Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Desenvolupament de l'adult i de la vellesa

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) DESENVOLUPAMENT DE L'ADULT I DE LA VELLESA Codi 11161011
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Tercer Primer
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MORALES VIVES, FÀBIA
Adreça electrònica fabia.morales@urv.cat
Professors/es
MORALES VIVES, FÀBIA
Web
Descripció general Aquesta assignatura pretén oferir una àmplia perspectiva del desenvolupament humà en les següents etapes del cicle vital: l’adultesa i la vellesa. Això implica aprofundir en els canvis físics, cognitius, emocionals i psicosocials que caracteritzen aquestes etapes, considerant el context històric i social actual.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1: Desenvolupament durant la maduresa (adult) 1. Noció de maduresa

2. Desenvolupament físic en la maduresa

3. Desenvolupament cognitiu en la maduresa

4. Desenvolupament psicosocial en la maduresa
BLOC 2: Desenvolupament durant la vellesa 1. Noció de vellesa i envelliment

2. Fisiologia de l’envelliment i implicacions psicològiques

3. Desenvolupament cognitiu en la vellesa

4. Desenvolupament psicosocial en la vellesa
BLOC 3: Aspectes metodològics i dissenys d’investigació en l’estudi del desenvolupament de l’adult i la vellesa. 1. Dissenys d’investigació: Estudis transversals, longitudinals i seqüencials.

2. Variables bàsiques en l’estudi de l’envelliment: edat, cohort i temps de mesura.

Atenció personalitzada
Descripció
L'objectiu de l'atenció personalitzada és poder seguir de prop el seguiment de l'alumne a l'assignatura, proporcionant la orientació que necessiti pen el seu procés d'aprenentatge, i posant a l'abast les eines i indicacions més convenients. Aquesta orientació personalitzada es realitzarà al llarg del quadrimestre, a l'horari d'atenció de la professora.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Donat que és una matèria de Llicenciatura, al curs 2012-2013 només hi ha dret a examen, no hi ha classes presencials. Per tant, l'avaluació en la realització d'un examen tipus test, en relació amb els continguts de l'assignatura. 


Fonts d'informació
Bàsica Feldman, R. S., Desarrollo psicológico a través de la vida, 4ª, Pearson Educación
Triadó, C. & Villar, F., Psicología de la vejez, 1ª, Alianza
Worden, J.W., El tratamiento del duelo: asesoramiento psicológico y terapia., 2ª, Paidós. Barcelona

 

Complementària Ríos, J. A., Los ciclos vitales de la familia y la pareja, 2005, Editorial CCS
Clemente, A; Molero, R; González, F., Estudio de la satisfacción personal según la edad de las personas., 2000, Anales de psicologia, Vol.16, Nº 2, 189-198
Yanguas, J., Intervención psicosocial en gerontología, 2002, Madrid
Marchesi, A; Palacios, J; Carretero, M. , Psicologia evolutiva I. Teorías y métodos. , 1983 , Alianza. Madrid
Neimeyer, R., Aprender de la pérdida, 2002, Paidós. Barcelona

REVISTES:

Human development. Revista amb aportacions i reflexions teòriques sobre el desenvolupament.

Advances in Developmental psychologi. Monogràfics de recerce sobre psicologia del desenvolupament.

Journal of adult Development. Revista sobre psicologia del desenvolupament i edat adulta. El primer número es va editar al gener del 2000.

Journal of Aging and Identity. Revista sobre psicologia, vellesa i el concepte d'identitat. El primer número es va editar al març del 2000.

Psychology and Aging. Revista sobre psicologia, especialment tracta la vellesa.

Social development. Revista que tracta aspectes de la psicologia del desenvolupament amb aportacions d'aspectes socials.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili