Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Psicologia experimental

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA EXPERIMENTAL Codi 11161105
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
9 Obligatòria Tercer Anual
Llengua d'impartició
Català
Prerequisits PSICOESTADÍSTICA
Departament Psicologia
Coordinador/a
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Adreça electrònica montserrat.domenech@urv.cat
Professors/es
DOMÈNECH AUQUÉ, MONTSERRAT
Web http://psico.fcep.urv.cat/docencia/virtual/
Descripció general Es pretén abordar la Psicologia Experimental com l'estudi de la metodologia científica en general i dels mètodes d'experimentació en particular, així com la seva aplicació en els diferents àmbits d'investigació en Psicologia. Des d'aquesta perspectiva, en aquesta assignatura es proposa assolir tres objectius principals: - Una comprensió de la filosofia de la ciència, i en especial del concepte de mètode científic i la seva aplicació. - Dominar els aspectes metodològics i estadístics de la Psicologia Experimental.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
I. FONAMENTS METODOLÒGICS BÀSICS 1.1.Introducció al mètode en Psicologia

1.2.Aspectes generals del mètode experimental

1.3. El control experimental.

II. INTRODUCCIO ALS DISSENYS EXPERIMENTALS. 2.1.El problema de la validessa en els dissenys experimentals

2.2.Dissenys experimentals: perspectiva fisheriana.

2.3.Alternatives el disseny experimental clàssic.

III. DISSENY EXPERIMENTAL FISHERIA. 3.1.Dissenys fonamentats en l'aleatorització.

3.2.Dissenys de blocs.

3.3.Dissenys factorials.

3.4.Anàlisi de la covariança.

IV. DISSENY MULTIVARIANT. 4.1.Introducció als dissenys multivariants.

4.2.Disseny multivariant de 2 grups al atzar.

4.3. .Disseny multivariant de k grups al atzar.

V. DISSENYS DE MESURES REPETIDES. 4.1.Introducció als dissenys de mesures repetides.

4.2.El model clàssic de mesures repetides..

4.3.Disseny simple de mesures repetides.

4.4.Dissenys factorials i mixtes de mesures repetides.

4.5.L'aproximació multivariant als dissenys de mesures repetides.


Atenció personalitzada
Descripció
Coaching dels alumnes en relació al desenvolupament dels experiments de pràctiques.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Fonts d'informació
Bàsica

Arnau, J. (1986) Diseños experimentales en Psicología y Educación. Vols. I y II. Trillas. Méjico.

Balluerka, N., y Vergara, A.I. (2002) Diseños de investigación experimental en Psicología. Madrid. Prentice Hall.

Kuehl, R.O. (2001) Diseño de experimentos. México. Thompson.

Pascual, J; Frías, D; y Garcia, F. (1995) El diseño y la investigación experimental en Psicología. Valencia. Cristobal Serrano.

Pascual, J; Frías, D; y García, F. (1996) Manual de Psicologia Experimental. Barcelona. Ariel.

 

Material de suport docent: http://psico.fcep.urv.es/docencia/virtual.

Complementària

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili