1. L’entrevista diagnòstica amb nens i adolescents i l’observació
2.2. Consideracions evolutives
2.3. Trastorns i criteris diagnostics a avaluar
2.4. Redacció i devolució de l’informe
3. Sistemes i subjectes implicats en el diagnòstic psicopedagògic
3.1. Escola
3.2. Profesor/a
3.3. Familia
3.4. Equip psicopedagògic

Atenció personalitzada
Descripció
Es proporcionarà assessorament i orientació respecte els treballs pràctics plantejats als estudians

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

 

Álvarez, V. (1984). Diagnóstico Pedagógico. Sevilla: Alfar.
Anaya, D. (1994). Introducción al Diagnóstico en Orientación. Madrid: Sanz y Torres.
Arnaiz, P. (1985). Intervenció educativa i diagnòstico psicopedagógico. Barcelona: Laia
Bassedas, E. y col. (1993). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Barcelona: Paidós.
Batanaz, L. (1996). Investigación y Diagnóstico en Educación. Una perspectiva psicopedagógica. Archidona (Málaga): E. Aljibe.
Buisan, C. E Marín, Mª A. (1987). Cómo realizar un diagnóstico pedagógico. Barcelona: Oikos Tau.
Carro, E. (1998). Evaluación de la calidad educativa. Madrid: La Muralla.
De Miguel, M. e outros (1991). Evaluación de las instituciones universitarias. Madrid: Consejo de Universidades.
Fernández-Ballesteros, R. (1981). Psicodiagnóstico. Concepto y metodología. Madrid: Cincel-Kapelusz.
Fernández-Ballesteros, R. (1994). Introducción a la Evaluación Psicológica I y II. Madrid: Pirámide.
Fernández-Ballesteros, R. (1995). Evaluación de Programas. Una guía práctica en ámbitos sociales, educativos y de salud. Madrid: Síntesis.
Fernández-Ballesteros, R. (1992). Psicodiagnóstico. Madrid: UNED
Forns, Mª (1993). Evaluación psicológica infantil. Barcelona: Barcelona.
García Jiménez, E. (1995). La práctica del Diagnóstico en Educación. Sevilla: Kronos.
García Vidal, J. e González Manjón, D. (1992). Evaluación e informe psicopedagógico. Una perspectica curricular (Vol. I). Madrid: EOS.
García, J. e outros (1987). Diagnóstico Pedagógico y técnicas de la orientación. Madrid: UNED.
Gordillo, M. e Del Barrio, J. (1993). Programa de Diagnóstico y corrección de necesidades de orientación en alumnos de EGB y BUP. Madrid: CIDE.
Granados, P. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Madrid: UNED
Hood, A. e Johnson, R. (1997). Assessment in Counseling. Alexandria: ACA.
INCE (1998). Diagnóstico general del sistema educativo. Avance de resultados. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia.
Jiménez Gómez, R. e Porras, R. (1997). Modelos de acción psicopedagógica. Archidona (Málaga): E. Aljibe.
Lázaro, A. (1979). Vademecum de pruebas psicopedagógicas. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia..
Maganto, J. (1996). Diagnóstico en Educación. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
Marí, R. (2001). Diagnóstico pedagógico. Barcelona: Ariel Educación
Marín, Mª A. e Buisan, C. (1994). Tendencias actuales en el Diagnóstico Pedagógico. Barcelona: Laertes.
Marín, Mª A. (1987). El potencial de aprendizaje. Aplicaciones al diagnóstico y la Orientación. Barcelona: PPU.
Martínez González, R. (1993). Diagnóstico Pedagógico. Fundamentos teóricos. Oviedo: Servicio de Publicaciones de la Universidad.
Medina, A. e Villar, L. (1995). Evaluación de Programas educativos, centros y profesores. Madrid: E. Universitas.
MEC (1991). Recursos psicotécnicos y bibliográficos para Equipos interdisciplinares. Madrid: Dirección General de Renovación Pedagógica.
Mercer, C. (1991). Dificultades de aprendizaje. 1. Origen y
Monereo, C. i Solé, I. (1996). El asesoramiento psicopedagógico. Madrid: Alianza Editorial
Montesinos, M. e outros (1991). Pruebas Psicopedagógicas de evaluación individual. Barcelona: PPU.
OCDE (1995). Measuring what studentes learn. París: CERI.
OCDE (1997). Análisis del panorama educativo. 1997. París: Centro para la investigación e innovación en la enseñanza.
Pawlick, K. e outros (1980). Diagnosis del Diagnóstico. Barcelona: Herder.
Pérez Juste, R. e outros (1995). Evaluación de Programas y Centros Educativos. Madrid: UNED.
Pérez Juste, R. e García Ramos, J. (1989). Diagnóstico, evaluación y toma de decisiones. Madrid: Rialp.
Silva, F. (1995). Evaluación psicológica en niños y adolescentes. Madrid: Síntesis.
Sobrado, L. e Ocampo, C. (1998). Evaluación Psicopedagógica y Orientación Educativa (2ª Edición). Barcelona: Estel.
diagnóstico. Barcelona: CEAC.
Sobrado, L. I altres (1978). Material de exploración psicopedagógica. Santiago de Compostela: ICE de la Universidad.
Stufflebeam, D. (1988). Normas de evaluación y material educativo. México: Trillas.
UNESCO (1998). Informe mundial sobre la educación. París: Santillana/ Ediciones Unesco.
Verdugo, M. (1994). Evaluación curricular. Una guía para la intervención psicopedagógica. Madrid: Siglo XXI.
Walberg, H.J. e Haertel, G.D. (1990). The International Encyclopedia of Educational Evaluation. Oxford: Pergamon Press.
Witkin, H. E Goodenough, D. (1991). Estilos cognitivos. Naturaleza y orígenes. Madrid: Pirámide.
Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili