Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Psicologia de l'educació

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Codi 11162017
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Quart Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web http://lola.garcia@urv.cat
Descripció general Aquesta assignatura aporta una mirada psicològica a l’anàlisi dels processos educatius. Se centra, fonamentalment, en l’estudi dels factors psicològics de naturalesa intrapersonal, interpersonal i contextual implicats en l’ensenyança i l’aprenentatge escolar.

Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudis que estàs cursant, aquesta assignatura es realitza a través de tutoria (excepte en els estudis de l'ETSE). Per a més informació cal consultar l’horari d’atenció personalitzada del professor.

Continguts
Tema Subtema
Mòdul 1. Explicació psicològica dels processos d’ensenyança i aprenentatge Tema 1. Objecte d’estudi, continguts i finalitats de la Psicologia de l’Educació.
Tema 2. La concepció constructivista de l’ensenyança i l’aprenentatge.
Tema 3. L’aprenentatge significatiu.
Mòdul 2. Factors psicològics de naturalesa personal implicats en l’aprenentatge Tema 1. Diferències individuals en l’àmbit cognitiu
Tema 2. Diferències individuals en l’àmbit conatiu.
Tema 2. Diferències individuals en l’àmbit afectiu i emocional.
Mòdul 3. Factors psicològics de naturalesa interpersonal i contextual implicats en l’aprenentatge escolar Tema 1. La interacció professor -alumne en el procés d’ensenyament/aprenentatge.
Tema 2. Interacció entre iguals i aprenentatge escolar.

Atenció personalitzada
Descripció
Com conseqüència de l' extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. No té classe presencial. A l'aula virtual del moodle l'alumnat podrà consultar més informació de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica Coll, C.; Palacios, J. y Marchesi, A., Desarrollo psicológico y educación 2. Psicologia de la educación escolar., Madrid: Alianza, 2001
Coll, C. i alt., El constructivismo en el aula., Barcelona:Graó, 1993
Cubero, R., Perspectivas constructivistas, Barcelona:Graó, 2005
Pozo, J. I. , Aprendices i maestros., Madrid. Alianza, 1996

Complementària , Educational Psychologist, ,
, Journal of Educational Psychology, ,
Slavin, R.E. , Aprendizaje cooperativo : teoría, investigación y práctica, , Buenos Aires: Aique
Pifarré, M. (dir.), Internet en la educación secundaria : pensar, buscar y construir conocimiento en la red, , Lleida: Milenio

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili