Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Psicologia (2002) | Psicometria

 

Psicologia (2002)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOMETRIA Codi 11161004
Ensenyament
Psicologia (2002)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
6 Troncal Segon Primer
Llengua d'impartició
Català
Prerequisits PSICOESTADÍSTICA
Departament Psicologia
Coordinador/a
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Adreça electrònica perejoan.ferrando@urv.cat
Professors/es
FERRANDO PIERA, PERE JOAN
Web
Descripció general El principal objetivo de esta asignatura es el de proporcionar un conocimiento introductorio acerca de los fundamentos lógicos y matemáticos que subyacen a la construcción y utilización de las escalas psicológicas, tomando como punto de partida la teoría del escalamiento y los problemas particulares que plantea la medida en Psicología.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
Bloc 1: Introducció a la mesura psicològica i models d'escalament psicològic 1 - La mesura en Psicologia

2 - Clasificació dels mètodes i models d'escalament

3 - Models deterministics: L'escalograma de Guttman

Bloc 2: Teoria dels tests (1: fiabilitat i anàlisi d'ítems) 4 -Principis i derivacions de la teori clàssica dels test (1: fiabilitat i anàlisi d'ítems)

5 - Fiabilitat

6 - Transformació, contrast i equiparació de puntuacions

7 - Anàlisi d' ítems

Bloc 3: Teoria dels tests (2: teoria de resposta a l'ítem)
8 - Principis de la TRI; principals models

9 - Estimació de paràmetres

10 - Avaluació de l'ajust

11 - Aplicacions de la TRI

Bloc 4: Teoria dels tests (3: Validesa)
12 - Introducció, concepte i formes de validesa

13 - Validesa referida al criteri: predicció i selecció

14 - Introducció a la validesa de constructe.

Atenció personalitzada
Descripció
Consulta de dubtes sobre els continguts teòrics i els exercicis pràctics de l'assignatura

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Assignatura en fase de desactivació. Aquest curs acadèmic ja no té docència asignada. El procediment d'avaluació és un prova teòrico-pràctica, amb la possibilitat de desenvolupar un treball  pràctic voluntariament, la qualificació del qual s'afegeix a la nota. 


Fonts d'informació
Bàsica

Magnusson, D. (1990) "Teoría de los tests". México. Trillas

Muñiz, J. (1992) "Teoría clásica de los tests". Madrid. Pirámide.

Muñiz, J. (1990) "Teoría de respuesta a los items". Madrid. Pirámide

Complementària

 

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili