Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Trastorns del desenvolupament

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) TRASTORNS DEL DESENVOLUPAMENT Codi 11162112
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Obligatòria Cinquè Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CANALS SANS, JOSEFA
Adreça electrònica josefa.canals@urv.cat
carmen.hernandez@urv.cat
Professors/es
CANALS SANS, JOSEFA
HERNANDEZ MARTINEZ, CARMEN
Web http://moodle.urv.net
Descripció general Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic

Competències
Codi  

Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
Conèixer les alteracions psíquiques lligades al procés de desenvolupament infantil. Es pretén que l'alumne/a conegui les manifestacions clíniques, els factors etiopatogènics, els trastorns associats, instrument d'avaluació i els criteris per poder orientar un diagnòstic i un assessorament. S’introdueixen aspectes generals que permetin entendre el concepte de problema psicològic A6
A7
A8
A13
B1
B2
B3
B5
B21
B22
B26
C1
C2

Continguts
Tema Subtema
Bloc I. Aspectes introductoris i generals Tema 1. Història i concepte de l'anormalitat en la conducta dels nens

Tema 2. Models teòrics en psicopatologia infantil

Tema 3. Les classificacions i el diagnòstic en els trastorns del desenvolupament

Tema 4. Els factors de risc en la psicopatologia del desenvolupament.

Tema 5. L'avaluació psicopatològica en nens i adolescents.
Bloc II. Psicopatologia del desenvolupament Tema 6. Trastorns generalitzats del desenvolupament

Tema 7. Trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat

Tema 8. Trastorn del desenvolupament de la coordinació motora i tics

Tema 9. Retard mental: causes i avaluació

Tema 10. Trastorns del llenguatge

Bloc III. Trastorns de funcions fisiològiques Tema 11. Trastorns de l'eliminació

Tema 12. Trastorns de la son

Tema 13. Trastorns del desenvolupament psicosexual

Planificació
Metodologies  ::  Proves
  (*)Hores a classe Hores fora de classe Hores totals
Activitats Introductòries 1 0 1
 
Sessió Magistral 44 88 132
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària 15 30 45
 
Atenció personalitzada 1 0 1
 
 
(*)Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat

Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentar els continguts de l'assignatura, els objectius d'aprenentatge, la bibliografia de llibres i revistes que es pot consultar a la biblioteca i l'avaluació.
Sessió Magistral Exposició i explicació dels continguts
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Es presenten casos clínics on s'ensenyarà a plantejar una orientació diagnòstica, avaluació, comunicació amb pares i nens i possible intervenció. Es farà algun rol-playing amb els alumnes

Atenció personalitzada
 
Atenció personalitzada
Sessió Magistral
Descripció
Resoldre dubtes, i fer el seguiment de l'aprenentatge

Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Preguntes tipus test i curtes 70%
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Casos clínics a l'examen 30%
Altres Treball voluntari per tal de millorar la nota
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El treball s'ha de presentar com molt tard el dia de l'examen.

La segona convocatòria tindrà la mateixa avaluació i es pot presentar també treball si no s'ha fet abans de la 1ª convocatòria, fins el dia de l'examen com a màxim.

El treball s'ha de basar en articles científics recents i fer un resum-comentari integrant alhora els propis coneixementa


Fonts d'informació

Bàsica

American Psychiatric Association (2002). DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales) Wasghinton: American Psychiatric Press.

Caballo V.E., Simón M.A. (2002). Manual de Psicología clínica infantil y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Espada J.P, Méndez F.X. y Orgilés M. (2006). Terapias psicológicas con niños y adolescentes. Estudios de casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Freides D. (2002). Trastornos del desarrollo: un enfoque neuropsicológico. Barcelona: Ariel.

González R. (1998).Psicopatología del niño y del adolescente. Madrid: Pirámide.

Gutiérrez J.R. y Rey F.R. (2000). Planificación terapéutica de los trastornos psiquiátricos del niño y el adolescente. Madrid: SmithKline Beecham.

Jané M.C. (2001). Llenguatge i psicopatologia de la infantesa i la adolescència. Clínica i Avaluació. Bellaterra: Servei de Puublicacions UAB.

Organización Mundial de la Salud (1992). Clasificación internacional de las enfermedades mentales (10ª ed.). Madrid: OMS.

Rodríguez Sacristán J. (2000). Psicopatología infantil básica: teoría y casos clínicos. Madrid: Pirámide.

Wicks-Nelson R. Y Israel Allen C. (1997). Psicopatología del niño y del adolescente. Prentice Hall.

Complementària

Recomanacions


(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili