Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Desenvolupament cognitiu

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT COGNITIU Codi 11161106
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Tercer Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Adreça electrònica mariamonserrat.moya@urv.cat
Professors/es
MOYA CLARAVALLS, MARIA MONSERRAT
Web
Descripció general Estudi dels processos i etapes principals de desenvolupament cognitiu
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
BASES TEÒRIQUES GENERALS * ORIENTACIONS ESTUDI FENÒMENS COGNITIUS
ETAPES PRINCIPALS DEL DESENVOLUPAMENT COGNITIU * PERÍODE SENSORIOMOTRIU
* PERIODE PREOPERATORI
* PERIODE DE LES OPERACIONS CONCRETES
*PERIODE DE LES OPERACIONS FORMALS
LA REPRESENTACIÓ MENTAL * LA FUNCIÓ SIMBÓLICA
LA LOGICA DE CLASES *ESTRUCTURES LOGIQUES
EPISTEMOLOGIA DE LES NOCIONS DE CONSERVACIÓ *NOCIONS NUMÈRIQUES ELEMENTALS
ELS SISTEMES DE NUMERACIÓ *GENESIS DE LA REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE LES QUANTITATS
APRENENTATGE I GENERALITZACIÓ * CONTEXTE OPERACIONAL
* RECONSTRUCCIÓ I CONTEXTE OPERACIONAL
EXPERIENCIES D'APRENENTATGE OPERATORI * APRENENTATGE OPERATORI DE L'ADICIÓ I SUSTRACCIÓ
* APRENENTATGE OPERATORI DE LA MULTIPLICACIÓ I DIVISIÓ ARITMÉTICA
OPERATIVITAT FORMAL I APRENENTATGE DE LES MATEMÀTIQUES * L'APRENENTATGE OPERATORI I LES OPERACIONS FORMALS

Atenció personalitzada
Descripció
Activitats introductories. Pensar, comparar i escriure amb relació a aprenentatges anteriors. Investigació de noticies de actualitat a traves dels mitjans de comunicació. Sessió magistral Cerca, lectura i treball de documentació (escrita i audio-visual) a treballar a la classe. Esdeveniments científics Escoltar la presentació i/o buscar informació sobre un tema determinat, en interacció amb la professora. Debats Els grups tenen que recollir informació sobre un tema determinat per a discutir a la classe en interacció amb la professora. Pràctiques externes (de camp sortides) Establir contactes amb els centres, organitzar tota la experiència per a dur a terme (elaboració del material, recollida de dades, anàlisis de les dades, elaboració del informe) tot en interacció amb la professora. Proves de Desenvolupament Desenvolupar proves convencionals per conèixer el nivell de maduresa dels continguts impartits. Prèviament el estudiant planteja dubtes a la professora que li sorgeixen en el seu procés de construcció del coneixement. Proves pràctiques Seguiment del treball de camp mitjançant tutories Elaborar una memòria/informe del tema/s investigats, en interacció amb la professora.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica Inhelder, B.-Piaget, J., De la lógica del niño a la lógica del adolescente, 1971, B.A. Paidós, 1971
Piaget, J., El mecanismo del desarrollo mental, 1976, Madrid: Ed. Nacional
Piaget, J., Génesis de las estructuras lógicas y elementales, 1967, Buenos Aires: Guadalupe, 1967
Piaget, J., La génesis del número en el niño, 1967, B.A. Guadalupe, 1967

Complementària Moreno, M.-Sastre,G., Aprendizaje y desarrollo intelectual, 1980, BCN: Gedisa
Sastre, G.-Moreno, M., Descubrimiento y construcción de conocimientos, 1980, BCN: Gedisa
DelVal, J., El desarrollo humano, 1999, Madrid: Siglo XXI
López Puig, A., Fracaso escolar en el aprendizaje de las matemáticas. Un enfoque constructivista, 1996, Cádiz: SPUC

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili