Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Desenvolupament psicomotriu

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT PSICOMOTRIU Codi 11161102
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Obligatòria Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Adreça electrònica cori.camps@urv.cat
Professors/es
CAMPS LLAURADÓ, MISERICÒRDIA
Web
Descripció general Estudi del desenvolupament psicomotriu dins una perspectiva integral del desenvolupament infantil.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Aproximació conceptual al desenvolupament psicomotriu 1.Concepte de desenvolupament físic, motriu i psicomotriu. El desenvolupament psicomotriu en el context de la Psicologia del Desenvolupament.
2.Concepte de globalitat i definició de psicomotricitat.
3.Condicions que permeten el desenvolupament: factors intrínsecs i extrínsecs.
4.Evolució dels diferents aspectes motrius: desenvolupament postural i de la prensió.
5.Seguiment del desenvolupament psicomotriu: taula de desenvolupament psicomotriu.
Bloc 2: La tonicitat i la construcció de la totalitat corporal 1.Tonicitat: to muscular, hipotonia, hipertonia, eutonia. Relació amb la globalitat. Trastorns del to. Classes de to i base neurològica. Evolució de l’extensibilitat muscular. Nens hipertònics i hipotònics.El diàleg tònic. Avaluació del to. Com actuar sobre el to.
2.Respiració:Concepte i relació amb la globalitat.Cicle respiratori.Tipus de respiració.Objectius i activitats.
3.Relaxació:Concepte, tipus i relació amb la globalitat.Objectius i utilitat.Aspectes psicofisiològics.Mètodes de relaxació per l’adult.La relaxació en el nen. Mètodes de relaxació pels nens.
4.L'esquema corporal: Concepte i relació amb la globalitat. La totalitat corporal, l’esquema corporal (EC) i la imatge corporal (IC). Constitució de la totalitat corporal. Procés de formació de l’EC: cos viscut, cos percebut, cos representat. Objectius i activitats.
Bloc 3: Les conductes motrius de base, neuromotrius i perceptiu-motrius. 1.Concepte de coordinació global, coordinació segmentària i independència segmentària.
2.Coordinació dinàmica general: concepte i relació amb la globalitat. Activitats de coordinació dinàmica.
3.Coordinació òculomanual: concepte i relació amb la globalitat.Activitats de coordinació òculomanual.
4.Postura i equilibri:· Concepte i relació amb la globalitat.Evolució de l’activitat tònico postural equlibradora.Objectius i activitats.
5.Lateralitat:Concepte i relació amb la globalitat.Tipus de lateralitat.Teories explicatives de l’origen de la lateralitat. Evolució de la lateralitat. Avaluació de la lateralitat. Les sincinèsies.Activitats.
1.Orientació i estructuració espacial: Concepte i relació amb la globalitat. Evolució.Objectius i activitats.
2.Orientació i estructuració temporal:Concepte i relació amb la globalitat.Ritme.Evolució.Objectius i activitats.

Atenció personalitzada
Descripció
L'atenció personalitzada fa referència a l'atenció per part de la professora en el despatx per tal de resoldre els dubtes que els alumnes puguin tenir pel seguiment de l'assignatura.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria el sistema d'avaluació és el mateix (examen)


Fonts d'informació
Bàsica Arnaiz, P.; Rabadán, M. y Vives, I., La psicomotricidad en la escuela: una práctica preventiva y educativa, Graó, Barcelona: 2009
Aucouturier, B., Los fantasmas de acción y la práctica psicomotriz, Graó, Barcelona:2004
Aucouturier, B., ¿Por qué los niños se mueven tanto?, Graó, Barcelona: 2004
Gassier, J., Manual del desarrollo psicomotor del niño, Toray-Masson, Barcelona:1983
García, J.A. y Berruezo, P.P., Psicomotricidad y educación infantil, CEPE, Madrid:1994
, , ,
Sugrañes, E. y Àngel, A. , La educación psicomotriz (3-8 años). , Graó, Barcelona:2007

Complementària , Cuadernos de Psicomotricidad, , Bergara: UNED
, Entrelíneas. Revista especializada en psicomotricidad, , Barcelona
Llorca, M. y otros, La práctica psicomotriz: una propuesta educativa mediante el cuerpo y el movimiento, Aljibe, Málaga:2002
Pikler, E., Moverse en libertad, Narcea, Madrid: 1985
, Psicomotricidad, , Madrid
, Revista Iberoamericana de Psicomotricidad, ,
Lapierre,A. y Aucouturier, Simbología del movimiento, Científico-Médica, Barcelona:1979

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili