Departament de Psicologia
Universitat Rovira i Virgili
 
Inici | Docència impartida pel Departament de Psicologia | Curs: 2012-13 | Mestre Especialitat Llengua Estrangera (1997) | Psicologia de l'educació

 

Mestre Especialitat Llengua Estrangera (1997)

DADES IDENTIFICATIVES 2012_13
Assignatura (*) PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Codi 11141014
Ensenyament
Mestre Especialitat en Llengua Estrangera (1997)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període
4.5 Troncal Segon Segon
Llengua d'impartició
Català
Departament Psicologia
Coordinador/a
MOLAS RAMOS, EMILIA
Adreça electrònica emilia.molas@urv.cat
Professors/es
MOLAS RAMOS, EMILIA
Web http://moodle.urv.net
Descripció general La psicologia de l'educació estudia els comportaments de les persones participants en pràctiques educatives. S'interessa, sobretot, pr aquells comportaments que en les situacions d'aprenentatge i ensenyança són expressament induïts per factors de naturalesa individual, interpersonal i contextual. L'explicació d'aquests objectes de coneixement es fa des de la concepció contructivista de l'ensenyança i aprenentatge.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. En el cas de ser una assignatura ja extingida, el dret a examen correspon a la convocatòria extraordinària i per poder matricular l'assignatura hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del Centre.

Continguts
Tema Subtema
BLOC 1. EXPLICACIÓ PSICOLÒGICA DELS PROCESSOS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE 1. L'objecte d'estudi i els continguts de la psicologia de l'educació. 2. La concepció constructivista de l'aprenentatge i de l'ensenyança. 3. L'aprenentatge significatiu
BLOC 2. FACTORS PSICOLÒGICS DE NATURALESA PERSONAL EMPLICATS EN L'APRENENTATGE ESCOLAR 1. Els coneixements previs. 2. La disposició favorable a aprendre. La motivació escolar. 3. El sentit de l'aprenentatge escolar: factors afectius i emocionals de l'aprenentatge. Autoconcepte i autoestima. Atribucions i fites. 4. Les estratègies d'aprenentatge. 5. Les diferències individuals i l'atenció a la diversitat.
BLOC 3. FACTORS PSICOLÒGICS DE NATURALESA INTERPERSONAL I CONTEXTUAL IMPLICATS EN L'APRENENTATGE ESCOLAR 1. La interacció entre iguals. 2. La interacció entre mestre i alumnes

Atenció personalitzada
Descripció
Aquesta assignatura està en procés d'extició. No té classe presencial, únicament dret d'examen.

Avaluació
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Els estudiants no tenen classe presencial en aquesta assignatura. Els criteris d'avaluació es concreten en la superació d'una prova escrita


Fonts d'informació
Bàsica ALONSO,J, Motivar para el aprendizaje, Edebé, Barcelona 1997
AUSUBEL, DP, Adquisición y retención del conocimiento. Una perspectiva cognitiva., Paidós, Barcelona 2002
COLL, C i alt, El constructivismo en el aula, Graó, Barcelona 1993
COLL,C, PALACIOS,J, MACHESI,A., Desarollo psicològico y educación. 2.Psicología de la educación escolar, Alianza editorial 2a edició, Barcelona 2005
MAYER, R.E, Psicologia de la Educación. Enseñar parea un aprendizaje significativo., Prentice Hall, Madrid 2004

Complementària

Es presentarà en cada un dels blocs que es treballin durant el curs, al servei de fotocòpies o a través del Moodle.

(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent

 


Universitat Rovira i Virgili